nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XI.14..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-15 - 2019-03-31
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XI.14..) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XI.14.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 1.) pontjában kapott  felhatalmazás és Magyarország 2017 évi költségvetéséről szóló 2016 évi XC. törvény 3. melléklet I.9.  pontja  valamint Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása alapján a helyi  önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról  az alábbi rendeletet alkotja.A rendelet célja, hatálya


1. §


 1. A rendelet célja, hogy a Karancsalja  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés, valamint az odaítélés menetét.
 2. E rendelet hatálya kiterjed a Karancsalja község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó állampolgárokra.

A támogatás feltételei, mértéke


2. §


 1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek,     

      vagy családnak, aki időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és

      lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja és a családban

      az   egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének –

      2018. évben 28.500,-Ft - 250%-át, egyedül élő kérelmező esetén a 300 %-át nem

      haladja meg.

        


(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:


           ha a lakás fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.


 1. Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben egy alkalommal, kizárólag természetbeni ellátás formájában maximum 2 m3 mennyiségben, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A támogatás igénylésének menete3. § 1. A támogatás  igénylése  kérelemre vagy hivatalból indul. 1. A kérelemhez mellékelni kell:

               – a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolásait,

               – a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló irat másolatát,

               – nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonában  vagy bérleményben álló lakás fűtését        

                  tüzifával  oldja meg.

                


 1. A támogatás iránti igényeket 2018. december 3-án 16.00 óráig, az önkormányzatnál rendszeresített „Szociális célú tüzifa támogatás iránti kérelem” nyomtatványon lehet benyújtani a Karancsaljai  Közös Önkormányzati Hivatalban. A kérelem nyomtatványt az I. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.


 1. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 2. A szociális célú tűzifa támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület jogosult dönteni.

         A támogatásért az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.

 1. A tűzifa házhozszállításáról az önkormányzat 2019. február 15-ig térítésmentesen

      gondoskodik. 

     

Záró rendelkezések


4. §


 1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31-én hatályát veszti.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
427.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!