nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 6/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-15 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 6/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról

Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (3)  bekezdésében,  valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában az Szt. 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 45. § (1) bekezdésében, az  56. § (1)  bekezdésében, 62. §-ában, 63. §-ában,  64. §-ában , 86. § (1) bekezdés b), c) pontjában, valamint 86. § (2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, valamint   a szociális alapszolgáltatásokról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet célja

1.§


E rendelet célja, hogy a Mikepércs Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő egyének és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait, valamint meghatározza a szociális alapszolgáltatások körét, az igénybevétel feltételeit.


A rendelet hatálya

2. §


E  rendelet hatálya kiterjed a Mikepércs Községben bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is itt élő

 1. magyar állampolgárokra,
 2. bevándoroltakra és letelepedettekre,
 3. hontalanokra,
 4. a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, valamint
 5. az Szt. 3. § (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre.

A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóságok

A ) Pénzbeli ellátások

3.§


(1)  Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy, család részére települési támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:

a) gyógyszertámogatás,

b) temetési támogatás,

c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

d) tanulmányi támogatás,

e) rendkívüli települési támogatás,

f) kamatmentes kölcsön,

g) a Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági terményekből összeállított terménycsomag.

h) kelengye támogatás

(3) Települési támogatás keretében hivatalból biztosított ellátások:

 1. mikuláscsomag,
 2. karácsonyi élelmiszercsomag.

(4) A mikuláscsomag, a karácsonyi élelmiszercsomag, valamint a Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági terményekből összeállított terménycsomag kizárólag természetbeni formában, míg a többi ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható.


B) Szociális alapszolgáltatások

4.§


(1) Az önkormányzat az alábbi alapszolgáltatások biztosításával segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,  mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában:

 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. családsegítés.

(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket első fokon a polgármester és a szociális bizottság (a továbbiakban együtt: önkormányzati szociális hatóság) gyakorolja. A másodfokú hatáskör gyakorlója Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.


Általános eljárási rendelkezések

5.§


(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások megállapítása kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli települési támogatás, hivatalból  is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, és természetes személy vagy a gyermekek érdekinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat.

(3) A kérelem formanyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthetők az önkormányzat honlapjáról. (www.mikepercs.hu)

(4) A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére címezve nyújthatja be az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

(5) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt készíthet, vagy a gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, és a gyermek-és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.

(6)  Az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.

(7) A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15. napon belül kell folyósítani, elsősorban lakossági folyószámlára utalással, folyószámla hiányában házipénztári kifizetéssel.

(8) A rendszeres ellátásra való jogosultságot a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha:

 1. a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,
 2. a jogosult azt kéri,
 3. a jogosult meghalt,
 4. az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(9)  Az Szt-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni,  továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

 1. a pénzbeli ellátás visszafizetésére,
 2. természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.

(10) Az ellátást rosszhiszeműen igénybe vevő az ellátás visszafizetéséről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú ellátásra, kivéve a rendkívüli települési támogatást.

(11) Ha az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a Szociális Bizottság méltányosságból

 1. elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80% - át.
 1. csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% - át.
 2. részletekben fizetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát és a méltányosság gyakorlását a család körülményei egyébként indokolja.

(12) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak,  eljárási rendelkezések  vonatkozásában  az Szt-ben, a Gyvt-ben, és azok végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók.


Gyógyszertámogatás

                                                                                      6. §        


(1) A szociális bizottság havi rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek, akinek esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség), eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
 2. egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(2) A kérelmező részére szükséges vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátáshoz szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket a háziorvos, azok költségét a gyógyszerész igazolja. A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni.

(3) A havi rendszeres gyógyszertámogatás összege:

 1. ha a gyógyszerköltség a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25-50 %-a között van 2000 Ft,
 2. ha a gyógyszerköltség a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50 %-a felett  van 3000 Ft.

(4) A havi rendszeres gyógyszertámogatást hat hónapra kell megállapítani.

(5) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.


Temetési támogatás

7.§


(1) A polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek,

 1. aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,
 2. és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 350%-át.

(2)  A temetési támogatás összege  a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a, ezer forintra kerekítve.  A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségéről a HBM-i Temetkezési Vállalat minden év január hónapjában tájékoztatja az önkormányzatot.

(3) A temetési támogatást a temetési számla kiállításától számított 3 hónapon belül benyújtott kérelem alapján lehet megállapítani. 

(4) A temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni.

(5)   Nem jogosult temetési támogatásra, aki az eltemettetésre - ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget.


