nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 5/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-06 -tól
Kótaj község képviselő testületének 5/2015 (V.6.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


KÓTAJ KÖZSÉG  önkormányzata

 képviselő-testületének

5/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kótaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


Költségvetési bevétellel


564.697 E Ft


Költségvetési kiadással

569.290 E Fthagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, az 1.2. és 1.3. mellékletek szerint fogadja el. (Önként vállalt feladat nincs.)

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület konszolidált eredmény-kimutatását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(8) A képviselőtestület az önkormányzat összevont mérlegét a 10. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(9) Az önkormányzat éves létszámát 39 fő önkormányzati létszámban, illetve 36 fő átlag közfoglalkoztatott létszámban hagyja jóvá.

3. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.4. §


Ez a rendelet 2015. május 06-án lép hatályba.
Orosz Mihály                                                                                               Kocsis József

polgármester                                                                                        jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. május 06.                                                                                              Kocsis József

                                                                                                     jegyző

                       

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 141

244 465

244 465

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 851

130 852

130 852

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 446

90 502

90 502

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 194

5 194

5 194

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

650

4 243

4 243

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


13 674

13 674

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

142 700

156 764

156 764

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

142 700

156 764

156 764

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

30 000

40 205

40 205

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

30 0003.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


40 205

40 205

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás40 205

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

32 300

34 014

34 014

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

22 000

24 307

24 307

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

19 000

22 282

22 282

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3 000

2 025

2 025

4.2.

Gépjárműadó

9 000

7 688

7 688

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


472

472

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

1 547

1 547

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

48 550

69 286

69 286

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000

6

6

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

450

4 663

4 663

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250

576

576

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 850

11 738

11 738

5.5.

Ellátási díjak

32 000

40 464

40 464

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

11 676

11 676

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


163

163

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


1 011

1 011

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


30

30

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


981

981

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 900

18 952

18 952

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 900

18 952

18 952

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


17 939

17 939

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

406 591

564 697

564 697

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

32 25410.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

32 254   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

32 254    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

438 845

564 697

564 697


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

405 945

481 130

481 130

1.1.

Személyi  juttatások

128 433

205 558

205 558

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 312

40 943

40 943

1.3.

Dologi  kiadások

118 650

124 997

124 997

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

108 250

103 311

103 311

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 300

6 321

6 321

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


2 399

2 399

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


405

405

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

22 300

3 517

3 517

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 900

88 160

88 160

2.1.

Beruházások

1 900

27 820

27 820

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


17 939

17 939

2.3.

Felújítások

30 000

51 690

51 690

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


40 205

40 205

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


8 650

8 650

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


8 650

8 650

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 0003.1.

Általános tartalék

1 0003.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

438 845

569 290

569 290

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

438 845

569 290

569 290


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-32 254

-4 593

-4 593

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

32 254
B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 141

244 465

244 465

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 851

130 852

130 852

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 446

90 502

90 502

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 194

5 194

5 194

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

650

4 243

4 243

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


13 674

13 674

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

142 700

156 764

156 764

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

142 700

156 764

156 764

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

30 000

40 205

40 205

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

30 0003.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


40 205

40 205

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

32 300

34 014

34 014

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

22 000

24 307

24 307

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

19 000

22 282

22 282

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3 000

2 025

2 025

4.2.

Gépjárműadó

9 000

7 688

7 688

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


472

472

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300

1 547

1 547

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

48 550

69 286

69 286

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000

6

6

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

450

4 663

4 663

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250

576

576

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 850

11 738

11 738

5.5.

Ellátási díjak

32 000

40 464

40 464

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

11 676

11 676

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


163

163

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


1 011

1 011

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


30

30

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


981

981

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 900

18 952

18 952

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 900

18 952

18 952

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


17 939

17 939

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

406 591

564 697

564 697

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

32 25410.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

32 254   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

32 254    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

438 845

564 697

564 697


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

405 945

481 130

481 130

1.1.

