nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019. (I.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-01 - 2019-04-17
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019. (I.17.) önkormányzati rendelete
Rákóczi Ferenc utca parkolás szabályairól

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet területi hatálya a Balatonmáriafürdő Rákóczi Ferenc utca Gróf Széchényi Imre tértől a Bernáth Aurél sétányig terjedő szakaszára (továbbiakban: útszakasz) terjed ki.


2.§ A rendelet tárgyi és személyi hatálya kiterjed az 1.§-ban meghatározott útszakaszt várakozás, megállás, parkolás céljából igénybe vevő három, vagy annál több kerekű járműre és üzembentartójára, kivéve

a)  a várakozási területen megkülönböztető fény- és hangjelzéssel  jogszerűen felszerelt járművekre,

b) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására, javítására, tisztítására szolgáló, figyelmeztető jelzést adó készülékkel felszerelt járművekre a közfeladat ellátás időtartamára,

c) a települési hulladék szállítását végző, a figyelmeztető jelzést – villogó sárga fényjelzést – használó kommunális járművekre,

d) motorkerékpárokra, segéd-motorkerékpárokra, kerékpárokra, amennyiben azok elhelyezése nem jár parkoló – állás igénybevételével,

e) a közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműveire,

f) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire.


2. Értelmező rendelkezések


3. §. E rendelet alkalmazásában:

1. gépjármű: a KRESZ 1. számú függelék II. b) pontja szerinti gépjármű;

2. jármű: a KRESZ 1. számú függelék II. a) pontja szerinti jármű;

3. járműszerelvény: a KRESZ 1. számú függelék II. p) pontja szerinti járműkombináció;

4. kommunális jármű: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabály szerinti kommunális jármű;

5. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását;

6. KRESZ: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.)KPM-BM. együttes rendelet;

7. lakóhely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványba bejegyzett lakcím; tartózkodási cím

8. életvitelszerű lakóhely: a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet szerinti lakóhely

9. mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa: külön jogszabály szerint a mozgásban korlátozottság igazolására kiadott közokirat;

10.üzembentartó: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (továbbiakban: Kt.) meghatározott személy;

11. nyári időtartam: június 1-től szeptember 15-ig 


3. Kizárólagos parkolóhely igénybevételének szabályai


4.§ Az útszakaszon kialakított parkolóhelyek ingyenesek.


5.§ Az útszakasz mellett levő ingatlanok tulajdonosainak, használóinak  a gépjárművek tárolását, parkolását elsődlegesen az ingatlanon kell biztosítani.


6.§ Az útszakasz mellett levő, vagy nyelestelekről, magánútról megközelíthető, de Rákóczi Ferenc utcai címmel rendelkező ingatlan tulajdonosa egy parkolóhely kizárólagos használatát igényelheti egész évre, díjfizetés nélkül amennyiben az ingatlant életvitelszerűen,  lakóhelyként  használja.


7.§ Amennyiben a 6.§-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn a díj mértéke

20 000 Ft/ingatlan/nyári időtartam.


8.§ (1) A kizárólagos parkolóhelyet lehetőleg az igénylő ingatlanához legközelebb eső helyen biztosítja az önkormányzat.


(2) A kizárólagos parkolóhelyet az önkormányzat fizikai eszközzel  biztosítja.


9.§ (1) A kizárólag parkolóhely használat iránti igényt a polgármesterhez kell írásban benyújtani, legkésőbb minden év május 30. napjáig, vagy a használat megkezdése előtt 10 munkanappal.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, elérhetőségét, a használat időtartamát, az igénylő jogosultságát igazoló tulajdoni lap másolatát.


10.§ (1) Az útszakaszon lakóhellyel rendelkező mozgásában korlátozott személy, ingatlantulajdonos részére a kizárólagos parkolóhely használatát az önkormányzat elsősorban az ingatlan előtt, vagy ahhoz legközelebb eső parkolóhelyen biztosítja térítésmentesen az év minden napján, melynek időtartama a 3.§ 8. pont szerinti igazolvány hatályával azonos időtartamig szól.


(2) A mozgásában korlátozott személy kérelmének tartalmaznia kell személyes adatait, elérhetőségét, és mellékelni kell az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogosultságot tulajdoni lappal, mozgáskorlátozottságának tényét a 3.§ 8.pont szerinti igazolvánnyal.


11.§ (1) A kizárólagos parkolóhelyek igénybevételére benyújtott kérelmekről a polgármester átruházott hatáskörben dönt, és köt megállapodást az igénylővel.


(2) A megállapodás tartalmazza a parkolóhely igénybevételére jogosult személyes adatait, az igénybe vett időtartamot, a fizetendő díj összegét, megfizetésének határidejét, módját, vagy a térítésmentesség indokát.


(3) A kizárólagos parkolóhely kialakítására csak a díj megfizetését követően kerülhet sor, legkésőbb a befizetéstől számított 5 munkanapon belül.


(4) A használati idő lejárta után a parkolóhely kizárólagosságát azonnal, de legkésőbb egy napon belül meg kell szüntetni.


(5) A kizárólagos parkolóhely kialakításáról, megszüntetéséről, a díjak befizetéséről és a nyilvántartás vezetéséről a Településüzemeltetési Iroda gondoskodik.


(6) A parkolóhely igénybevételéért fizetett bevétel az önkormányzat bevétele, melyet elsősorban e rendelet végrehajtása érdekében szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítására kell felhasználni.


12.§ Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba.
Galácz György                            Mestyán Valéria

polgármester                             címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

2019. február 1.Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!