nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-16 - 2015-12-31
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőt rendeli el:


Általános rendelkezések 


1. §


A köztisztasággal, településtisztasággal kapcsolatos feladatok ellátásáról, így a települési szilárd – ideértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékot is - és a kommunális hulladék szelektíven történő (papír, műanyag, fém), illetve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről Zákányszék Község Önkormányzata kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 


2. §


(1) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített-és természeti környezet védelme. 


(2) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed:

a) az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen;

b) az ingatlanhasználónál keletkező, a közüzemi csatornahálózatba vagy a jogszabályban meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.


(3) A rendelet területi hatálya a közszolgáltatás Zákányszék község közigazgatási területére terjed ki. ​


(4) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek a (3) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdésének 34. pontja, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B.§ alapján az ingatlantulajdonosnak minősülnek (továbbiakban: ingatlanhasználó).


(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzésével és azok kezelésével összefüggő tevékenységre.


(6) A közszolgáltatási jogviszony kezdő időpontja az ingatlan használatának megkezdése vagy az a nap, amikor annak teljesítésére a közszolgáltató rendelkezésre áll.


3. §


(1) Zákányszék Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (6728 Szeged, Városgazda sor 1. (a továbbiakban: Szolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el a települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésével és a kijelölt, hatósági engedéllyel működő hulladékártalmatlanító telepre történő rendszeres szállításával és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésével kapcsolatos, hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet.


(2) Az önkormányzat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátását Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) (továbbiakban: nkösz. közszolgáltató) megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 


(3) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartama: a Ht. 42. § (1) bekezdésében, továbbá a Vgt. 44.§ (1) és (2) bekezdésekben foglaltak.


(4) A településen keletkező és a közszolgáltató által gyűjtött és elszállított települési szilárd hulladékot, elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató a Sándorfalvi úti Regionális Központi Hulladéklerakó Telep (Szeged, hrsz.: 0140/2.) hulladékkezelő telepére szállítja. 


(5) A településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a nkösz. közszolgáltató a Szegedi Vízmű Zrt. működtetésében lévő vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező Szeged Városi Szennyvíztisztító Telepére (Szeged, hrsz.: 022-04/2/3) szállítja. 


A települési önkormányzat feladatai

4. §


A képviselő-testület feladata különösen:


a) a hulladékgazdálkodásra kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a szelektíven gyűjtött egyéb települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékgyűjtő sziget kijelölése,


b) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása,


c) a nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása,


d) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése,


e) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a szolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,


f) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladat-és hatáskör rendeletben történő megállapítása,


g) hulladékudvar üzemeltetésének megszervezése.


Az ingatlanhasználók kötelezettségei

5. §


(1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelezettsége, hogy


a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,


b) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja,


c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon,


d) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészséges és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja,


e) a tulajdonos vagy használati viszonyokban bekövetkező változás esetét a szolgáltatónál bejelentse. 


(2) Az az ingatlanhasználó, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezeteknek az ingatlanon folytatott gazdálkodási tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni. 


(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja


Az adatkezelés szabályai

6.§


(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználókról a közszolgáltatás ellátásáért felelős közszolgáltató nyilvántartást vezet, az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. 


(2) A közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 


(3) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését  illetve a tartozás kiegyenlítését követően a közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.


(4) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.


A közszolgáltatás ellátásának, rendje, módja

7. §


(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az annak begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a Szolgáltatónak köteles átadni. 


(2)[1] A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai:


a) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:

aa) 120 literes szabványos tárolóedény,

ab) 240 literes szabványos tárolóedény,

ac) 1100 literes szabványos tárolóedény,

ad) 4000 literes szabványos tárolóedény.

A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (b) pont szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény választásával biztosítja.


b) A  választási lehetőséget az  ingatlanhasználó számára a  közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve


a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,


az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant használó természetes személyek számát, valamint


a szállítási gyakoriságot.


A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos mennyiség mértéke 45 liter/fő/hét.


c) A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 120 literes edényzet esetében maximálisan  25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével történik. Az ingatlanon összegyűjtött, a közterületre szabványos – az ingatlanhasználó választása szerinti űrmértékű gyűjtőedényben kihelyezett települési szilárd hulladékot a Közszolgáltató heti 1 alkalommal gyűjti össze és szállítja el. Külterületen 110 liternek megfelelő űrtartalmú, maximálisan 25 kg súlyú zsákokban történik.

