nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 13/2018 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-16 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 13/2018 (XII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§.


(1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 64. § (1) bekezdése és 76. § (1) bekezdése szerinti feladatai ellátására közösségi színteret tart fenn.


2. §


(1) Az Önkormányzat a kötelező kulturális alapszolgáltatásán túlmenően a Kultv. 76 § (3) bekezdés b) pontja i alapszolgáltatást látja el.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározottakon túl feladatának tekinti:

a) az ünnepek kultúrájának gondozását,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését,

c) a településesztétikai kultúra fejlesztését, a környezetkultúra javítását,

d) a közösségi élet élénkítését, önszerveződő közösségek működésének támogatását,

e) feltételek biztosítását a  szabadidő kulturális eltöltéséhez,

f) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,

h) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését.

(3) A Képviselő-testület arra törekszik, hogy a település polgárai folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról.


3.§.


(1) A Képviselő-testülete az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév éves szolgáltatási tervét, az előző évi végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves rendezvénynaptárt. A szolgáltatási tervet a  közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti szakember véleménye alapján a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során rendszeres kapcsolatot tart fenn az helyi köznevelési intézményekkel, civil szervezetekkel és a helyi egyházi szervezettel.

(3) Az Önkormányzat együttműködést alakít ki a megyei közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel, szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel.


4. §


A közösségi színtér használati szabályzatát, házirendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 18/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1
16.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!