nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-05-01 - 2012-05-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete
Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 4.§ (1) bekezdése hatályát veszti.


2. §


R 4.§ (2)  bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 4.§ (2) Az Sztv. 37/A. § (1) bekezdése alapján az együttműködésre kijelölt szerv a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat II. számú Szakmai Központja Jászapáti.”


3.§


R 4.§ (3) bekezdése hatályát veszti.


                                                                         4.§


R 4.§-a a következő, (5) bekezdéssel egészül ki:


„ 4. § (5) Az együttműködés megszegésének esetei:

  1. az együttműködésre kijelölt szervnél nem kérelmezi nyilvántartásba vételét a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,
  2. a beilleszkedést segítő programban való részvételről nem állapodik meg írásban az együttműködésre kijelölt szervvel, a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül,
  3. nem teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat,
  4. nem tartja a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt szervvel.”


Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!