Az ingatlanra vonatkozó megfelelő űrmértékű szabványos gyűjtőedényben, illetve külterületen 110 liternek megfelelő űrtartalmú zsákokban kihelyezett települési szilárd hulladékot a Szolgáltató heti 1 alkalommal szállítja el. A hulladékszállítás csütörtöki napon történik, a szolgáltatást végző kezdeményezésére a csütörtöki napon történő szállítástól el lehet térni, amelyről a lakosságot egy héttel a szállítási időpontot megelőzően tájékoztatni kell. A szállítás időpontjában reggel 6 óráig kell elhelyezni az ingatlan előtt a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása végett.


d)  A Szolgáltató a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtéséhez (kéthetente páros héten) speciális (sárga polietilén) zsákot – háztartásonként egy darabot – díjmentesen biztosít az ingatlanhasználók részére.


e)    A szolgáltató a gyűjtőedény űrtartalmát vagy e rendeletben meghatározott maximális súlyát  meghaladó többlethulladékot nem köteles elszállítani, kivéve, ha azt az ingatlanhasználó a szolgáltató által rendszeresített emblémás zsákban helyez ki. A többlethulladék elszállítása esetén – az emblémás zsákban való kihelyezést kivéve - a szolgáltató jogosult e többlethulladék mennyiségének megfelelő szolgáltatási díjat az ingatlanhasználó részére kiszámlázni, melynek díja magába foglalja a szállítás és a deponálás díját.


f)     Ha a szolgáltató az ingatlanhasználó részére nem biztosít gyűjtőedényt, úgy arról az ingatlanhasználó kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelő minőségű és szükséges térfogatú tároló tartály beszerzésével, melynek azonosítását a szolgáltató számára köteles lehetővé tenni (ún. chipezés).


g)    A használó vagy megbízottja a Szolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.


h)    A hulladékszállítás időpontjáról, annak megváltozásáról a Szolgáltató a lakosságot az önkormányzat útján, helyben szokásos módon vagy honlapján értesíti.


i)  A szolgáltató a rendszeres hulladékszállítást úgy köteles megszervezni, hogy amennyiben az általa meghatározott szállítási napon az érintett területen a szállítást bármely okból (pl. ünnep és munkaszüneti napokon, gép meghibásodás esetén) elvégezni nem tudja, az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül, illetve a soron következő munkanapon pótolni köteles, kivéve  minden év január 1. napját, mely a soron következő szállítási napon kerül pótlásra


j)     A gyűjtőedény megőrzése és tisztán tartása az ingatlan használójának kötelezettsége.


k) A gyűjtőedény környezetének tisztán tartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a Szolgáltató hibájából szóródik el.


l)     A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében a településen hulladékudvart üzemeltet. Az a) pontban foglaltakon túlmenően a hulladékudvarba díjmentesen naponta maximum 1 m3 lakossági gyűjtésből származó szelektív hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém), zöld hulladék helyezhető el. A hulladékudvarban a fentieken túl maximum 5 m3/háztartás/év mennyiségben beszállított építési törmelék és lom hulladék, valamint lakossági veszélyes hulladék vehető át díjmentesen, melynek átvétele, biztonságos tárolása, ártalmatlanítási célú elszállítása a Szolgáltató feladata. A hulladékudvarba kizárólag a nyitvatartási időben, a feltüntetett típusú és mennyiségű hulladék helyezhető el.


m) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében ellátja a közterületen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő edények ürítését és a hulladék elszállítását. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhető el.


n)   Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni.


(3) A hulladék ingatlanon történő tárolását a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, tűzrendészeti és köztisztasági előírások figyelembevételével kell megvalósítani. Hulladék ingatlanon történő felhalmozása tilos.


A közszolgáltatás díja

8. §


(1) A települési szilárd hulladék kezeléséért a közszolgáltatás igénybe vevője – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében a feltüntetett fizetési határidőig – kéthavonta, utólag köteles közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) A havi közszolgáltatási díj az ingatlanra rendelkezésre bocsátott, vagy azon használt gyűjtőedények számának, az egy hónapra eső átlagos ürítések számának és az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának szorzata.


(3) Az ingatlan használója a hulladékszállítási díjat az ingatlan használatbavételének kezdetétől számítva köteles megfizetni. A használatbavétel tényét a közszolgáltató részére 15 napon belül be kell jelenteni, a közszolgáltató a díjat erre figyelemmel állapítja meg, illetve helyesbíti.


(4) Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a szolgáltatótól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja. A szünetelési kérelmet a szolgáltató a 30. nap elteltét követő hónap első napjával fogadja be.


(5) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa írásban köteles kérni a Szolgáltatótól. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. 


(6) A szüneteltetési kérelmet a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs. 


(7) Az ingatlan tulajdonosi (használati) viszonyaiban bekövetkezett változást a felek 15 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. 


(8) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni. 


Hulladékkezelési díjkedvezmények

9. §


(1) A helyi önkormányzat az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére a szilárd hulladékkezelésére megállapított díj 30 %-ának megfelelő díjkedvezményt biztosít:

a)   egyedül élő 70 éven felüli személy részére, aki 120 literes szabványos gyűjtő edényzetet használ.

b)   önálló háztartásban élő házaspárok, ill. élettársak részére, amennyiben legalább egyikük 70 éven felüli és az ingatlanban más nem él.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény összegét az önkormányzat a Szolgáltató részére számla ellenében megtéríti.


