nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013(X.31.)
Hatályos:2013-10-31 - 2017-09-29
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013(X.31.)
Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X.31.) sz. rendelete az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X.31.) sz. rendelete az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól


Nyíradony Város Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló  1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet  42/A. §-ának (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló  2004. évi CXL. Törvény 34. §-a  (3) bekezdésében és  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. §-a 1. pontjában kapott felhatalmazása alapján  az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §.


A rendelet hatálya  Nyíradony Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő  házasságkötések, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése során az e rendeletben megjelölt  szolgáltatásokat igénybevevőkre terjed ki.


  1. §.


(1) Az Önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal épületében a 4254. Nyíradony, Árpád tér 1. szám alatt lévő galéria és kiállító teremként is   funkcionáló nagytermében biztosítja.


(2) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése kapcsán az  ünnepélyes hivatali eljárásban az anyakönyvvezető munkaidőn belül  történő közreműködése  díjtalan alapszolgáltatásnak minősül.


  1. §.


(1)A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali időn, valamint a 2. §. (1) bekezdésében megjelölt helyiségen kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi.


(2)A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezését a rendelet 1. számú mellékletében megjelölt nyomtatvány felhasználásával   lehet kérni., melyet a házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos eljárásban történő bejelentkezéskor kell a közreműködő anyakönyvvezetőnek átadni.


(3)A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos kérelmet a rendelet 2. számú mellékletében megjelölt nyomtatvány felhasználásával lehet kérni, melyet a házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos bejelentkezéskor kell kérni, s azt a közreműködő anyakönyvvezetőnek átadni.. A  bejelentésre vonatkozó igényt a rendelet 2. számú mellékletében közölt nyomtatvány kitöltésével lehet kérni.


(4)Az ügyfélnek  a (2) bekezdésben történő közreműködéséért  szolgáltatási díjat nem kell fizetnie.  A  (3) bekezdésben, foglalt esetben az anyakönyvvezetőnek az anyakönyv biztonságos őrzésével, a szertartásra történő szállításával, az anyakönyvvezetőnek a munkaidőn kívüli közreműködéséért , az anyakönyvnek a  biztonságos visszaszállításával kapcsolatos szolgáltatásért 20.000 Ft-os összegű díjat kell fizetnie.


  1. §.


(1)A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése elsősorban szombati napokon 11,00 – 20,00 óráig terjedő időintervallumban tartható. Különösen indokolt esetben ez egyéb napokon is engedélyezhető.


(2)A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése csak hivatali munkaidőn kívül, elsősorban szombati napokon 11,00 – 20,00 óráig terjedő  időintervallumban tartható. Különösen indokolt esetben ez egyéb napon is engedélyezhető a fenti időintervallumban.5.§


A hivatali  helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos  többletszolgáltatás ellenértékét a Polgármesteri Hivatal részére kell megfizetni, melyet a kérelemben foglalt igény előterjesztésekor kell az ügyfélnek teljesítenie.


6.§.


        (1) A rendelet     3. §-a      (4)      bekezdésében          foglalt     díjat     a    Polgármesteri

             Hivatal   házipénztárába     kell  befizetni, a        kérelem     benyújtásával egyidejűleg.


        (2)Amennyiben a kérelem    elutasításra     kerül, az  ügyfél az elutasításról szóló jogerős

            döntés  kézhezvételét     követő    naptól     kérheti a díj visszafizetését a Polgármesteri

             Hivatal házipénztárában.

(3)Amennyiben a házasulók  legalább egyike a házasságkötés napja előtt legalább 3 munkanappal írásban  indokolt kérelmében bejelenti, hogy a házasságkötést nem kívánja megtartani, a kérelmében foglalt bankszámlára, vagy készpénz felvétel útján a házipénztárban történhet a szolgáltatási díj összegének visszafizetése.
7.§.

      

       (1) Az önkormányzati    rendelet   2013. november 01-én lép hatályba. Rendelkezéseit a

            folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


        (2) A   rendelet    hatályba lépésével    egyidejűleg   hatályát     veszti  Nyíradony Város

             Önkormányzatának   az     anyakönyvi      eljárás egyes díjáról szóló 10/2008. (V.29.)számú

             Rendelete.

             Tasó László                                                                                                                          Benő János

             Polgármester                                                                                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!