Köztemetés

8. §


(1) Az Szt. 48. §-a szerinti köztemetésről a polgármester dönt.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a polgármester a köztemetés költségének megtérítése alól  egészében mentesíti a kötelezettet.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül, ha az elhunyt után ingatlanvagyon nem maradt és az eltemettetésre köteles személy

 1. kiskorú, vagy
 2. közép-vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú, vagy
 3. jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkező személy,

 és nincs más eltemettetésre kötelezhető személy.

(4) Ha a köztemetés költségeinek egy összegben történő megtérítésére a kötelezett nem képes, kérelmére a polgármester legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet.


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

9. §


(1) A szociális bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú vagy nagykorú gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívül élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akik a gyermekek ellátásáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség,  gyermekek étkeztetése, iskoláztatása, ruházattal ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, a gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében annak 300%-át.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti jelleggel gyermekenként havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.

(5) Nagykorú gyermekre tekintettel akkor állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a nagykorú gyermek

 1. középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 2. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be,

feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat.

(6) A rendkívül gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként legalább a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-a, legfeljebb  a nyugdíjminimum összege.


Tanulmányi támogatás

10. §


(1) A tanulmányi támogatás az általános iskolában, a középiskolában, a felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató 28. életévét be nem töltött diák részére évi egy, legfeljebb két alkalommal nyújtott települési támogatás.

(2) A polgármester tanulmányi támogatásra való jogosultságot állapít meg  - kérelem alapján – annak  az általános-  közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, vagy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató diáknak, akinek családjában az egy  főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori  öregségi nyugdíj legkisebb összegének  350%-át,  vagy  akit szülője egyedül nevel, és családjában az egy  főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori  öregségi nyugdíj legkisebb összegének  400%-át.

(3) A (2) bekezdés szerinti jövedelmi feltételek fennállása esetén a tanulmányi támogatás megilleti az esti, vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató diákot is, feltéve, hogy rendszeres keresőtevékenységet nem folytat. A diákmunka nem minősül keresőtevékenységnek.

(4) A család fogalma alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § d) pontja szerinti hozzátartozók közösségét kell érteni.

(5) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, valamint a közös háztartásban élők  jövedelemigazolását.

(6) A kérelem kizárólag a polgármester  által saját hatáskörben meghatározott kérelem benyújtási időszakban nyújtható be. A kérelem benyújtási időszakról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján, közterületeken, közintézményekben elhelyezett hirdetmények útján tájékoztatja az érintetteket.  A közzétett benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(7) A tanulmányi támogatás összegét a polgármester a mindenkori költségvetési rendelet települési támogatásra fordítható szabad előirányzatai figyelembe vételével határozza meg azzal, hogy  

 1. az általános iskolai tanuló esetén,
 2. középiskolai tanuló esetén,
 3. valamint a felsőfokú oktatásban résztvevő esetén,

a megállapított támogatás összege különböző is lehet, igazodva az egyes oktatási formák különböző terheinek mértékéhez.

(8)  A tanulmányi támogatás iránti kérelemről a polgármester 15 napon belül határozattal dönt. 


Rendkívüli települési támogatás

11.§


(1) A polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek,

 1. aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
 2. alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen a válsághelyzetbe lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul

feltéve, hogy a család egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetében annak 400 %-át.

(2) 

(3) A rendkívül települési támogatás összege családonként és alkalmanként legalább a mindenkor öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-a, legfeljebb  150%-a.

(4) Különös méltánylást érdemlő, rendkívüli élethelyzetben (pl. természeti csapás, elemi kár, gyógyászati segédeszköz vásárlás, gyógykezelés, munkahely elvesztése stb.) a rendkívüli települési támogatás összege meghaladhatja a (3) bekezdésben meghatározott összeget.


Kamatmentes kölcsön

12.§


(1) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható rendkívüli élethelyzet kialakulása, vagy nagy összegű kiadás esetén. (pl. haláleset, lakásfelújítás, tüzelővásárlás stb.)

(2)  A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege alkalmanként és családonként 30.000 Ft.

(3) A kölcsön visszafizetése egyéni megállapodás alapján történik. A visszafizetés maximális időtartama 12 hónap.

(4) Aki a felvett kamatmentes kölcsönt a megállapodásban foglalt időpontig nem fizeti vissza, úgy a tartozás kiegyenlítésének időpontjáig újabb kölcsön igénybevételére nem jogosult.

