nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-01 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete
Csibrák Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről.

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csibrák  Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


                                                                          A rendelet hatálya


1. §.


(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére,  valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


(2) Az önkormányzat által fenntartott, önállóan vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs, ezért a költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre, az önkormányzat részvételével működő társulásokra:

  1. Kurd-Csibrák  Önkormányzatok  Óvodai Társulására,
  2. Kurdi Közös Önkormányzati Hivatalra,
  3. Dombóvár És Környéke Ivóvízminőség-javító Társulásra,
  4.  Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásra, valamint a
  5. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra

vonatkozó saját fenntartási, hozzájárulási (működési és felhalmozási célú támogatási) előirányzatok meghatározására terjed ki.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §.


A költségvetés bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az önkormányzat  2018. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                               63.238.628 Ft,

aa) működési költségvetési bevételét                                                        41.112.628 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                   22.126.000 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                                63.238.628 Ft,


ba) működési költségvetési kiadását:                                                           26.529.680 Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                         9.000.346 Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                      1.944.310 Ft,

- Dologi jellegű kiadások:                                                                              8.610.051 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      1.977.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások:                                                                  4.997.973 Ft,


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                         36.708.948 Ft,

- beruházások előirányzata:                                                                           2.000.000 Ft,

- felújítások előirányzata:                                                                             31.864.000 Ft              

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:                                   0  Ft,

   összegben állapítja meg.


c) költségvetési hiányát:                                                                                           0   Ft,

ca) működési költségvetési hiányát                                                               -14.582.948 Ft,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát:                                                           14.582.948 Ft,

d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                   13.691.753 Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                    2.071.447 Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                    2.000.000  Ft,


e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                                    13.691.753 Ft,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú 

         műveletek bevételét:                                                                               9.402.319 Ft,                                                      

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási

        célú műveletek  bevételét:                                                                         4.289.434 Ft,


f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                           1.254.283 Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                          

         kiadását:                                                                                                              0 Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

         kiadását                                                                                                   1.254.283 Ft

összegben  állapítja meg.  


3. §.


 (1) A  Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet,   az önkormányzat  által megállapított bérleti és térítési  díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat   2018 évi pénzmaradványát  a 4. melléklet, 2018 évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet  szerint  hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat részvételével működő társulások  államháztartáson belüli pénzeszközátadás előirányzatait a  6. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait  célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,   8.  melléklet tartalmazza.


4. §.


(1)    Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége, az   5 éves futamidőre  „közösségi busz”  pályázati önerő biztosítására felvett 2,7 millió Ft hitelösszege, mely évente 540.000 Ft tőketartozást és  kamatait foglalja magában.


(2) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.


(3) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatairól készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10.  melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


Az önkormányzat a Gst.  10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített költségvetési létszám-előirányzatát 16 főben állapítja meg.

 Ebből:

    Csibrák  Község Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 2 fő.

    Csibrák  Község Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 14 fő.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

      

7. §.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával dönthet a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás  szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.


8. §.


(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a költségvetési bevételi előirányzatok módosításának szükségességéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 (3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát 1.000.000.-Ft-ig, továbbá a jóváhagyott előirányzatok között 300 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat-módosítás, illetve átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza, aki az előirányzat-módosításról, illetve átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján a bevételi előirányzatok módosításának, továbbá a szükségessé váló kiadási előirányzatok módosításának és előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(5) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


9. §.


 (1)  A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében naptári éven belül lejáró – a Kormány hozzájárulásához nem kötött – működési célú hitelt, továbbá fejlesztési cél megvalósítását szolgáló hitelt nem tervez igénybe venni.


(2) A felhalmozási célú és a működési célú likvid hitelügyletekkel, valamint a  Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.10. §.


Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


                                                     

Záró rendelkezések


11. §.


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(3) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 26. napján tartott ülésén alkotta meg.
                  Kardos János                                                        Horváthné Tóth Valéria

                  Polgármester                                                                     Jegyző  
Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Csibrák , 2018.  február 28.                                                                        

Horváthné Tóth Valéria

Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
42.5 KB
2
41.5 KB
3
29.5 KB
4
37.5 KB
5
27 KB
6
39.5 KB
7
28 KB
8
61 KB
9
69 KB
10
37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!