Személyi  juttatások

128 433

205 558

205 558

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 312

40 943

40 943

1.3.

Dologi  kiadások

118 650

124 997

124 997

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

108 250

103 311

103 311

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 300

6 321

6 321

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


2 399

2 399

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


405

405

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

22 300

3 517

3 517

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 900

88 160

88 160

2.1.

Beruházások

1 900

27 820

27 820

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


17 939

17 939

2.3.

Felújítások

30 000

51 690

51 690

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


40 205

40 205

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


8 650

8 650

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


8 650

8 650

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 0003.1.

Általános tartalék

1 0003.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

438 845

569 290

569 290

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

438 845

569 290

569 290


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-32 254

-4 593

-4 593

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

32 254
B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.

Gépjárműadó
4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

151 141

244 465

244 465

Személyi juttatások

128 433

205 558

205 558

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

142 700

156 764

156 764

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 312

40 943

40 943

3.

2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások

118 650

124 997

124 997

4.

Közhatalmi bevételek

32 300

34 014

34 014

Ellátottak pénzbeli juttatásai

108 250

103 311

103 311

5.

Működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú kiadások

22 300

6 321

6 321

6.

5.-ből EU-s támogatás
Tartalékok

1 0007.

Egyéb működési bevételek

48 550

69 286

69 286

8.

9.

10.

11.
2.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

374 691

504 529

504 529

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

406 945

481 130

481 130

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele
Likviditási célú hitelek törlesztése
16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.

   Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

32 254Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

32 254Betét elhelyezése
21.

   Értékpapírok bevételei
22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

32 254Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

406 945

504 529

504 529

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

406 945

481 130

481 130

24.

Költségvetési hiány:

32 254

-

-

Költségvetési többlet:

-

23 399

23 399

25.

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

23 399

23 399


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 000

40 205

40 205

Beruházások

1 900

27 820

27 820

2.

1.-ből EU-s támogatás


40 205

40 205

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


17 939

17 939

3.

Felhalmozási bevételek


1 011

1 011

Felújítások

30 000

51 690

51 690

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 900

18 952

18 952

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


40 205

40 205

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


17 939

17 939

Egyéb felhalmozási kiadások


8 650

8 650

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
2.2. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez

8.

9.

10.

11.

Tartalékok
12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

31 900

60 168

60 168

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

31 900

88 160

88 160

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.

Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.

Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.

Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

31 900

60 168

60 168

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 900

88 160

88 160

27.

Költségvetési hiány:

-

27 992

27 992

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

-Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. sz. melléklet

 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2013.

2014.ei.

2014.telj.

Összes

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Napkollektor felszerelése

17 939

2014.


17 939

17 939

17 939

Orvosi praxis megvásárlása

6 000

2014.


6 000

6 000

6 000

Informatikai eszközök beszerzése

943

2014.


943

943

943

Részesedés (Local Government Gas Kft.)

500

2013-2014.


500

500

500

Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (fénymásoló)

152

2014


152

152

152

Ingatlan vásárlás

2 286

2014.


2 286

2 286

2 286
ÖSSZESEN:

27 82027 820

27 820

27 820Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. sz. melléklet

 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2013.

2014.ei.

2014.telj.

Összes

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Orvosi rendelő felújítása

51 690

2014


51 690

51 690

51 690
ÖSSZESEN:

51 69051 690

51 690

51 690EU-s projekt neve, azonosítója:*

Orvosi rendelő felújítása Kótaj községben                                                                                             5.sz. melléklet
 Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

11 485

11 48511 485

11 485
11 485

11 485

100,00

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

40 205

40 20540 205

40 205
40 205

40 205

100,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás


Források összesen:

51 690

51 69051 690

51 690
51 690

51 690

100,00


Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

51 690

51 69051 690

51 690
51 690

51 690

100,00

Adminisztratív költségekKiadások összesen:

51 690

51 69051 690

51 690
51 690

51 690

100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!


 Ezer forintban !


