nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-06 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009. (V.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés i) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. és 3. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésére, az alábbi elismerő címeket alapítja, adományozásuk szabályairól a következő rendeletet alkotja:


I. fejezet

A díszpolgári cím

1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat legnagyobb elismeréseként a „Kistarcsa Város Díszpolgára” címet adományozza annak a magyar, vagy külföldi, nagykorú állampolgárnak, aki egész életművével mind a városon belül, mind országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári cím élő és elhunyt személynek (post mortem) is adományozható. Post mortem adományozás esetén az átvételre a legközelebbi hozzátartozó jogosult, mely esetben a jelen rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak.


2. §


(1) A díszpolgári címmel díszoklevél, egy emlékplakett, valamint egy arany pecsétgyűrű kerül átadásra.

(2) Post mortem elismerés esetén a hozzátartozó részére díszoklevél kerül átadásra.

(3) Az oklevél leírása: Fölül középen a város színes címere. Alatta: DÍSZOKLEVÉL Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete:............................ nak(nek) .....................................................-t elismerve KISTARCSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza. Kistarcsa,…. (adományozás napja), polgármester aláírása. Az oklevél szövegében üresen hagyott helyen, a kitüntetésben részesült személy érdemeit kell megfogalmazni. A kitüntetett külföldi személy esetében az anyanyelvi duplikációt mellékelni kell.

(4) Az emlékplakett bronzból készült, 12 cm átmérőjű. A plakett középső részén Kistarcsa Város címere, körülötte körívben „Kistarcsa Díszpolgára” felirat és az adományozás éve található.

(5) Az arany pecsétgyűrű 15 g súlyú, 14 karátos Kistarcsa Város címerének vésetével.

(6) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

(7) Az adományozást díszes kivitelű albumban kell megörökíteni az adományozott életrajzának és érdemeinek rövid leírásával.


3. §


(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, melyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) A város díszpolgára

             a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,

b) meghívót kap az önkormányzat által szervezett minden ünnepségre és ezeken lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg,

c) díjtalanul látogathatja az önkormányzati szervezésű eseményeket, és az önkormányzat közművelődési, kulturális, illetve sportintézményeit, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,

d) elhalálozása esetén –családja beleegyezésével- az önkormányzat saját halottjának tekinti,

e) az önkormányzat tisztségviselői, köztisztviselői soron kívül kötelesek fogadni, részére segítséget nyújtani,

             f) az önkormányzat által kiadott kiadványokból tiszteletpéldány illeti meg.


II. fejezet

A „Kistarcsa Városért” elismerés

4. §


(1) A Kistarcsa Városért” elismerés bármely területen (gazdasági, társadalmi, szellemi, stb.) végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi közéleti munka elismerésére szolgál. Adományozható bármely személynek, közösségnek, szervezetnek.

(2) „Kistarcsa Városért” elismeréshez díszoklevél, és egy Kistarcsa Város nevét, címerét és az adományozás évét tartalmazó emlékplakett kerül átadásra.

(3) Az emlékplakett bronzból készült, 12 cm átmérőjű. A plakett középső részén Kistarcsa Város címere, körülötte körívben „Kistarcsa Városért” felirat és az adományozás éve található.

(4) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.


III. fejezet

 „A köz szolgálatáért” elismerés

5. §


(1) A köz szolgálatáért” elismerés adományozható az önkormányzatban, intézményeiben vagy szerveiben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző, az önkormányzattal, intézményeivel, vagy szerveivel közalkalmazotti, vagy közszolgálati jogviszonyban álló személy részére.

(2) Az elismeréssel díszoklevél, valamint a tárgyévben a – költségvetési törvényben meghatározott mértékű -, mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő, nettó összegű pénzjutalom jár.


IV. fejezet

„Kistarcsa Város Legidősebb Polgára” cím

6. §


[1](1) „Kistarcsa Város Legidősebb Polgára” cím adományozható annak a kistarcsai lakóhelyű és életvitelszerűen Kistarcsán élő lakosnak, aki a település várossá avatásának évfordulója alkalmából szervezett ünnepség napján a város legidősebb polgára.


(2) „Kistarcsa Város Legidősebb Polgára” címmel díszoklevél kerül átadásra.

(3) Az oklevél leírása: Fölül középen a város színes címere. Alatta: DÍSZOKLEVÉL Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete:............................ nak(nek) KISTARCSA VÁROS LEGIDŐSEBB POLGÁRA címet adományozza. Kistarcsa,…. (adományozás napja), polgármester aláírása.


IV/A. fejezet

„Kistarcsa Város… Év Rendőre” cím

6/A §.


(1) Kistarcsa Város Képviselő- testülete a Kistarcsai Rendőrőrs hivatásos állományába tartozó rendőrök részére a város közbiztonsága érdekében kifejtett, példamutató rendőri munkájuk elismeréseként és megbecsüléseként a „Kistarcsa Város ….Év Rendőre” elismerő címet alapítja.