(5) A kölcsön visszafizetésének elmulasztása esetén, a követelés esedékessé válását követő 30 napot követően az önkormányzat a követelését közjegyzőn keresztül történő fizetési meghagyás kibocsátása útján is érvényesítheti.


Mikuláscsomag

13. §


(1) Az  önkormányzat természetbeni támogatásként mikuláscsomagot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  biztosíthat december hónapban  a településen életvitelszerűen élő 0-3 éves, óvodás,-  általános iskolás korú   - elsősorban a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult –gyermekek  részére.

(2) A mikuláscsomagok átadására a korcsoportonként szervezett mikulásünnepségek keretében kerül sor.

(3) A gyermekjóléti szolgálat együttműködik az oktatási intézményekkel a mikulásünnepségek megszervezésében, és gondoskodik arról, hogy a rendezvényeken az adott korcsoportba tartozó valamennyi hátrányos helyzetű gyermek részt vegyen.

(4) A mikuláscsomag biztosításáról nem kell egyedi határozatot hozni. A csomagokat az önkormányzat átvételi elismervénnyel az intézményvezetők, illetve az ünnepséget szervezők részére adja át, akik gondoskodnak a gyermekek részére történő átadásáról. A mikuláscsomagban részesülő gyermekek nevét, születési dátumát tartalmazó listát az átvételi elismervényhez utólag csatolni kell.

(5) A mikuláscsomag értékét a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével a polgármester határozza meg.   


Karácsonyi élelmiszercsomag

14. §


(1) Az önkormányzat természetbeni támogatásként karácsonyi élelmiszercsomagot biztosíthat december hónapban minden Mikepércsen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekből álló háztartás részére.

(2) Az élelmiszercsomag egy háztartásra jutó értékét a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével a polgármester határozza meg.

(3) Az  élelmiszercsomag biztosításáról nem kell egyedi határozatot hozni. A jogosult háztartásokat a népesség  nyilvántartás adatai alapján kell meghatározni. A csomag étvételét háztartásonként egy személy az aláírásával igazolja.


Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági terményekből összeállított terménycsomag14/A. §


 1. A Startmunka mintaprogramban megtermelt, közétkeztetés keretében fel nem használt, illetve nem értékesíthető mezőgazdasági termékeket az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott rászorultak részére természetbeni támogatásként, terménycsomag (a továbbiakban: terménycsomag) formájában kioszthatja. A terménycsomag osztás időpontjáról és helyéről a polgármester jogosult dönteni, amelyről a jogosultakat értesíti.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott terménycsomagra jogosult az, aki:
 1. a tárgyévben kiskorú gyermeket, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú gyermeket nevel, vagy
 2. a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben a R.  3. §-a bekezdése szerinti települési támogatásokban részesült, vagy
 3. a tárgyévben közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy
 4. betöltötte, vagy betölti a 65. életévét, vagy
 5. a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben szociális célú tűzifa támogatásban részesült,


 1. A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a terménycsomagra.


 1. A terménycsomag biztosítására írásbeli igény alapján kerül sor a terménycsomag átvétele előtt. A kérelmező támogatás igénybevételéhez szükséges jogosultságát a Polgármesteri Hivatal a saját nyilvántartásai alapján állapítja meg, azt az igénylőnek igazolnia nem kell. A terménycsomag átvételét a támogatásban részesült személy aláírásával igazolja.


 1. A jogosult részére biztosítható terménycsomag tartalmát a polgármester határozza meg a rendelkezésre álló, kiosztható termény mennyiségétől függően.

14/B §


Kelengye támogatás


(1) A kelengye támogatás a gyermek születéséhez kapcsolódó pénzbeli és természetbeni támogatás.


(2) Kelengye támogatás állapítható meg az édesanyának gyermeke születésekor, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének tízszeresét.

(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 180 napon belül lehet benyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell a támogatásra jogosító gyermek adatait, valamint a családban együtt élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló nyilatkozatát.

(5) A támogatás mértéke gyermekenként egyszeri 15.000 Ft pénzbeli támogatás és 15.000 Ft értékű babaápolási termékcsomag.

(6) A kelengye támogatásról a polgármester dönt.


Szociálpolitikai Kerekasztal

15. §


(1)  Az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, jogszabálytervezetek véleményezése a szolgáltatás típusok, rendszerek értékelése elemzése érdekében  szociálpolitikai kerekasztalt működtet.

(2) Tagjai:

 1. Polgármesteri Hivatal aljegyzője,
 2. Szociális Bizottság elnöke,
 3. Családsegítő Szolgálat családgondozója,
 4. Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik, és működéséről tájékoztatja az önkormányzat képviselő-testületét.


