nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-18 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (IX.17.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Gersekarát község közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaznak.Átalány megállapításának szempontjai


2. §


A képviselő-testület a Ktdt. 12. § (2) bekezdésében rögzített átalány mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) mérési lehetőség hiányában, a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén 80 liter/fő/nap az átalány mértéke,

b) mérési lehetőség hiányában 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az átalány mértéke.Adatszolgáltatási kötelezettség


3. §


(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót (a továbbiakban: Vasivíz ZRt.) a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.


(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.


(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28. napjáig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezetteknek. 


Eljárási szabályok


4. §


(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára kell befizetni.Díjmentesség, kedvezmények


5. §


(1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 50 %-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

                 a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg az                        öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 150%-át, 

                 b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át.


           (2) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70 %-os díjkedvezményben részesül az            alábbi feltételek fennállása esetén:

                 a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg a                        nyugdíjminimum összegét,

                 b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.


           (3) Az (1)-(2) bekezdésben rögzített kedvezményeket magánszemélyek vehetik igénybe és kizárólag                

           személyenként egy ingatlan után.Ellenőrzés


6. §


(1) Az adóhatóság ellenőrizheti a kibocsátók által benyújtott bevallások valódiságát.


(2) Az ellenőrzés során az adóhatóság az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat veti össze a kibocsátó bevallásával.


(3) Az adóhatóság ellenőrizheti, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási és díjfizetési kötelezettségüknek.Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a) a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről szóló 9/2004. (VII. 29.) önkormányzati rendelete,

b) a talajterhelési díjfizetési kötelezettség módosításáról szóló 14/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.Gersekarát, 2015. augusztus 31.
            Csordás Tamásné                                                      Kissné Mátyás Éva

                 polgármester                                                                  jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 17. napján megtörtént.Kissné Mátyás Éva

         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!