nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-27 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(V.26.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Sárisáp község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Sárisáp község közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

(4) Az az ingatlan tulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizét a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízétől elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.

2. közszolgáltató: Sárisáp község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Sárisáp község Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.

3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.


3. A közszolgáltatás tartalma


3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.


4.  A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


4.§ (1) Sárisáp község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást  a 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1.  szám alatti székhelyű Vikom Trans Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el Sárisáp község Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) Sárisáp község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., mint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző szolgáltató kezelésében lévő tatabányai szennyvíztelepén kell elhelyezni.


5. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


5.§ (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.

(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni!


6. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


6.§ A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,

b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.


7. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 6. §-ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet heti egyszeri alkalommal, a járattervében meghatározott napon, -  az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, - köteles  begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés céljából a  4. § (2) bekezdésében megjelölt szennyvíztelepre szállítani.


8.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 4. § (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállítatni .

(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást, és elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az feladatát elláthassa.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásáért az l. mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


9.§ (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint szerződéses jogviszony jön létre.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma, számlavezető pénzintézete),

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapítását,

h) a számla kiegyenlítésének módját,

í) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.

(3) A közszolgáltató jogosult a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


10.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését vagy műtárgyainak állagát.


10. A fizetendő díj megállapítása


11. § A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket a rendelet l. melléklete tartalmazza.


12. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(3) A közszolgáltató által - a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján - készített és minden év október  31. napjáig Sárisáp község Önkormányzatához eljuttatott díjkalkulációjához képest díj csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek ellentételezéseként kapott költségvetési támogatást.

(4) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a szállítást végző gépjárműbe gyárilag beépített szintjelző alapján kell meghatározni.

(5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél  írásban kifogást emelhet.


11. Záró rendelkezések


13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kollár  Károly                                                                            Tóthné Putz Erika

                             polgármester                                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:


Ez a rendelet 2014. május 26-án kihirdetésre került.

Sárisáp, 2014. május 26.
 Tóthné Putz Erika

                                                                    jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!