nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 4/2020(VII.13.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-14 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 4/2020(VII.13.)önkormányzati rendelete
20019.évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról.


Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselőtestületének


4/2020.(VI.13.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólGörcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2019.(II.25.) rendelet, továbbiakban „R” 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 169.998.057 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, az alábbiak szerint részletezve:


65.753.690 Ft költségvetési bevétellel

85.656.601 Ft költségvetési kiadással

     104.244.367 Ft finanszírozási bevétellel

84.341.456 Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.


(2) A „R”16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. számú melléklet szerint:     144.000.827 Ft működési költségvetéssel ebből:

15.470.544 Ft személyi juttatással

  2.475.405 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

19.387.299 Ft dologi kiadással

     700.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

  9.653.020 Ft egyéb működési célú kiadásokkal

11.973.103 Ft általános tartalékkal

     784.446 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

83.557.010 Ft kincstárjeggyel25.997.230 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

 12.853.769 Ft beruházási célú kiadással

   3.910.000 Ft felújítási célú kiadással

   8.661.461 Ft egyéb felhalmozási kiadással

      572.000 Ft céltartalékkal

    címen állapítja meg.


II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK


2.§ A („R”) 1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1., számú melléklete lép


3.§ A („R”) 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2., számú melléklete lép


4.§ A („R”) 1.számú függeléke helyébe a jelen rendelet 3., számú melléklete lép


5.§ A („R”) 4.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4., számú melléklete lép


6.§ A („R”) 6.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5., számú melléklete lép


7.§ A („R”) 8.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6., számú melléklete lépIII. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEKHatályba léptető rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna .                                           Troszt József

            jegyző                                                                        polgármester
Jelen rendelet Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon kihirdetésre került.


Görcsönydoboka, 2020. július 13.
                                                                                   Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
251.07 KB
2_melléklet
330.36 KB
3_melléklet
299.43 KB
4_melléklet
142.29 KB
5_melléklet
177.49 KB
6_melléklet
189.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!