nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015. (X.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015. (X.14.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) magánszemélyek kommunális adója,

            b) helyi iparűzési adó.II. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


1. Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


2. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.2. Az adó mértéke


3. § Az adó éves mértéke: 28.000 Ft/év.3. Adókedvezmény, adómentesség


4. § (1) A megállapított kommunális adó összegéből 18.000 Ft kedvezményben részesülnek azok az adózók, akiknek az állandó, bejelentett lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén van.


(2) Amennyiben az önkormányzat illetékességi területén az állandó, bejelentett lakóhelyű adó alany egynél több telek adótárggyal rendelkezik, akkor az adókedvezmény mértéke a második adótárgyra 23.000 Ft/év, minden további adótárgyra adótárgyanként 27.000 Ft/év.


(3) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt adótárgy tulajdonjogával rendelkezik, vagy az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.III. Fejezet


Helyi iparűzési adó


4. Az adókötelezettség, az adó alanya


5. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.


(2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.5. Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


6. § (1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnéséra a Htv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.6. Az adó alapja


7. § (1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.7. Az adó mértéke


8. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 2.500 Ft/nap.IV. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


9. § (1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. V. Fejezet


Záró rendelkezések


10. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet.


(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csömend, 2015. október 13.

           Szabó István                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                       polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. október 14. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2015. október 14.
                                                                                                           Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!