nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-02 - 2018-09-27
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


I. fejezet


A önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a hivatalra, az önkormányzat fenntartási kötelezettségébe tartozó intézményeire.


2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés intézményi rendjét, feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

IntézményIntézményi feladat
1. Százszorszép Óvoda/ óvodai nevelés, óvodai SNI gyermekek ellátása feladatok /
2. Vikár Béla Könyvtár/ lapkiadás, könyvtár feladatok /
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum/ orvosi ügyelet, járóbeteg szakrendelés, védőnői szolgálat feladatok /
4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde/ gyermekek naplözbeni ellátása, gyermekétkeztetés feladatok /
5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal/ igazgatási feladatok /
6. Dunavecse Város Önkormányzata/ szociális támogatások, tecnikai feladatok, városgazdálkodás, közmunka, állategészségügyi feladatok, egyéb kommunális feladatok, közvilágítás, közutak karbantartása, köztemető fenntartása, zöldterület kezelés, gyermekétkeztetés, lakó- és nem lakóingatlan bérbeadás, vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése, szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése, közművelődés, múzeum működtetése /

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2018. évi kiadási főösszegét


1 497 170 853Ft ban

ezen belül:Eredeti ei.

K1a személyi juttatások előirányzatát
352 156 812

K2a személyi juttatások járulékai ei-t
68 485 789

K3a dologi kiadások előirányzatát

355 202 527

K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát21 565 000

K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát22 680 000

K512az általános tartalékot

37 083 680

K6a beruházások előirányzatát

8 129 043

K7a felújítások előirányzatát

613 346 101

K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát7 850 000

K9finanszírozási kiadások előirányzatát
10 671 901

Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                összeg /Ft/
1. Százszorszép Óvoda


Eredeti ei.


K1 személyi juttatások

72 331 774


K2 személyi juttatások járulékai

13 750 000


K3 dologi kiadások


9 363 878


K6 Beruházások


381 000

2. Vikár Béla Könyvtár

K1 személyi juttatások

6 566 436


K2 személyi juttatások járulékai

1 270 000

   K3 dologi kiadások


3 286 420


K6 Beruházások


254 000

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
K1 személyi juttatások

97 450 802


K2 személyi juttatások járulékai

18 820 458


K3 dologi kiadások


155 294 760


K6 Beruházások


4 076 543

4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
K1 személyi juttatások

43 537 626


K2 személyi juttatások járulékai

8 221 835


K3 dologi kiadások


35 254 087


K6 Beruházások


381 000

5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
K1 személyi juttatások

52 307 574


K2 személyi juttatások járulékai

10 471 540


K3 dologi kiadások


11 878 867


K6 Beruházások


254 000

6. Dunavecse Város Önkormányzata
K1 személyi juttatások

79 962 600


K2 személyi juttatások járulékai

15 951 956


K3 dologi kiadások


140 124 515


K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
21 565 000


K5 egyéb működési célú kiadások
22 680 000


K512 általános tartalék

37 083 680


K6 beruházások


2 782 500


K7 felújítások


613 346 101


K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
7 850 000


K9 Finanszírozás


10 671 901


4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2018. évi bevételi főösszegét 


1 497 170 853Ft ban

ezen belül:
Eredeti ei.


B1Működési célú támogatások áht-n belülről
580 095 978

B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről479 211 180

B3Közhatalmi bevételek


127 730 000

B4Működési bevételek


71 347 495

B5Felhalmozási bevételek

0

B6Működési célú átvett pénzeszközök
0

B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0

B8B8 Finanszírozási bevételek működési célú
112 091 202

B8B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú126 694 998

Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:

intézmény                 kiemelt előirányzat                                                 összeg /Ft/                  


Eredeti ei.

1. Százszorszép Óvoda


B4 Működési bevételek

2 000


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
154 148

2. Vikár Béla Könyvtár

B4 Működési bevételek

120 000


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
408 784

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről38 442 391


B4 Működési bevételek

6 208 000


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
3 943 896

4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde
B4 Működési bevételek

12 911 629


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
3 127 772

5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
B4 Működési bevételek

902 000


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
313 740

6. Dunavecse Város Önkormányzata
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről541 653 587


B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről479 211 180


B3 Közhatalmi bevételek

127 730 000


B4 Működési bevételek

51 203 866


B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú126 694 998


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
104 142 862


5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
      a) költségvetési bevételeinek összegét1 258 384 653

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét629 059 509

                a bevételek felhalmozási célú összegét629 325 144


      b) költségvetési kiadásainak összegét1 486 498 952

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét857 173 808

                a kiadások felhalmozási célú összegét629 325 144


      c) költségvetési egyenlegének összegét228 114 299

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét101 419 301

                az egyenleg felhalmozási célú összegét126 694 998

eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány összegét 228.114.299 Ft összegben állapítja meg, amelyből
                a hiány működési célú összegét101 419 301

                a hiány  felhalmozási célú összegét126 694 998

eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-tesrtület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
    a pénzmaradvány működési célú igénybe vételével101 419 301

    a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe vételével126 694 998

eFt összeggel hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete98fő.

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján1. Százszorszép Óvoda23

2. Vikár Béla Könyvtár2

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum30

4. Dr. Kolozs Gergely Tipegő Bölcsőde

17

5. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal
16

6. Dunavecse Város Önkormányzata

10

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §
(1) Az intézmények 2018. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:
a)  a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
b) központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
c) az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

(2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

(4) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző  gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előirt bevételi terv teljesítéséért.
                                                                  (5) Az intézmény a feladatainak ellátása /végrehajtása/ során kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően - jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel lehet.

8. §

(1) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatokon belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - 2.000 eFt, azaz kettő millió forint értékhatárig saját hatáskörben  átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a Testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető  ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A 2018. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 75.384.483 Ft. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.

9. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet, a beruházások, felújítások részletes kimutatását a rendelet 2. melléklete, a 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3.melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hitel és kezességvállalási állományát a 4. melléklet tartalmazza. A helyi adó bevételeket és a közvetett támogatásokat a 5. melléklet, a többéves kihatással járó döntések részletezését a 6. melléklet, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését kiemelt előirányzatonként a 8. sz. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok  megvalósításához szükséges önrész összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.Vörös Sándor
Nagy Erzsébet

polgármester
jegyző

Ez a rendelet 2018. február 1. napján kihirdetésre került.

Nagy Erzsébet

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.7 KB
2. melléklet
10.96 KB
3. melléklet
12.68 KB
4. melléklet
9.74 KB
5. melléklet
10.76 KB
6. melléklet
9.35 KB
7. melléklet
9.49 KB
8. melléklet
12.65 KB
9. melléklet
11.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!