nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 - 2016-11-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) tartósan gondozásra szorul és vele közös háztartásban él az otthoni ápolást ellátó, ápolási díjban részesülő nagykorú hozzátartozó.”2. §

A Rendelet 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint az (1a) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek teljesülését okirattal kell igazolni.”3. §

A Rendelet 12/C. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul:(13) A támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon a Hatósági és Szervezési Osztályhoz az alábbi mellékletekkel együtt kell benyújtani:

  1. vételnél: eredeti adásvételi szerződést, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 180 napnál nem régebbi,

  2. építésnél: építményérték számítást és eredeti építési engedélyt, amely a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedés napjától számított 180 napnál nem régebbi

  3. az együtt költöző személyeknek a kérelem benyújtását megelőző egy havi (a havonta nem mérhető jövedelmeknél a megelőző egy év) nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat (munkáltatói igazolás, Államkincstár igazolása, nyugdíjösszesítő, stb.),

  4. ha a kérelmezők a támogatás megítélésénél városi érdekre hivatkoznak, a munkáltató, vagy más helyi szervezet javaslatát a városi érdekre vonatkozóan.”Csatolmányok

Megnevezés méret
7. sz. melléklet
803.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!