(2) Az elismerő címre azok terjeszthetők fel, akik szakmai felkészültségükkel, hivatástudatukkal, bátorságukkal, kiemelkedő személyes teljesítményükkel az elismerő címre történő felterjesztés évét megelőző évben hozzájárultak a város közbiztonságának javításához, és legalább három éve a Kistarcsai Rendőrőrsön teljesítenek szolgálatot.


(3) Az elismerő címben részesülőknek a Képviselő- testület díszoklevelet és nettó 50 ezer Ft pénzjutalmat adományoz.IV/B. fejezet

„Kistarcsa Város… Év Polgárőre” cím

6/B §.


(1) Kistarcsa Város Képviselő-testülete a Kistarcsai Polgárőr Egyesületbe tartozó tagok részére a város közbiztonsága érdekében kifejtett, példamutató polgárőri munkájuk elismeréseként és megbecsüléseként a „Kistarcsa Város ….Év  Polgárőre” elismerő címet alapítja.


(2) Az elismerő címre azok terjeszthetők fel, akik felkészültségükkel, hivatástudatukkal, bátorságukkal, kiemelkedő személyes teljesítményükkel az elismerő címre történő felterjesztés évét megelőző évben hozzájárultak a város közbiztonságának javításához, és Kistarcsa Város területén polgárőri szolgálatot teljesítenek.


(3) Az elismerő címben részesülőknek a Képviselő- testület díszoklevelet és nettó 50 ezer Ft pénzjutalmat adományoz.


IV/C. fejezet

„Kistarcsa Város… Év Sportolója/ Év Sportcsapata” cím

6/C §


[2](1) Kistarcsa Város Képviselő-testülete a kistarcsai lakóhellyel rendelkező sportolók a kistarcsai székhellyel rendelkező sportszervezetekhez tartozó sportcsapatok, valamint a kistarcsai egyesület színeiben versenyző egyéni sportolók részére a város sportélete érdekében kifejtett munkájuk, teljesítményük elismeréseként és megbecsüléseként a „Kistarcsa Város … Év Sportolója/Év Sportcsapata” elismerő címet alapítja.


(2) Az elismerő címre Kistarcsa Város azon sportolói vagy sportcsapatai terjeszthetők fel, akik az elismerő címre történő felterjesztés évét megelőző évben vagy években olimpián, paralimpián, világ- vagy Európa bajnokságon, egyéb nemzetközi, vagy országos versenyen, a csapatsportágakban, vagy egyéni sportágakban kiemelkedő eredményt értek el.


(3) Az elismerő címben részesülőknek a Képviselő- testület díszoklevelet és nettó 50 ezer Ft pénzjutalmat adományoz.


IV/D. fejezet

„Kistarcsai Gyermekekért” cím

6/D §


(1) Kistarcsa Város Képviselő- testülete az önkormányzati fenntartású vagy működtetésű nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok részére a kistarcsai gyermekek érdekében kifejtett munkájuk, teljesítményük elismeréseként és megbecsüléseként a „Kistarcsai Gyermekekért” elismerő címet alapítja.


(2) Az elismerő címre azon pedagógusok terjeszthetők fel, akik legalább 5 éve az önkormányzati fenntartású vagy működtetésű nevelési-oktatási intézményben dolgoznak és kiemelkedő eredményt értek el a városban az oktató-nevelő munka, vagy a tehetséggondozás területén és magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában valamint alkalmazásában és példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben is.


(3) Az elismerő címben részesülőknek a Képviselő- testület díszoklevelet és nettó 50 ezer Ft pénzjutalmat adományoz.


V. fejezet

Az elismerések és címek adományozásának eljárási szabályai

7. §


[3] [4](1) Az 1.§ - 5.§, és 6/C §-okban meghatározott elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek:

  1. települési képviselő,
  2. a képviselő-testület bizottságai,
  3. polgármester, alpolgármester,
  4. intézményvezetők,
  5. helyi szervezetek, vagy

f. legalább 10 helyi lakos.


[5](2) A 6/D §-ban meghatározott elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek: a települési képviselő, a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, az intézményvezetők, az igazgató tanács, vagy a szülői munkaközösség.


[6](3) Kistarcsa Város Legidősebb Polgára” cím adományozásához a népesség-nyilvántartástól kell adatszolgáltatást igényelni.


(4) Az 1.§ - 6. §-okban, 6/C §-ban, valamint a 6/D §-ban meghatározott elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatot –a polgármester által javasolt elismerés kivételével- minden évben május 31-ig lehet tenni írásban a polgármesternél. A javaslatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

             a) a javasolt személy/csapat adatait,

b) a javaslattétel részletes indokolását, amely tartalmazza a jelölt személy/csapat rövid életútjának, és az elismerés alapjául szolgáló érdemeinek ismertetését,

             c) a javaslattevő, vagy a képviseletére jogosult aláírását.

(5)[7] [8]A polgármester véleményezés céljából a 7.§ (4) bekezdés szerinti javaslatokat haladéktalanul, de legkésőbb az ad-hoc bizottsági ülést megelőző 5 nappal korábban eljuttatja egy az ebből a célból létrejött ad-hoc bizottsághoz, melynek tagjai a bizottsági elnökök és a tanácsnok.


