nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-14 - 2015-11-15
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„(5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselőtestületi ülés időpontja előtt 3 nappal ki kell küldeni. A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez való eljuttatásáról.”2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2015. november 12.
                        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                             aljegyzőZáradék:A rendelet 2015. november 13. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2015. november 13.                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                           aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!