nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-12 - 2018-12-20
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (XII.11.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelmények


1. §


(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.


(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.


(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.


(4) Közterületen reklám és reklámhordozó - a más célú berendezések kivételével - kizárólag a hirdetőtáblákon, azok felületének legfeljebb 1/3-án helyezhető el.


(5) A reklámhordozók megvilágítására villódzó fénytechnika, LED-kijelző vagy futófénnyel üzemelő technológia nem alkalmazható.2. §


A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.


Településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályok


3. §


(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.


(2) A kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Gersekaráti Kirendeltségén (9813 Gersekarát, Béke utca 12.). A kérelemhez csatolni kell az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának, haszonélvezőjének, kezelőjének hozzájárulását.


(3) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.


(4) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.


(5) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.


(6) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.Záró rendelkezések


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gersekarát, 2017. december 1.            Pászthory Istvánné                                                    Kissné Mátyás Éva

                 polgármester                                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetése 2017. december 11. napján megtörtént.


Kissné Mátyás Éva

        jegyző


1. melléklet a 16/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz


A bejelentő


nevecímetelefonszámae-mail címeA tevékenységgel érintett ingatlan


címehelyrajzi számaA tervezett tevékenység tárgya, megnevezése


Ideiglenes tevékenység esetén


a tevékenység kezdetea tevékenység végeA kérelem kötelező mellékleteinek felsorolása


rövid (műszaki) leírás

… oldal


fotó a tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész jelenlegi állapotáról

… db


A kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció mellékleteinek felsorolásaigen / nem


helyszínrajzutcaképi vázlatszíntervlátványtervhomlokzatalaprajzegyéb:

Kelt: ………………………………….


                ………………………………………

    kérelmező aláírása


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!