nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
2/2015 (III.12..)
Hatályos:2015-03-13 -tól
2/2015 (III.12..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

A jegyzőkönyv 3. melléklete


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Vérteskethely Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 


I. fejezet


A költségvetés bevételei és kiadásai


1.§ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:


         a) Bevételi főösszegét:                                                           39.539 E Ft-ban

         b) Kiadási főösszegét:                                                            39.539 E Ft-ban

állapítja meg.


  1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


  1. A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


  1. A 2015. évi állami támogatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.


  1. A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


  1. A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


  1.  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


  1. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.


  1. Az általános tartalék és céltartalék összegét a 8. melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(11) Az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit    és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat létszám adatait a 11. számú melléklet tartalmazza.


2. § A polgármester 100.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


II. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


3.§ A helyi önkormányzat bankszámla vezető pénzintézete a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbéri kirendeltsége.


4. § Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.


5.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

  1. Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2015. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;
  2. Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;


(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.


(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni,


6.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2015. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.


(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.


III. fejezet


Záró rendelkezések


7.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.


Vérteskethely, 2015.március 11.Tóth János                                                                                  Dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                         jegyző
Rendelet kihirdetve 2015. március 12.Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!