nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-10 - 2020-08-10
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
Magyaratád község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2005. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyaratád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Magyaratád Község helyi építési szabályozásáról szóló 6/2005. (VII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület lehet:

általános mezőgazdasági terület (Má1, Má2, Má3),

  1. korlátozott funkciójú, egyéb mezőgazdasági terület (Má-n)”


(2) A R. 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:


„(7) Az Má-3 övezetben a beépítés feltételei:

  1. a beépíthető telek területe min. 10 000 m2 (1 ha),
  2. a kialakítható telek területe min. 6 000 m2,
  3. a beépítettség mértéke 3,0 % ill. max. 1000 m2, amely magában foglalja         a gazdasági épületek alapterületét
  4. az építménymagasság max. 4,5 m.
  5. az épületek szabadonállóan helyezendők el, az előkert minimum 5 méter, az oldal-, és hátsókertre vonatkozóan az OTÉK szabályait kell betartani.
  6. az Má-3 övezetben a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás építményei, a bemutatást, ismeretterjesztést vagy sportolást szolgáló állattartó épületek, valamint szabadtéri mezőgazdasági történeti kiállítás épületei helyezhetők el.”

2. §


(1) A R. 21/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Különleges beépítésre nem szánt terület:

(Kk-kep) kegyeleti park területe és a (Kb-i) különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület.”


(2) A R. 21/A.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) A területekre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Övezet jele

Beépítési mód

Építmény-magasság

Max. m

Beépítettség

Max. %

Legkisebb telekméret

m2

Telek-szélesség

Min. m

Telek-mélység

Min. m

Kkep

SZ

4,5

5

K

K

K

Kb-i[1]

SZ

7,5

5

10 000

-

-


(3) A R. 21/A. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:


„(6) Kb-i különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezetben a turizmust szolgáló vendéglátó, kereskedelmi, sport, szállás rendeltetést tartalmazó épületek, a horgász- és szabadidőturizmussal összefüggő építmények (pihenő, tároló épületek, kezelőépület, a terület fenntartására, karbantartására szolgáló tároló gépszín és az állatok bemutatására szolgáló épületek – pl. juhakol, állatsimogató, istálló, lovarda), mezőgazdasági történeti bemutató épület helyezhetők el, valamint a tulajdonos részére szolgáló lakóépület építhető.”


(7) Kb-i különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezetben az építmények elhelyezésénél az előkert minimum 5 méter, az oldal-, és hátsókertre vonatkozóan az OTÉK szabályait kell betartani, kivéve a tóparti horgász- pihenőházakat, amelyek a tó partvonalától 3 méter távolságra telepíthetők.


(8) Kb-i különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi övezeten belül az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű elhelyezés egy központi helyen is megoldható, az övezetet alkotó ingatlanok egyikén kialakított parkolóban.”


  1. §


(1) A R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel (SZT-1 jelű külterület szabályozási tervlap) egészül ki.


        (2) A R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel (SZT-2/1, SZT-2/2 jelű belterület szabályozási tervlapokkal) egészül ki.


4.§


A R. 1. mellékletét képező külterületi szabályozási tervlap Patalommal közös közigazgatási határral, a 0130 hrsz-ú közúttal, a belterületi határral és a 0110 hrsz-ú vízfolyással határolt telektömbjének normatartalma helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti tervlap normatartalma lép.


5. §


(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal és az érintett államigazgatási szervekkel történt közlést követő 15. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


 (2) Az 1-2. § és 4. § az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal és az érintett államigazgatási szervekkel történt közlést követő 16. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyaratád, 2020. július 9.
Takács János

polgármester


Prisztács Éva

jegyző

A rendelet kihirdetve:Magyaratád, 2020. július 10.
                                        Prisztács Éva

                                             jegyző

[1]

OTÉK előírásaitól megengedőbb szabályozás, az állami főépítészi hatáskörben eljáró kormányhivatal SO/08/00033-6/2020. ügyiratszámú hozzájárulásával.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet - külterületi szabályozási terv
1 MB
2. sz. melléklet - belterületi szabályozási terv
1.46 MB
3. sz. melléklet - külterület szabályozási terv kivonat
1.1 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!