nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2013-10-01 - 2016-06-29
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

                                                                                  

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki (amely) a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).


2. §


Talajterhelési díj fizetési kötelezettség(1)A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és területileg illetékes vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20 %-kal a
2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.


3. §


Talajterhelési díj mértéke(1)       A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 4. §-ban meghatározott alapja, az 5. §-ban meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.


(2)       A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet melléklete határozza meg.


4. §


A talajterhelési díj alapja


(1)    A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével (maximum az április 1-je és szeptember 30-a között fogyasztott vízmennyiség 10 %-a).


(2)    Mérési lehetőség hiányában egyedi vízbeszerzés esetén átalányként az engedélyben szereplő vízmennyiség, annak hiányában 50 liter/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe venni.


(3)    A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


5. §


Egységdíj mértékeA talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200,-Ft/m3.6. §


Díjfizetés kötelezettség keletkezéseAz új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg.


7. §


A díjfizetési kötelezettség bevallása(1)       A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál.


(2)       Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.


(3)       A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítható.
8. §


Díjfizetési kötelezettség megszűnése(1)       A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon:

a)         a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt,


(b)       a 2. § (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik,


(c)        a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.


(2)       A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz.9. §


A talajterhelési díj megállapítása, megfizetése(1)       A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítani, és a díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie, a rendelet 7. §-ban, valamint a 8. §-ban meghatározott határidőig.


(2)       A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak
átutalási megbízással, pénzforgalmi számlával nem rendelkezőknek belföldi postautalványon kell teljesíteni az önkormányzat 10700275-27854905-55200004 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.


10. §


Egyes eljárási szabályok


(1)   A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2)   A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására e rendelet, és a környezetterhelési díjról szóló törvény, az ott nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


11. §


Adatszolgáltatás


(1)       Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a víz-és csatornamű üzemeltetést végző szolgáltató – Délzalai Vízmű Rt. Nagykanizsa – a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan, kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.


(2)       Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként.


(3)       Az (1), (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március 31., mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.12. §


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

1.)        környezethasználó:

          az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytat, és az általa kibocsátott szennyvízmennyiség évente az 500 m3-t nem haladja meg.


2.)     egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény:

          olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetése-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik – a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén – a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést.

3.)        egyedi szennyvíztisztító kisberendezés:

            olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem
közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel-és tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energiabevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.


4.)        egyedi zárt szennyvíztároló:

            olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított.


5.)        folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezet, az a szakvállalkozó, akit e tevékenység gyakorlására a települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló önkormányzati rendelet feljogosít.13. §


Záró rendelkezésekE rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módom gondoskodik.


Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.


Szepetnek, 2013. február 19.    dr.Bicsák Eszter                                                                   Vlasicsné Fischl Timea

          jegyző                                                                                        Polgármester

                  ZÁRADÉK:

A rendelet 2013.február 19-én kihirdetésre került.

  

    dr.Bicsák Eszter                                                                  

          jegyző                                                                                   


MellékletA talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke:


T T D  =  E x A x Tahol


TTD:   a fizetendő éves talajterhelési díj


E:        az egységdíj (Ft/m3)


A:        a díjfizetési alap (m3)


T:         területérzékenységi szorzó értéke:1,5


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!