nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-30 - 2020-12-31
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/B. § (1) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatásra 2020. évben az jogosult, aki 2020. december 31-ig a 65. életévét betölti, és ténylegesen, életvitelszerűen a lakcímnyilvántartás szerinti pusztaszeri lakóhelyén vagy tartózkodási helyén él.


(2) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatás összege személyenként egyszeri 13 500,-Ft.


(3) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2020. december 20-ig kifizetésre kerüljön.”


2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. október 28-án megalkotott fenti 12/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. október 29.

dr. Jaksa Tibor

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!