EU-s projekt neve, azonosítója:*

Napkollektor felszerelése az óvodára és az iskolai konyhára
 Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2014. előtt

2014. évi

2014. után

2014. előtt

2014. évi

Összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

17 939

17 93917 939

17 939
17 939


17 939,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás


Források összesen:

17 939

17 93917 939

17 939
17 939


17 939,00


Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

17 939

17 93917 939

17 939
17 939


17 939,00

Adminisztratív költségekKiadások összesen:

17 939

17 93917 939

17 939
17 939


17 939,00


6. sz. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 141

244 465

244 465

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

131 501

130 852

130 852

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 446

90 502

90 502

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 194

5 194

5 194

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


4 243

4 243

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


13 674

13 674

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

142 700

148 332

148 332

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

142 700

148 332

148 332

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

30 000

40 205

40 205

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

30 000

5 623

5 623

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


34 582

34 582

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


34 582

34 582

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

32 000

34 014

34 014

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

22 000

24 307

24 307

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

19 000

22 282

22 282

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3 000

2 025

2 025

4.2.

Gépjárműadó

9 000

7 688

7 688

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


472

472

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000

1 547

1 547

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 592

39 067

39 067

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 0005.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200

2 325

2 325

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250

265

265

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 850

11 738

11 738

5.5.

Ellátási díjak


18 917

18 917

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 292

5 668

5 668

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


154

154

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


981

981

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


981

981

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 900

18 952

18 952

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 900

18 952

18 952

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


17 939

17 939

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

365 333

526 016

526 016

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

32 25410.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

32 254   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

32 254    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

397 587

526 016

526 016Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

152 167

332 971

332 971

1.1.

Személyi  juttatások

68 294

117 222

117 222

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 500

16 342

16 342

1.3.

Dologi  kiadások

44 273

104 492

104 492

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 800

89 064

89 064

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 300

5 851

5 851

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


2 399

2 399

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


405

405

1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

22 300

3 047

3 047

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 900

83 874

83 874

2.1.

Beruházások

1 900

25 534

25 534

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


17 979

17 979

2.3.

Felújítások

30 000

51 690

51 690

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


40 701

40 701

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


6 650

6 650

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


6 650

6 650

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 0003.1.

Általános tartalék

1 0003.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

185 067

416 845

416 845

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

185 067

416 845

416 845


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


24

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


30

35

357. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri  hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

37 448

30 219

30 219

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


6

6

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


2 338

2 338

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


311

311

1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak

29 250

21 547

21 547

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 898

6 008

6 008

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


9

9

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek

3002.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


8 432

8 432

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


8 432

8 432

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


30

30

5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése


30

30

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

37 448

38 681

38 681

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

194 0559.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

194 05510.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

231 503

38 681

38 681Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

231 503

124 042

124 042

1.1.

Személyi  juttatások

44 276

71 422

71 422

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 682

19 219

19 219

1.3.

Dologi  kiadások

72 095

18 684

18 684

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

103 450

14 247

14 247

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


470

470

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


4 286

4 286

2.1.

Beruházások


2 286

2 286

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2 000

2 000

2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

231 503

128 328

128 328


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


10

29

29

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)1

1


8. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Gondozási Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

3 8101.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak

3 0001.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8101.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 8109.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

18 465

24 117

24 117

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

18 465

24 117

24 117

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 275

24 117

24 117Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 275

24 117

24 117

1.1.

Személyi  juttatások

15 863

16 914

16 914

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 130

5 382

5 382

1.3.

