nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-28 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
A letelepedési támogatásról

Várkesző Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja, hogy Várkesző Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.


2. A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya Várkesző Község Önkormányzat közigazgatási területén lakás építésére és vásárlására terjed ki.


3. A letelepedési támogatás


3. § (1) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott igénylő lakásának megvásárlásához, vagy építéséhez vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.


(2) A támogatás iránti igényt a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatják be a kérelmező:

a) házastársak (házassági anyakönyvi kivonattal igazoltan),

b) élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásába bejegyzett élettársak (közjegyzői okirattal igazoltan),

c) gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők (egyedülállóságot bírósági ítélettel, gyámügyi okirattal igazoltan),

d) egyedülálló lakásvásárlók, illetve építtetők, amennyiben az ingatlan 1/1-ben a tulajdonuk.

(továbbiakban: kérelmezők) amennyiben ők a támogatott ingatlan tulajdonosai és a kérelem benyújtásának időpontjában a támogatással érintett ingatlanban lakcímmel rendelkeznek

e) vállalják, hogy a támogatás megállapítását követő öt éven belül a támogatással érintett ingatlant nem idegenítik el,

f) Kereső tevékenységet folytatnak és legalább 6 havi munkaviszonnyal rendelkeznek


(3) Támogatásban nem részesíthető az igénylő:

a) aki az Önkormányzattal szemben adótartozása vagy adónak nem minősülő egyéb
lejárt tartozása van.

b) aki részére a Képviselőtestület, Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 5/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján letelepedési támogatást állapított meg.(4) Az igénylő kizárólag egy ingatlan tekintetében, és egy alkalommal kaphat támogatást.

4. § (1) A 3. § -ban részletezett támogatást, lakáscélú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonjog földhivatal általi bejegyzésétől, építés esetén az építmény felépültét bizonyító okirat keltezésétől számított két éven belül lehet igényelni.

(2) Az 1. melléklet szerinti támogatási kérelmet a közös önkormányzati hivatalhoz történő benyújtást követően a Képviselőtestület bírálja el, a kérelem benyújtását követő ülésén.


5.§ A támogatás mértéke építeni vagy megvásárolni kívánt lakáscélú ingatlanonként 20.000 Ft-tól 100.000 FT- ig terjed.


6.§. A letelepedési támogatás, vissza nem térítendő támogatás.


7.§. (1) A támogatás kiutalásának feltétele, hogy az  állandó lakóhely létesítési kötelezettség teljesüljön, az Önkormányzat és az igénylő támogatási szerződést kössön.

 A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:


(2) A támogatást a szerződés aláírását követő 8 napon belül az önkormányzat egy összegben utalja át a kérelmező által megadott bankszámlára.


8. § (1) A kifizetett támogatást vissza kell fizetni az Önkormányzat részére, amennyiben:

a) azt jogtalanul vették igénybe,

b) a 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt vállalást nem teljesítették.

(2) A támogatásban részesült személyekről a Közös Hivatalban nyilvántartást kell vezetni és a vállalt feltételek teljesítését ellenőrizni kell.


9. § A támogatások a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a mindenkori költségvetésben ezen célra elkülönített keretösszeg erejéig kerülnek kifizetésre.


4. Záró rendelkezések

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) Kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 5/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelete


Hegyiné Böröcz Adél Ferencz Desző

jegyző polgármester


A rendeletet a mai napon kihirdettük.

Várkesző, 2017. augusztus 28.


Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


  1. melléklet a 10/2017. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

                                                                                                                     

Támogatási kérelem

Letelepedési támogatás igényléséhez

    


Igénylő

Házastárs/élettárs

Neve:

…………………………………...

……………………………………

Születési neve:

……………………………………

……………………………………

Anyja neve:

…………………………………...

…………………………………...

Születési helye, ideje:

…………………………………...

…………………………………...

Személyi azonosító jele:

…………………………………...

…………………………………...

Személyazonosító igazolvány száma:

…………………………………...

…………………………………...

Adóazonosító jele:

…………………………………...

…………………………………...

Lakóhelye:

…………………………………...

…………………………………...

Tartózkodási helye:

…………………………………...

…………………………………...

Lakcím igazolvány száma:

…………………………………...

…………………………………...
Munkahelye:

…………………………………...

…………………………………...

Beosztás, munkakör:

…………………………………...

…………………………………...

Jelenlegi munkahelyen fennálló munkaviszony kezdete:


…………………………………...


…………………………………...

Havi (nettó) jövedelme

…………………………………...

…………………………………...
Legmagasabb iskolai végzettsége:

általános iskola

szakmunkásképző iskola

szakiskola

szakközépiskola/gimnázium

főiskola/egyetem

általános iskola

szakmunkásképző iskola

szakiskola

szakközépiskola/gimnázium

főiskola/egyetem
Saját háztartásban eltartott gyermekek száma:

……………….. fő

Gyermek neve

Születési hely, idő

Anyja neve

1.……………………………….

……………………………

……………………………

2.……………………………….

……………………………

……………………………

3……….……………………….

……………………………

……………………………

4….…………………………….

…………………………

…………………………

5…….………………………….

……………………………

……………………………


Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon aláhúzott, illetve beírt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá felhatalmazzuk az adatkezelőt arra, hogy adataink valódiságát szükség esetén ellenőrizze.

Hozzájárulunk az adatlapon szereplő adatoknak az eljárás során történő kezeléséhez.


Egyéb közlendők:


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Mellékletek:

…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Kelt: …………., ……év ………………hó …nap                                                                                             

                                                                                       ……………………………………………

                                                                                                              igénylő


 ………………………………………

                                                                                                             házastárs/élettárs

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!