nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (VII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2005-01-01 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (VII.27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Balatonújlak Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.)  21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§


E rendelet hatálya Balatonújlak. Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.


2.§[1]


(1)  A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. § (1) bekezdése alapján talajterhelési díjat fizet.

(2)  A  kibocsátó  a  Ktdt. 11. §  (2)  bekezdése  alapján  mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

 (3) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában  meghatározott   esetben  csökkentett talajter-

       helési díj megfizetésére köteles.

(4) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. §-a alapján kell meghatározni.

(5) A Ktdt. 12. § (2) bekezdésében megjelölt átalány megállapítására e rendelet 1. sz. mellékletében foglaltakat kell alkalmazni.


Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. §


(1)  A kibocsátó  a  talajterhelési díj fizetési   kötelezettségéről  évente,  a  tárgyévet követő év március 31. napjáig Balatonújlak Község Önkormányzata  Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző)   tesz  bevallást.

(2)  A  Jegyző részére  a települési szennyvíz-csatornamű  üzemeltetője  a  kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

                                                

         a)  tárgyévet  követő  év  február  28.  napjáig  a  kibocsátók  tárgyévi vízfogyasztásáról,  korrigálva  a  locsolási                     kedvezmény   mennyiségével, valamint  az ivóvízvezeték  meghibásodása  következtében elszivárgott

              vízmennyiséggel,

         b)  negyedévet  követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.


1Hatályos 2005. január 1-től. Beiktatta 22/2004. /XII.21./ rendelet 1. §.(3)  A talajterhelési díj megállapításával  összefüggő személyes adatokat a kibocsátó  azonosítására,  a  bevallások  ellenőrzésére  használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(4)  A talajterhelési díj fizetésére kötelezett  kibocsátókról, valamint a talajterhelési  díj fizetésére  vonatkozó díjkedvezményben  részesülő személyekről  a Jegyző vezet  nyilvántartást.

(5)  A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és  a  fizetés módját a Ktdt. 25. §-ában  meghatározott rend  szerint   határozatban  állapítja meg.

(6)  A  Ktdt. 18. §-a  alapján  a  talajterhelési  díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni.  Az  önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap               10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.


Díjkedvezmények[2]

4.§


(1)  Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére  a  tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére              50 %-os  díjkedvezmény  állapítható meg az alábbi feltételek  fennállásakor:


         a) családban élő esetén az egy  főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg  az öregségi nyugdíj  mindenkori    

             legkisebb  összegét  (továbbiakban: nyugdíjminimum),      

         b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

                                              

(2) Különös  méltánylást érdemlő  eset: fogyatékosság, betegség,  baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár,  egyéb  rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte,  bekövetkezése.

Értelmező rendelkezések

5. §

                                              

Kibocsátó:  Az  1995. évi  LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2.  §-ára figyelemmel  minden természetes                                személy, jogi személy és jogi személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  aki a műszakilag rendelkezésre                      álló közcsatornára nem köt rá  és  helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést                  alkalmaz.

Műszakilag rendelkezésre álló közcsatornaamely lehetővé teszi - műszaki  kialakításánál, elhelyezkedésénél

                                                                 fogva -  a rácsatlakozást.


jövedelem: A szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló  2004.  évi XXVI. törvénnyel  módosított                                     1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

család: egy  háztartásban  életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.

egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.


2Az alcímet beiktatta a 22/2004./XII.21./ rendelet 2. §.


                                                                        Átmeneti rendelkezések

                                                                                     6. §(1) A kibocsátó 2004. évi fizetési  kötelezettségéről  2004. augusztus 15. napjáig tesz bejelentést.

(2) A  szolgáltató  2004. június 30-áig  adatot szolgáltat  a  kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál   a  locsolási  kedvezmény   mennyiségével, valamint az  ivóvízvezeték meghibásodása  következtében  elszivárgott           vízmennyiséggel.


                                                                           Záró rendelkezés

                                                                                     7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

[1]

Megállapította a 22/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2005. január 1. napjától.

[2]

Az alcímet beiktatta a 22/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2005. január 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!