nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-15 -tól
Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének  szabályairól


Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 5. §-ában, 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Értelmező rendelkezés


1. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: az ingatlanon annak tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lehullott falomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány,


  1. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok


2. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.


(2) A község belterületén kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni, indokolt esetben, légszáraz állapotban, megfelelő légköri viszonyok esetén, nyílt téren, a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetve, március 1-e és április 30-a között, valamint szeptember 1-je és december 15-e között, - ünnepnapok kivételével - hétfőtől szombatig 10.00 órától 18.00 óráig lehet.


(3) Égetéssel történő megsemmisítés az érvényes tűzvédelmi előírások betartásával történhet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.


(4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak lelocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.


3. § Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.  1. Jogkövetkezmények


4. § (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, közigazgatási bírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben maghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg a közigazgatási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjának szabályai vonatkoznak.


  1. Záró rendelkezés


5. § Ez a rendelet 2015. április 15. napján lép hatályba.                               Szabó Balázs                                                      dr. Szabadics Zsuzsanna

                               polgármester                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!