(6) Az 1. § - 6. §-okban, a 6/C §-ban, valamint a 6/D §-ban meghatározott elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé tárgyév június 30-ig.

[9](7) A 6/A § szerinti „Kistarcsa Város … Év Rendőre” cím adományozása esetében a polgármester minden érintett évet követő év február 28. napjáig javaslattételre hívja fel a Kistarcsai Rendőrőrs vezetőjét, aki két személyre tehet javaslatot. A Képviselő-testület a Kistarcsai Rendőrőrs vezetőjének javaslata alapján a következő rendes ülésén dönt „Kistarcsa Város … Év Rendőre” cím odaítéléséről.

A 6/B § szerinti, „Kistarcsa Város … Év Polgárőre” cím adományozása esetében a polgármester minden érintett évet követő év április 30. napjáig javaslattételre hívja fel a Kistarcsai Polgárőr Egyesület elnökét, aki két személyre tehet javaslatot. A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgárőr Egyesület elnökének javaslata alapján a következő rendes ülésen dönt „Kistarcsa Város … Év Polgárőre” cím odaítéléséről.


[10](8) Az 1.§ - 5.§, a 6/C.§, valamint a 6/D.§-okban meghatározott elismerő címek adományozása esetén, amennyiben a jelölt nem kapja meg a minősített többségi szavazatot, akkor a Képviselő-testület újra szavaz. Újra szavazni a két legtöbb szavazatot kapott személyről lehet.


(9) E rendeletben meghatározott elismerésekből fajtánként évente legfeljebb 1 db adományozható. Az elismerések ugyanazon személy részére fajtánként csak egy alkalommal adhatók, azonban a „Kistarcsa Város Legidősebb Polgára” cím adományozható olyan személynek is, aki már rendelkezik a többi, e rendeletben meghatározott elismerés valamelyikével.

(10) Az elismerés adományozásáról a lakosságot a helyben szokásos módon (helyi újságban, az önkormányzat honlapján) tájékoztatni kell. A tájékoztatásról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


8. §


[11](1) Az elismerések átadására – „Kistarcsa Város … Év Rendőre” és a „Kistarcsa Város … Év Polgárőre” címek kivételével – ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal, a település várossá avatásának évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor. Az 1. § - 6. §-okban, a 6/C §-ban, valamint a 6/D §-ban meghatározott elismerések átadására – a képviselő-testület ez irányú döntése esetén – sor kerülhet a kitüntetett személy életének jelentős eseményén is.

A 6/A § szerinti „Kistarcsa Város … Év Rendőre” elismerő címmel járó oklevél és pénzjutalom átadására – tekintettel arra, hogy április 24. napja a Magyar Rendőrség Napja – az áprilisi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A 6/B § szerinti „Kistarcsa Város … Év Polgárőre” elismerő címmel járó oklevél és pénzjutalom átadására – tekintettel arra, hogy június 27. napja az Országos Polgárőr Nap – a júniusi képviselő-testületi ülésen kerül sor.


(2) A 6/A § szerinti „Kistarcsa Város…Év Rendőre” és a 6/B § szerinti „Kistarcsa Város …Év Polgárőre” elismerő címekkel járó oklevél és pénzjutalom átadására rendes  Képviselő-testületi  ülésen kerül sor.” Az elismerő címet a – 7. § (1) bekezdésben foglaltak kezdeményezésére – a képviselő-testület minősített többséggel visszavonhatja attól, aki arra érdemtelenné válik. Érdemtelennek minősül különösen az:

             a) akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak,

             b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek,

             c) aki az elismeréssel jogtalanul visszaél,

             d) aki az elismerést jogtalan előny megszerzésére használja fel,

             e) akinek magatartása a jó erkölcsbe ütközik.


A visszavonásról a város lakosságát a helyben szokásos módon (helyi újságban, a város honlapján történő közzététel) a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja.


9. §


(1) Az elismerésben részesült személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

                a) sorszám,

                b) adományozott neve, lakcíme,

                c) adományozott születési helye, ideje

                d) az elismerés megnevezése

                e) az adományozás időpontja, rövid indokolása

                f) a képviselő-testület határozatának száma és kelte,

                g) visszavonás esetén a visszavonás ténye, oka, időpontja,

                h) megjegyzés.

(3) Az elismerésekkel járó költségek fedezetét Kistarcsa Város Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.


10. §


(1) Ez a rendelet 2009. június 01. napján lép hatályba.

(2) 2009. évben elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatokat június 15-ig lehet benyújtani.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által adományozható kitüntetések, elismerések rendjéről, alapításáról és adományozásáról szóló 20/2005. (XII. 30.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 24/2007. (VI. 27.) és a 43/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati rendeletek.[1]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[2]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[3]

A rendelet szövegét a 19/2014 (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 08. 29-től

[4]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[5]

A rendelet szövegét a 19/2014 (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 08. 29-től

[6]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[7]

A rendelet szövegét a 35/2015. (IX. 03.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. 09.04-től

[8]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[9]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

[10]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016..09.02-től

[11]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.09.02-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!