nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-19 - 2017-12-31
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Építményadó


1. § Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete építményadót vezet be.

2. § (1) A Htv. 13. §-ában leírt mentességeken túl mentes az adó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze kivételével

a) az a lakás, amely ténylegesen, életvitelszerűen is a magánszemély lakóhelyéül szolgál;

b) az üdülőépület kivételével az egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület;

c) az üdülő, amely legkésőbb a tárgy adóévet megelőző második év január első napja óta tárgy adóév január első napjáig megszakítás nélkül ténylegesen, életvitelszerűen is a magánszemély lakóhelyéül szolgál.

(2) A mentesség az (1) bekezdésben leírt feltétel bekövetkezését követő év első napján keletkezik, s ugyanezen feltétel megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

(3) Fertőhomok Község Önkormányzatának önkormányzati adóhatósága (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételek fennállását jogosult ellenőrizni, ennek során figyelembe veszi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti személyiadat- és lakcímnyilvántartást is.

3. § (1) Adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze kivételével azon építmény után, amelyben magánszemély a 5-7. §-ok szerinti adóköteles vendégéjszakát töltött el a tárgyévet megelőző naptári évben, és a szállásadó az idegenforgalmi adót beszedte és befizette az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) A kedvezmény mértéke a tárgyévet megelőző naptári évben beszedett és az önkormányzati adóhatósághoz befizetett idegenforgalmi adó összegének százötven százaléka, de legfeljebb a fizetendő építményadó összege.

4. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke – a (3) és (4) bekezdés kivételével – 570 Ft/m2.

(3) Nem lakás céljára szolgáló épületek után – az üdülő épület kivételével - az adó évi mértéke 150 Ft/m2.

(4) Üdülőépület után az adó évi mértéke 900 Ft/m2.


Idegenforgalmi adó


5. § Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenforgalmi adót vezet be.

6. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

7. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


Iparűzési adó


8. § Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be.

9. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 1 000 Ft.

10. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

11. § (1) A 10. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) Az önkormányzati adóhatóság írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékében kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


Értelmező és záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § (2) bekezdését 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 11/2005. (XII. 10.) önkormányzati rendelete, az építményadóról szóló 11/2005.(XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 8/2007.(VI. 29.) önkormányzati rendelete, a helyi iparűzési adóról szóló 3/2003.(III. 21.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 3/2003.(III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2003. (XII. 9.) és 14/2007. (XII. 8.) önkormányzati rendeletek.

14. § Jelen rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

c) háziorvos, védőnő vállalkozó: a Htv. 52. § 23. pontja szerinti vállalkozó.

15. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
345.13 KB
2. melléklet
93.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!