nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-12 - 2017-05-26
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. Törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31. ) Kormányrendelet 27.§-ára és Magyar Köztársaság 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre figyelemmel a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. §.


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed

  1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságára és
  2. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. §.


A költségvetés bevételei és kiadásai


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.


SZEPETNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


(1)       A képviselő-testület Szepetnek Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a)  230.956 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  230.956 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                          0 ezer Ft,


b) 230.956 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  230.956 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege                           0 ezer Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)       A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(4)       A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

                                                          3. §


SZEPETNEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


(1)       A képviselő-testület az intézmény 2016. évi költségvetését:


a)  55.172 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  55.172 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


b) 55.172 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  55.172 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 16. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.                                                                      4.§


Szepetneki Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ


(1)       A képviselő-testület az intézmény 2016. évi költségvetését:


a)  83.243 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  83.243 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


b) 83.243 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  83.243 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 22. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)       A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


                                                                     


5.§


A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg


Szepetnek Községi Önkormányzat


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás, kisértékű tárgyi eszköz kiadásának részletezését az 11. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei a 2016. évben nincsenek (12. sz. melléklet), az önkormányzat a 2011.évi CXIV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot nem tervez.


(4) Az Önkormányzat a 2016. évben engedélyezett létszámát 19 főben állapítja meg a képviselő-testület. (6. sz. melléklet)


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban az 4.-5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat az 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeit a 10. sz. melléklet szerint tervezi.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és egyéb felhalmozási kiadásait a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9)  Az önkormányzat a 2016. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait, projektjeit az 13. sz. melléklet tartalmazza.


(10)  Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.


(11) Az önkormányzat irányítószervi támogatások folyósítását a 14. sz. melléklet tartalmazza.


(12) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat a 2.-3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(13) Az önkormányzat támogatások és kölcsönök nyújtását és bevételeit a 8.-9. sz. melléklet tartalmazza.

6. §.


Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal


(1) Az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket 17.-18. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az intézmény 2016. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3).Az intézmény a 2016. évben engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg.(21. sz. melléklet)


(4) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.- Ft-ban állapítja meg, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3-4) bekezdései alapján egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőnek 2016. évre 20%-os illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés a Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatalnál legalább egy év közszolgálatban eltöltött idő után állapítható meg.


(5) A Képviselő-testület az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket kormányzati funkció szerinti megoszlásban a 19.-20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)  Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.7. §.


Szepetneki Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ


(1) Az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket 23.-24. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az intézmény 2016. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3) Az intézmény a 2016. évben engedélyezett létszámát 13 főben állapítja meg. (27. sz. melléklet)


(4) A Képviselő-testület az intézmény költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban a 25.-26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)  Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

8. §.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)       Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)       Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)       A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.9. §

Az előirányzatok módosítása


(1)       Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


(2)       A Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatok jogcímei közötti átcsoportosítását.


(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezhetik.


10. §


Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása


Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 11/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható.11.§.


Készpénzben történő teljesítéseAz Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben, jogcímtől függetlenül 300.000.- Ft értékben


  1. bérjellegű kifizetések, visszavételezések
  2. készpénzelőleg
  3. belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
  4. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
  5. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
  6. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kifizetése, visszavételezése,

g)   utazási költségtérítés, bérlet,

h)  támogatások nyújtása.12.§


A követelések elengedése


(1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.  1. a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettségként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
  2. a ) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.


(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.


13.§.


Záró rendelkezésekEz a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Szepetnek, 2016. február 10.


Vlasicsné Fischl Timea

polgármester


Szalai-Gaál Mónika

jegyző

A rendelet kihirdetve:


Szepetnek, 2016. február 11.Szalai-Gaál Mónika

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15.
332.5 KB
16-21.
278 KB
22-27.
138.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!