nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-07-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  6 /2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete


a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


 1. § Tornyiszentmiklós község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


 1. §    E rendelet alkalmazásában:


 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.


 1. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.


 1. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 1. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok


 1. §      (1) Tornyiszentmiklós község közigazgatási területén minden közterületet el kell    

nevezni a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

 1. Nem kell elnevezni
  1. az utcák, épületek közötti szerviz utakat,
  2. a mezőgazdasági célú utakat,
  3. a lakónépességet nem érintő dűlőutakat.


 1. Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.


 1. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).


 1. §    (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tornyiszentmiklós község   

történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.


 1. Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.


 

 1. Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §


(2) – (3) bekezdését.


 1. A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket - nem lehet.


 1. §    (1)  A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
  1. a polgármester,
  2. a települési önkormányzati képviselő,
  3. a képviselő-testület bizottsága,
  4. Tornyiszentmiklós községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
  5. Tornyiszentmiklós községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


 1. Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.


 1. Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-testülethez.


6. § (1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.


 1. A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján, a kábeltelevízióban és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.


 1. A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatás végzőket az új közterület elnevezésről.


 1. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


 1. §    (1)  A névvel  ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb  épületeket és az


építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.


 1. Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.


 1. Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.


 1. §    (1)  Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok


házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.


 1. Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.


 

 1. A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.


 1. §    (1)  Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás


során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.


 1. A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.


 1. Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.


 1. §  (1)  A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az

nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

 1. Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha


 1. az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,
 2. az ingatlan házszáma téves,


 1. az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.


 1. § A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szervekkel is. 1. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése


 1. §  (1)  A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.


 1. A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.


 1. A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


 1. Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.


 1. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.


 1. §  (1)  A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafrontikerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.


 

 1. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.
 1. Záró rendelkezések


 1. §  (1)  Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.


 1. A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak.


 1. A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a


 1. § (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2014. december 31-ig köteles eleget tenni.


                          dr. Hercz Judit                                            Völgyi Péter

                                jegyző                                                   polgármester
            Kihirdetve: 2014. június 19.                                                           dr Hercz Judit

                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!