nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-03 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete
a díszpolgárságról, a díszpolgári cím viseléséről, valamint a „Szepetnekért” emlékérem adományozásáról


Egységes szerkezetben a 10/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelettel

Hatályos: 2015. július 3-tólSzepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontja és (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), (3) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint „Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. A díszpolgári cím alapítása


1.§


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Szepetnek Község Díszpolgára” kitüntetést alapít azon természetes személyek munkásságának elismeréséül, akik a község fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek a községnek.


2. A díszpolgári cím adományozásának szabályai


2.§


A díszpolgári cím évente egyszer adományozható. 1. §


 1. A „Szepetnek Község Díszpolgára” címet a község lakossága nevében Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza annak az élő vagy elhunyt, magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával, vagy életművével a községben, országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szepetnek község jó hírnevének öregbítéséhez.


 1. A képviselőtestület „Szepetnek Község Díszpolgára” (a továbbiakban: díszpolgár) kitüntető cím adományozásával ismerheti el:


a.) Azok érdemeit, akik Szepetnek község szellemi és anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek; a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak boldogulását;


b) azoknak a Szepetnek községben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá a község fejlődéséhez;


c.) azok érdemeit, akik a község nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak községünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez.4.§


A „Szepetnek Község Díszpolgára” címmel erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár. 1. §


(1) Elhunyt személy részére adományozott (posztumusz) díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár.

      

(2) A díszoklevelet és az emlékplakettet az élő házastársnak, nem léte esetén a törvényes öröklés rendje szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni.6.§


A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott - az életutat és a közéleti, szakmai munkásságot bemutató - javaslatot tehet bármely személy, közösség, szervezet.7.§


A díszpolgári cím odaítélésére a polgármester kizárólag a kitüntetés átadását megelőző 30 nappal bezárólag, a határidőre beérkezett javaslatok figyelembe vételével terjeszti elő javaslatát döntésre a képviselő-testület elé. 1. §


Az adományozásra vonatkozó határozati javaslatot, a javasolt személy életútját, közéleti és szakmai munkásságát bemutató indoklással kell ellátni.

      


 1. §


A cím adományozásáról - kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján - a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett családi és utónevét tartalmazhatja, valamint az odaítélés indokát.


 1. §


A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.11.§


A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a kitüntetettet (vagy az 5. § (2) bekezdés szerinti legközelebbi hozzátartozóját) nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi médiában az adományozás indoklásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalához.


12.§


A díszpolgári címet tanúsító díszoklevelet és emlékplakettet ünnepi keretek között a polgármester adja át. 1. §


A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti az őt megillető, alábbi kiváltságokat:

            a.) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,

b.) az önkormányzat által rendezett községi ünnepségekre hivatalos,

c.) a polgármester meghívása alapján a képviselő-testületet képviselő delegációkban részt vehet. 1. §


(1) A kitüntetettek nevét a Községházan erre elhelyezett táblán fel kell tüntetni.


(2)  A kitüntetettekről díszes kivitelű albumban nyilvántartást kell vezetni.

      

(3)       A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett nevét, foglalkozását, az adományozás évét és mellékelni kell az adományozásról szóló határozatot. A nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a hivatal látja el.

 1. §


Az elismerés és a juttatás költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.3. A díszpolgári cím visszavonásának rendje


16.§


(1) A díszpolgári címet a képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság, szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, vagy a közügyektől eltiltotta.


(2)       A cím visszavonására bárki írásban, indokolt javaslatot tehet. A (1) bekezdésnek megfelelő javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


(3)       A beérkezett javaslatról, illetve a visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.


(4)       A visszavont díszpolgári címmel kapott emlékplakettet és díszoklevelet a kitüntetett köteles visszaadni.


(5)       A címtől megfosztott díszpolgár nevét a Községházán lévő tábláról és a kitüntetettek nyilvántartásából törölni kell.4. „Szepetnekért” emlékérem


17. §


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község fejlesztésében, gazdasági és kulturális életében, az egészségügy, oktatás, tudomány, közművelődés, sport, nemzetközi együttműködés terén kiemelkedően eredményes és maradandó munkát végzett személyek, kollektívák elismeréseként „Szepetnekért” emlékérmet (továbbiakban: emlékérem) alapít.18. §[1]


(1) A díjjal bronzplakett jár, melynek egyik oldalán a község címere és a „Szepetnekért” felirat látható. 


(2) A bronzplakett díszes tartóban kerül átadásra, ezzel a szöveggel:


„Szepetnek Községi Önkormányzat „Szepetnekért” emlékérmet adományoz …….…. részére a faluban és a faluért végzett kiemelkedő ……... munkájáért.


Szepetnek, 20……..


……..…. polgármester”


(3) A bronzplakett díszes tartóján feltüntetésre kerül a „Szepetnek” községnév és a mindenkori Képviselő-testület tagjainak a neve.


19. §


(1) Az emlékérem magyar és külföldi személynek és kollektívának egyaránt adományozható. Az emlékérem adományozására posztumusz elismerésként is lehetőség van.


(2) Az emlékérem adományozására egyéb vonatkozásban e rendelet 4-12., 14-15. §-aiban foglaltak az irányadók.


(3)[2]20. §


Az emlékérem tulajdonosait meg kell hívni az önkormányzat által szervezett hivatalos ünnepségekre.4. Záró rendelkezés


21.§


 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a díszpolgári és tiszteletbeli polgár kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2001. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Szepetnek, 2014. március 17.

Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző

Záradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2014. március 20.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző


Szepetnek, 2015. június 30.

Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző

Záradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2015. július 2.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző

[1]

Módosította a 10/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. július 3-tól.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 10/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. július 3-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!