Dologi  kiadások

2 282

1 821

1 821

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

22 275

24 117

24 117


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


9

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)KONSZOLIDÁLT    EREDMÉNYKIMUTATÁS    ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN9. sz. melléklet


eFt


Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

34014

0

34014

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

75650

0

75650

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

895

0

895

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

110559

0

110559

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

359006

-114541

244465

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

148681

0

148681

10

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

0

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)

507687

-114541

393146

12

09 Anyagköltség

60264

0

60264

13

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

52127

0

52127

14

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

15

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

16

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

112391

0

112391

17

13 Bérköltség

205283

0

205283

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

275

0

275

19

15 Bérjárulékok

40943

0

40943

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

246501

0

246501

21

VI Értékcsökkenési leírás

107108

0

107108

22

VII Egyéb ráfordítások

192669

-114541

78128

23

A)  TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-40423

0

-40423

24

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

25

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

163

0

163

26

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

0

27

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

28

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)

163

0

163

29

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

997

0

997

30

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

0

0

0

32

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)

997

0

997

34

B)  PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-834

0

-834

35

C)  SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

-41257

0

-41257

36

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

59468

0

59468

37

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

1011

0

1011

38

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)

60479

0

60479

39

XI Rendkívüli ráfordítások

109169

0

109169

40

D)  RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

-48690

0

-48690

41

E)  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

-89947

0

-89947


ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

10. sz. melléklet
2013.

2014.


01

A/I Immateriális javak  (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

6000


02

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

2291973

2242775


03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

16000

16500


04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0


05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2307973

2265275


06

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

542

551


07

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0


08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

542

551


09

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0


10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

794

844


11

Forintszámlák, devizaszámlák

3318

11833


12

C/V Idegen pénzeszközök

0

0


13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

4112

12677


14

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0


15

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0


16

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

19781

437


17

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

19781

437


18

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK

16409

1960


19

F) AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK  (=F/1+F/2+F/3)

0

0


20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2348817

2280900


21

Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2303917

2329004


22

G/IV Felhalmozott eredmény


0


23

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

20521

0


24

G/VI Mérleg szerinti eredmény


-89947


25

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

2324438

2239057


26

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3858

0


27

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)


12742


28

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)


12297


29

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3858

25039


30

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK


0


31

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK


0


32

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)


16804


33

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

2348817

2280900
 Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

#HIV!

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)
 Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

#HIV!

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

#HIV!

#HIV!

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú2.

............................3.

............................4.

............................5.

............................6.

............................7.

............................8.

Hosszú lejáratú9.

............................10.

............................11.

............................12.

............................13.

Összesen (1+8)


Nincs ilyen jogcímen elengedés


 Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó8.

Magánszemélyek kommunális adója9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után10.

Idegenforgalmi adó épület után11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség15.

Egyéb kedvezmény16.

Egyéb kölcsön elengedése17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Összesen:


Ezer forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Kótaj Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működés

200

200

2.

Polgárőr Egyesület Kótaj

működés

200

200

3.

Rendőrség támogatása

működés

205

205

4.

Karate Egyesület támogatása

működés

100

100

5.

Kótajért Kulturális Egyesület támogatása

működés

50

50

6.

Sportegyesület támogatása

működés

5 566

5 566

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:


6 321

6 321
Kótaj Község Önkormányzata
Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsültállományi érték


A

B

C

D

E


 I. Immateriális javak

01.

6 000

6 000II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 901 709

2 240 5541. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.

2 825 799

2 209 7791.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

482 876

363 3431.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
       vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

2 304 239

1 809 4031.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

38 684

37 0332. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

75 910

30 7752.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
       felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

75 910

30 7753. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

16 500

16 5001. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

16 500

16 5001.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

16 500

16 5002. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+28+44)

45.

2 924 209

2 263 054I. Készletek

46.

551

551II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

551

551I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

11 484

11 484IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

11 484

11 484I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

437

437D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

437

437I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

1 960

1 960II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

1 960

1 960F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.

2 938 641

2 277 486

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Kótaj Község ÖnkormányzataAdatok: ezer forintban!
FORRÁSOK

Sorszám

állományi
értékA

B

C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

2 324 892  
II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

4 112  
IV. Felhalmozott eredmény

04.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-84 665  
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

2 244 339  
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

12 742  
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

11 881  
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

24 623  
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

8 524  
FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

2 277 486  
Csatolmányok

Megnevezés méret
2014. évi zárszámadás
3.32 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!