Családsegítés

16. §


(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számra az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családsegítés feladatát Mikepércs Községi Önkormányzat Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal (4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor. utca 30.) kötött ellátási szerződés útján látja el.  A szolgáltatást nyújtó neve: Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat.

(3) Az ellátás igénybevétele Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának Mikepércs Kossuth utca 1. szám alatti ellátottak számára nyitva álló helyiségében történik.


Étkeztetés

17.§


(1) Étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) szociálisan rászorult az, aki:

a) a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte;

b) egészségi állapota alapján

     - önellátásra részben képes: egyes tevékenységekhez segítséget igényel

     - önellátásra részben képes: rendszeres, időszakos ellátást igényel

     - önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, időszakosan fekvő

     - önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvő,

amit háziorvosi igazolással igazol;

c) fogyatékossági támogatásban részesül;

d) pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg, amit szakorvosi véleménnyel igazol;

e) hajléktalan.

(3) Az étkeztetésről az önkormányzat szakfeladaton, Mikepércs Község Önkormányzata Szociális Szolgáltató (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1/a) útján gondoskodik.

(4) Az étkezést az önkormányzat a Mikepércs, Óvoda u. 3. sz. alatti saját főzőkonyhájáról biztosítja.


Házi segítségnyújtás

18. §


(1) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges, az Szt. 63. §. (2) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(2) A házi segítségnyújtást a külön jogszabály szerint meghatározott szociálisan rászorult személyek részére kell biztosítani.

(3) A házi segítségnyújtásról az önkormányzat szakfeladaton, Mikepércs  Község Önkormányzata Szociális Szolgáltató (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1/a) útján gondoskodik.


Az étkezés és a házi segítségnyújtás igénybevételének módja

19. §


(1) Az étkezés és a házi segítségnyújtás iránti kérelmet szóban, vagy a Szolgáltató által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, a jogszabályban előírt mellékletek csatolásával. A kérelem benyújtásának helye: Mikepércs Község Önkormányzata Szociális Szolgáltató (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1/a), vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata (4171 Mikepércs, Kossuth u. 1.) sz. vagy a Szolgáltató ügyfelek számára nyitva álló helyisége (4271 Mikepércs, Szabadság u. 3.)

(2) Az étkezés és a házi segítségnyújtás iránti kérelemről a polgármester dönt.

(3) Hk.

(4) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Polgármesterrel, mint a Szolgáltató képviselőjével írásban megállapodást köt.


Az étkezés és a házi segítségnyújtás megszűnésének és megszüntetésének esetei

20. §


(1) Az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra való jogosultság megszűnik

 1. a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 2. a jogosult halálával,
 3. ha az ellátás megállapítása határozott időtartamra készült, a határozott időtartam lejártával, kivéve, ha a szolgáltatás időtartama meghosszabbítható.

(2) Az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra való  jogosultságot meg kell szüntetni:

 1. ha az étkeztetést és a házi segítségnyújtást  az ellátásban részesülő kéri,   vagy
 2. ha az ellátott a térítési díjat két hónapon keresztül felszólítás ellenére nem fizeti meg, vagy
 3. ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül 30 napot meghaladó időtartamban nem veszi igénybe a szolgáltatást, vagy
 4. ha az ellátott előzetesen kérte az ellátás szüneteltetését, de az ellátást 60 nap elteltével sem vette igénybe.

Térítési díj

21. §


(1) Az étkezés és a házi segítségnyújtás  intézményi  térítési díjáról az önkormányzat külön rendeletet alkot.

(2) A személyi térítési díjat a polgármester állapítja meg az intézményi térítési díj és az ellátást igénybe vevő jövedelmének figyelembevételével. 

(3) A polgármester a személyi térítési díjat

a) elengedi, ha az ellátottat elemi kár érte,

b) 30%-kal csökkenti, ha az ellátott, illetve családja egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-át.Záró rendelkezések

22.§


(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2003. (VIII. 13.) számú rendelete.


Mikepércs, 2015. február 27.

      Tímár Zoltán  sk.                               ph.                        dr. Vántus Tamás sk.

         polgármester                                                                            jegyző

Alaprendelet kihirdetve: 2015. február 27-én.

Az alaprendeletet módosító 22/2015. (IX.24.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 24-én.

Az alaprendeletet módosító 1./2019. (II.15.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2019. február 15.-én.

Az alaprendeletet módosító 3./2019. (III.04.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2019. március 4.-én.

Az alaprendeletet módosító 9./2019. (V.13.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2019. május 13.-án.


                                                                                                        dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!