nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-07 -tól
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő - testületének

27/2013. (XI. 1.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

(egységes szerkezetben)


A rendeletet módosította a 19/2016.(IX.5.) a 30/2017.(XII.21.), a 4/2018.(I.31.), a 20/2018.(VII.20.), a 23/2018.(IX.1.) és a 3/2020.(III.6.) önkormányzati rendelet.


Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban. Mötv.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Első RÉSZ


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


 1. §


(1)    E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki, akik Veresegyház város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.

(2)    A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

(3)    Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(4)    [1]A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései alkalmazandók.

(5)    A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(6)   [2] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(7)   A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(8)  [3] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 10402991-00027793-00000006 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.  

(9)    Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható, az ilyen személy ellen indult eljárást meg kell szüntetni.


 1. §


 1. A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
 2. Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.
 3. §


Pénzbírság kiszabása helyett megrovás alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a közösségi együttélés szabályait megsértő személy esetében ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. MÁSODIK RÉSZ


A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK A város címerének, zászlajának és nevének használata


 1. § [4]


Aki Veresegyház Város címerének, logójának, zászlójának és a város nevének használatáról szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.6.) rendeletének 5- 11. §-ában és 13. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott, a város címerének és zászlójának használatára vonatkozó előírásokat, illetve a külön engedélyben meghatározott feltételeket megszegi, figyelmen kívül hagyja, vagy kijátssza, a városnevet a rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérően veszi fel vagy használja, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Az ingatlanok házszámmal történő megjelölése

5. §


Aki a közterületek elnevezése elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013 (V. 23.) rendeletének 6. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott tábla-kihelyezési kötelezettségének nem tesz eleget vagy az önkormányzat által kihelyezett utcanév táblát, illetve a tulajdonos által kihelyezett házszámtáblát

a)megrongál,

b)eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,

c)jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,

d)a táblák kihelyezését akadályozza,

közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Természeti területek és értékek védelme

6. §


Aki a helyi természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (V.21.) rendelet 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti

 1. védett természeti értéket részben vagy egészben megsemmisít, károsít, rendeltetésétől eltérően használ, illetve azzal összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez,
 2. védett természeti értéken, illetve annak közvetlen környezetén engedély nélkül bárminemű változást eszközöl,
 3. természetvédelmi területen-arra ki nem jelölt helyen-tüzet rak,
 4. természetvédelmi területen a rendelet előírásába ütközően, vagy annak közforgalom elől elzárt részére engedély nélkül motorkerékpárral, quaddal illetve gépjárművel behajt, vagy ott tartózkodik,
 5. természetvédelmi területen szemetet helyez el,
 6. a természetvédelmi területek védőövezeteire vonatkozó előírásokat megszegi, 
 7. madarakat és vadállományt bármilyen eszközzel riaszt, vadászik,
 8. a területen üdülés és sportolás céljára történő, természeti értékek károsodásával járó bármilyen tevékenységet végez,

közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Helyi környezetvédelem

7. §


Aki Veresegyház Város környezetvédelméről szóló, Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2008 (V.21.) rendelete II. fejezetének 

        6-12. §-ában a levegő védelmével,

      13-19. §-ában a felszíni és a felszín alatti vizek védelmével,

20-23. §-ában a föld védelmével,

24-30. §-ában a természet- és tájvédelemmel, településfejlesztéssel,

     31-33. §-ában a zöldterületek védelmével,

     34-39. §-ában a köztisztasági és hulladékgazdálkodási rendelkezésekkel


kapcsolatban meghatározott előírásokat megszegi, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Ingatlanok és közterületek tisztántartása

8. §


Aki az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (IV.30.) rendelete 3. § (1), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében, 4-7. §-ában, 8. § (1)-(2) bekezdésében, 9. §-ában, 10. § (1)-(3) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Reklámhordozók elhelyezése

9. §[5]


Aki Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Veresegyház településképének védelméről szóló 28/2017.(XII.21.) számú önkormányzati rendelete IV. fejezetének 23. § (1)-(5) bekezdésében foglaltakat megszegi, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Közterületek használata

10. §[6] [7] [8]


Aki Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a közterületek használatáról szóló 27/2017.(XII.8.) számú önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 8. § (4) és (7) bekezdésében, 9. § (1) és (4) bekezdésében, 10. §-ában, 10/A § (2) bekezdésében, valamint 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat megszegi, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Zaj és rezgésvédelem

11. §


Aki a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (V.23.) rendelete szerint, mint a létesítmény üzemeltetője, a rendezvény szervezője vagy a zajforrás okozója a 4. § (5)-(6) bekezdésében, 6. § (1)-(3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 10. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak megszegésével zajforrást engedély vagy hozzájárulás nélkül működtet, vagy 5. §, 7. §, 9. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi, a zajkibocsátási határértéket túllépi, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Szilárd hulladék szállítása

12. § [9]


Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(VIII.4.) önkormányzati rendelete 6.§ (2), 7.§ (2), 9.§, 10.§, 12.§ (4) és 16.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, vagy azokat nem tartja be, továbbá Veresegyház közigazgatási területére illetéktelenül beszállít és elhelyez települési szilárd vagy más jellegű hulladékot, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Piac, vásár,- és búcsútartás

13. §[10]


Aki Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a piac-, vásár-, és búcsútartásról szóló 29/2017.(XII.21.) számú önkormányzati rendelete piaci árusítás általános rendjét szabályozó 3. §-ában foglalt előírásokat megszegi, a piacon olyan terméket forgalmaz, amely a rendelet 4. §-a szerint nem megengedett vagy az 5. § (1)-(5) bekezdéseiben megfogalmazott, a helyhasználat idejére és díjára vonatkozó szabályokat nem tartja be, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.A településen kedvtelésből tartott állatok tartása


14.§ [11]


Aki a településen kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 10/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelete 3.§-8.§, valamint a 9.§ (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, vagy azokat nem tartja be, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el.


Fás szárú növények védelme


15.§ [12]


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


16. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.


(2)  A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról az SzMSz-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.Veresegyház, 2013. október 31.Garai Tamás sk.                                                                                                             Pásztor Béla sk.

       jegyző                                                                                                                       polgármesterZáradék:

 

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. szeptember 5.


Garai Tamás sk.

  jegyző


Záradék:


Egységes szerkezetben kihirdetve: 2017. december 21.Garai Tamás s.k.

  jegyző


Záradék:


Egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. január 31.Garai Tamás sk.

  jegyző


Záradék:


Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. VII. 20.Garai Tamás sk.

  jegyző


Záradék:


Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. IX. 1.Garai Tamás sk.

  jegyző


Záradék:


Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 2020. III. 6.Garai Tamás 

  jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 3/2018 (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. 02.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 3/2018 (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. 02.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 3/2018 (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. 02.01-től

[4]

A rendelet szövegét a 3/2020 (III.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. III. 7-től

[5]

A rendelet szövegét a 30/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.II.1-től

[6]

A rendelet szövegét a 30/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.II.1-től

[7]

A rendelet szövegét a 20/2018 (VII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.VII.21-től

[8]

A rendelet szövegét a 23/2018 (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. § -a módosította. Hatályos: 2018. 09. 03-tól

[9]

Módosította a 19/2016.(IX.5.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016.IX.6.

[10]

A rendelet szövegét a 30/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.II.1-től

[11]

Beemelte a 19/2016.(IX.5.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2016.IX.6.

[12]

Beemelte a 19/2016.(IX.5.) önk.rend. 3.§-a. Hatályba lép: 2016.IX.6.Csatolmányok

Megnevezés méret
27/2013.(XI.4.)PDF(3/2020.)
2.14 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!