nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-16 - 2020-07-14
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


113.363.859,- Ft bevétellel, és 113.363.859,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- önkormányzatok költségvetési támogatása                           55.319.891,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                            14.048.838,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                             25.600.000,- Ft

- működési bevételek                                                                 3.550.100,- Ft

- finanszírozási bevételek (előző évi maradvány, előleg)         14.645.030,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                              46.625.980,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                          7.879.886,- Ft

- dologi kiadás                                                                         32.075.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                               6.500.000,- Ft

- általános tartalék                                                                                   0,- Ft

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               200.000,- Ft


- beruházási kiadások                                                                             0,- Ft

- felújítási kiadások                                                                 14.645.030,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit jogcímekként és forrásokként az 1., 1.1., 1.2. és a 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit a 4. és a 4.1. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


6. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


10. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2019. február 14.        Fábos István                                                                          Hajdu Szabina

                     polgármester                                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. február 15. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2019. február 15.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.5 KB
1.1. melléklet
17.42 KB
1.2. melléklet
23.23 KB
2. melléklet
16.08 KB
3. melléklet
13.48 KB
4. melléklet
13.69 KB
4.1. melléklet
12 KB
5. melléklet
11.02 KB
6. melléklet
26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!