nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúr Község érdekében végzett kiemelkedő munka, teljesítmény elismerésére a következő címeket, kitüntetéseket alapítja:

a) Sárkeresztúr Község Díszpolgára cím

b) Bokros János Díj

c) Dr. Baróti Sándor Díj


2. § (1) Ugyanazon személy, közösség, vagy vállalkozás több különböző elismerésben is részesíthető, de ugyanazon elismerés egy személy, közösség, vagy vállalkozás számára csak egy alkalommal adományozható.

(2) Az e rendeletben megállapított elismerések posztumusz is adományozhatók.

(3) A (2) bekezdés szerinti posztumusz elismerés esetén annak átvételére a díjazott közeli hozzátartozója jogosult.


3. § (1) Az 1. § szerinti kitüntetések adományozásáról a polgármester előterjesztése alapján,  és amennyiben azt a polgármester szükségesnek tartja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének előzetes kikérésével a képviselő-testület dönt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleménye a képviselő-testületet nem köti döntésének meghozatala során.

(2) A kitüntetés adományozására irányuló előterjesztésben részletesen ismertetni kell azokat a körülményeket, tényeket, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt méltó a díj odaítélésére.

(3) A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a március 15-i, az augusztus 20-i vagy az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett községi rendezvény keretében. A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezik arról, hogy az elismerés átadása melyik nemzeti ünnep alkalmából történjen.

(4) Az elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(5) A polgármester számára az elismerések adományozásának előterjesztésére a képviselő-testület tagjai, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tehetnek javaslatot.

(6) A Polgármesteri Hivatal az elismerésben részesült személyekről nyilvántartást vezet.


4. § (1) Az elismerő címet a képviselő-testület visszavonhatja, az egyéb előnyöket megszüntetheti, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismert tevékenysége miatt

a) bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen elítélte, vagy

b) a képviselő-testület megítélése szerint egyébként az elismerés viselésére méltatlanná, érdemtelenné válik.

(2) Az elismerő címet a képviselő-testület visszavonja, az egyéb előnyöket megszünteti, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt

a) a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, vagy

b) a bíróság a közügyektől eltiltotta.


5. § (1) A cím visszavonására bárki írásban, indokolással ellátott javaslatot tehet. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) Az elismerés visszavonásáról az elismeréstől megfosztott személyt a polgármester tájékoztatja.

(3) Az elismerő címmel kapott díszoklevelet az elismeréstől megfosztott személy köteles visszaadni.

(4) Az elismeréstől megfosztott személy nevét az elismerésben részesített személyekről vezetett nyilvántartásából törölni kell.


6. § (1) A Képviselő-testület Sárkeresztúr Község Díszpolgára kitüntető címmel (a továbbiakban: díszpolgári cím) ismeri el azok érdemeit, akik

a) Sárkeresztúr Község fejlődéséért kiemelkedően dolgoztak, társadalmi, gazdasági, szociális, tudományos munkájukkal, művészeti téren létrehozott alkotásokkal elősegítették a község fejlődését, hírnevének öregbítését, a lakosság kulturális és gazdasági előrehaladását, vagy

b) kimagasló munkásságukkal közvetetten hozzájárultak Sárkeresztúr község fejlődéséhez, tekintélyének emeléséhez vagy kiemelkedő tevékenységük során kapcsolatba kerültek a községgel.

(2) Díszpolgári címben kizárólag természetes személy részesülhet.

(3) A polgármester a díszpolgári címben részesítettek részére díszpolgári oklevelet ad át, amelyet a polgármester és a jegyző ír alá.

(4) A díszpolgári cím mellé járó oklevél szövege tartalmazza a díj odaítéléséről szóló képviselő-testületi határozat számát, az adományozó megjelölését, az adományozott nevét, a díszpolgári cím megjelölését, az aláírásokat és Sárkeresztúr Község Önkormányzata ünnepi bélyegzőjének lenyomatát.

(5) A díszpolgári cím mellé a díszpolgári oklevélen túl a Képviselő-testület döntése szerint 30.000 forint összegű ajándékutalvány, vagy ugyanekkora értékben tárgyi ajándék jár. Posztumusz elismerés esetén kizárólag a díszpolgári oklevél átadására kerül sor.

(6) Évente egy díszpolgári cím adományozható.

(7) A díszpolgári cím birtokosa jogosult

a) a képviselő-testület külön határozata alapján a községi önkormányzatot képviselő delegációban részt venni,

b) a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni.

(8) A díszpolgári címben részesültek neve megjelenítésre kerül a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban található emléktáblán.


7. § (1) A Képviselő-testület Bokros János Díj kitüntető címmel ismeri el azok érdemeit, akik az oktatás vagy a kultúra területén kimagasló munkásságot végeztek a községért, vagy egyébként kimagasló közösségi munkát végeztek.

(2) Bokros János Díjban természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is részesíthető.

(3) A Bokros János Díjban részesített számára a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél, és 15.000 forint értékben ajándékutalvány jár. Posztumusz elismerés esetén kizárólag a díszoklevél átadására kerül sor.

(4) A Bokros János Díj mellé járó oklevél szövege tartalmazza a díj odaítéléséről szóló képviselő-testületi határozat számát, az adományozó megjelölését, az adományozott nevét, a Bokros János Díj megjelölését, az aláírásokat és Sárkeresztúr Község Önkormányzata ünnepi bélyegzőjének lenyomatát.

(5) Évente legfeljebb két Bokros János Díj adományozható.

(6) Ha a Bokros János Díjban valamely közösség részesül, úgy a közösség számára a (3) bekezdésben meghatározott összegű ajándékutalvány kétszerese, valamint annyi díszoklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.


8. § (1) A Képviselő-testület Dr. Baróti Sándor Díj kitüntető címmel ismeri el azok érdemeit, akik a helyi egészségügy, a szociális gondoskodás vagy a sport területén kimagasló munkásságot végeztek, ezeken a területeken huzamos ideig szolgálták a községet.

(2) Dr. Baróti Sándor Díjban természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is részesíthető.

(3) A Dr. Baróti Sándor Díjban részesített számára a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél, és 15.000 forint értékben ajándékutalvány jár. Posztumusz elismerés esetén kizárólag a díszoklevél átadására kerül sor.

(4) A Dr. Baróti Sándor Díj mellé járó oklevél szövege tartalmazza a díj odaítéléséről szóló képviselő-testületi határozat számát, az adományozó megjelölését, az adományozott nevét, a Dr. Baróti Sándor Díj megjelölését, az aláírásokat és Sárkeresztúr Község Önkormányzata ünnepi bélyegzőjének lenyomatát.

(5) Évente legfeljebb két Dr. Baróti Sándor Díj adományozható.

(6) Ha a Dr. Baróti Sándor Díjban valamely közösség részesül, úgy a közösség számára a (3) bekezdésben meghatározott összegű ajándékutalvány kétszerese, valamint annyi díszoklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.


9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr község díszpolgára cím adományozásáról szóló 7/1996. (III.28.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 8/2005. (V.1.) önkormányzati rendelete.




                  Csutiné Turi Ibolya                                            dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                            jegyző




Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.



Sárkeresztúr, 2017. szeptember hó 28. nap



                                                                                             dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!