nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-29 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
2. A költségvetés célkitűzései


2. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) a 2017. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.
3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege


 3.§(1) [1]Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését

aa) 38 452 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 45 747  ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 7 166 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 7 166 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.


b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 15 588 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 31 363 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 15 775 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 15 775 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be)  0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf)   0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi

ca) bevételi főösszegét 79 153  ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét  79 153 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.


d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9.1., 9.1.1.,9.1.2., mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 10 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben, a választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

(9)  A Képviselő-testület a kiadások között 6 294 ezer forint általános tartalékot állapít meg.


5. § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2017. évben helyi gazdaságfejlesztés címén nem fogalmazott meg olyan célt mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszi szükségessé.


6. § (1) A Képviselő-testület Csesznek Községi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 21.892 ezer forintban állapítja meg, melyből 15 188 ezer forint működési, 7 600 ezer forint felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2016. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról.


7. § Az Önkormányzat a 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2017. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


9. § A 2017. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


10. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.


11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(1a)[2] A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok                   közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.”

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(3) Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


12. § (1) A működési kiadások között a „Szociális juttatások” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapító, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletben nevesített szabályok alapján.6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások


13. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.


14. § Az Önkormányzat a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.


A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

15. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.


16. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.7. Vegyes rendelkezések17. § Az önkormányzat a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.8. Záró rendelkezések


18. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Trieblné Stanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

             polgármester

                    jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 3/2018 (V.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018.05.29.-től

[2]

A rendelet szövegét a 12/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2017.12.30.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
5 melléklet
212.22 KB
8 melléklet
235.42 KB
9.1 melléklet
390.3 KB
9.1.1 melléklet
391.31 KB
9.1.2 melléklet
390.97 KB
10 melléklet
171.37 KB
4 melléklet
280.35 KB
6 melléklet
221.03 KB
1.1 melléklet
403.99 KB
1.2 melléklet
404.3 KB
1.3 melléklet
399.38 KB
2.1 melléklet
320.24 KB
2.2 melléklet
280.24 KB
3 melléklet
218.92 KB
4 melléklet
286.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!