A gyűjtőedények használatával kapcsolatos kötelezettségek

10. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tárolóhelyre történő visszahelyezéséről. Az  ingatlanhasználó a  települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az  ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a  közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a  gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni vagy tárolni az önkormányzat közterület-használati rendelete, illetve engedély alapján lehet. 


(2) Tilos a gyűjtőedényekben veszélyes, folyékony, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozó vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét. 


(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a szállításra megjelölt napon az ingatlana előtti közterületen, közvetlenül az úttest mellé, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető, elszállításra alkalmas helyen elhelyezni. 


(4) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával.


(5) A lezárt utcákban a gyűjtőedényeknek a szállítójárművel megközelíthető közterülethez ürítés céljából történő ki- és visszaszállításról az köteles gondoskodni, akinek tevékenysége miatt az út lezárása történik.


A hulladék elszállításának megtagadása

11. §


A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha


a) az nem rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra, illetve a többlethulladék nem emblémás zsákban kerül kihelyezésre,


b) a hulladék ürítés és elszállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat,


c) megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjtheti, nem szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak. 


A közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenység

12. §


(1) Az ingatlanhasználó a Szolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenti, ha ingatlanán a közszolgáltatás alá nem eső alkalmi többlet háztartási szilárd hulladék vagy lom is keletkezik. 


(2) Ha az ingatlanhasználó a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű többlet hulladéknak megfelelő gyűjtőeszközt a használó rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezéséről megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik. 


A nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

13. §


(1) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására, valamint engedéllyel rendelkező szolgáltatónak ártalmatlanítására történő átadásra terjed ki. 


(2) Az ingatlanhasználó az ezen rendeletben meghatározottak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást köteles igénybe venni.

eszközt a használó rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezéséről megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik. 14. §


(1) A nkösz. szállítása az erre a célra készített, különleges rendeltetésű zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgt. 44/F.§ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon végezhető. 


(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a nkösz. közszolgáltató, mint a begyűjtést végző, köteles a Vgt. 44/F.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 


A nkösz. közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

15. §


A nkösz. közszolgáltató köteles:

a) ügyfélszolgálatot fenntartani,

b) a nkösz. közszolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, eszköz rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni. 


16. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közműhálózatba nem vezetett szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlanhasználóra vonatkozó hatósági előírások alapján – gyűjteni. 


(2) Az ingatlanhasználó köteles az (1) bekezdés alapján gyűjtött szennyvíz vonatkozásában a közszolgáltatást igénybe venni, ezen rendelet 3. § (2) bekezdésében megjelölt szolgáltatónak átadni és részére ezen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 


(3) Az ingatlanhasználó a nkösz. elszállítását, arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti. 


(4) Az ingatlanhasználónak a nkösz. elszállítását az ingatlanhasználónak a közszolgáltatónál kell megrendelni, melynek a közszolgáltató 3 munkanapon belül eleget tenni. 


(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. 


A nkösz. közszolgáltatási szerződés

17. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának biztosítása az önkormányzat és a nkösz. közszolgáltató között a Vgt. 44/G. § alapján írásban, közszolgáltatási szerzőssel történik. 


(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződés alapján jön létre az ingatlanhasználókat terhelő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége. 


(3) A nkösz. közszolgáltatás feltételeiben, rendjében történő változásokról a nkösz. közszolgáltató az önkormányzatot és az ingatlanhasználókat – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


A nkösz. közszolgáltatás díja

18. §


(1) A kötelező nkösz. közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók a közszolgáltatásért a közszolgáltató által a helyszínen kiállított számla alapján díjat kötelesek fizetni. 


(2) A nkösz. közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős, amelyet a közszolgáltató a Vgt. 44/D. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján határoz meg. A díjat ezen rendelet Melléklete tartalmazza. 

ú és képzettségű szakembert alkalmazni. 19. §


(1) A nkösz. közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlanhasználó a nkösz. közszolgáltatónál kifogást emelhet, amelynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincsen. 


(2) Az írásban tett kifogásra a nkösz. közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Amennyiben a nkösz. közszolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni. 


(3) Az ingatlanhasználót terhelő nkösz. közszolgáltatás díj hátraléka adók módjára behajtható köztartozás, amely hátralék kezelésére a Vgt. 44/E.§-ában foglaltak irányadók.


Záró rendelkezések

20. §


Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. 


21. §


Egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 3/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 12/2015 (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.07.16-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
A 9/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet melléklete
22.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!