nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-16 -tól
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról

Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő testületének

9/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete


a helyi kitüntetések adományozásáról


Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontja alapján a következőket rendeli el:


1. §      Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi

            közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben

            részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa

            példaként a jelen és az utókor elé, „Zalabaksa községért” emlékplakett kitüntető díjat, valamint

            díszpolgári címet alapít.


2. §  (1)  „ Zalabaksa Községért Emlékplakett Kitüntető Díj” (továbbiakban: kitüntető díj),

             adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, akik a község közéletében,

             község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, sport  és a gazdasági élet bármely

             ágazatában kiemelkedően hasznos munkát  végeztek és ennek révén a község értékeit

             növelő, maradandó eredményeket értek el.

        (2) A kitüntető díj 12 cm átmérőjű,1 cm vastagságú, kör alakú faragott fából készült plakett, zöld

             alapon 26 x26 cm-es keretbe foglalva, amelynek előlapján   Zalabaksa község címerét

             felajánló két kéz sziluettje látható.  Alatta félkörívben „Zalabaksa Községért„ felirat található

        (3) A kitüntető díj mellé díszoklevél jár, amely tanúsítja az adományozó nevét, a kitüntető díj

             megnevezését, a kitüntető díjban részesülő nevét a kitüntetésre való érdemesség rövid

             indokolását, a díj adományozásának idejét , a polgármester és a jegyző aláírását, az

             önkormányzat bélyegzőjét.


3. § (1)  A „Zalabaksa Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi

             állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével

             községi, hazai vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely

             hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása

             miatt egyébként köztiszteletben áll.

       (2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. Az

            emlékplakett 15cm átmérőjű,1 cm vastagságú, kör alakú faragott fából készült  plakett , zöld

           alapon 32x32 cm-es keretben foglalva, amelynek előlapján Zalabaksa község címerét

           felajánló két kéz sziluettje látható, alatta félkörívben „Zalabaksa díszpolgára„ felirat található.


4. § (1) Zalabaksa Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,

            valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

      (2) Zalabaksa Község Díszpolgára:

       a)  az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint ezeken

            megkülönböztetett hely illeti meg,

      b)   elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti,    

           és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.


5. § (1) A kitüntető díj és a díszpolgári cím adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

       (2)             A díszpolgári cím adományozását javasolhatja:

                        a)         polgármester

                        b)         települési képviselő

                        c)         képviselő-testület

      (3)  A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt

           személy életútjának, az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek ismertetését.

      (4) A kitüntető díj és a díszpolgári cím adományozására jelentős évforduló, nagyobb állami vagy

           helyi események során kerülhet sor, azt a polgármester adja át a képviselő-testület

           jelenlétében, nyilvános ünnepség keretében.

      (5)  A kitüntetés adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

      (6)  A kitüntetett nevét a Kitüntetettek Könyvébe kell bejegyezni. A bejegyzés az oklevélben

           megjelölt adatokat tartalmazza. A bejegyzést a polgármester és a kitüntetett írja alá.


  

6. §      A díszoklevél tartalmazza:

       a)  az adományozó megjelölését, a képviselő-testületi határozat számát és keltét,

       b)  a díszpolgár nevét,

       c)  az adományozás rövid indokolását,

       d)  a polgármester és a jegyző aláírását,

       e)  az önkormányzat pecsétjét.


7. § (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné,

           méltatlanná válik.

       (2)             Érdemtelen, méltatlan az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától

           jogerősen eltiltott.

       (3) A képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján annak nevét, akitől a kitüntetést

           megvonták, a Kitüntetettek Könyvéből – az érintett személy értesítése mellett – törölni kell.

       (4)             Akitől érdemtelenség, méltatlanság miatt a kitüntetést visszavonják, a díszoklevelet és

           tárgyjutalmat köteles visszajuttatni az önkormányzatnak.


8. § (1)  A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalabaksa Község Önkormányzati

           Képviselő-testületének a „Zalabaksa Község Díszpolgára” cím alapításáról és

           adományozásáról szóló 20/2012. (VI. 27.) számú rendelete.

      (3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően adományozott díszpolgári címeket a rendelet

           hatályon kívül helyezése nem érinti.
Zalabaksa, 2016. november 10.

Hácskóné Kovács Tímea                                                          Horváth Ottó

jegyző megbízásából                                                                polgármesterSrágli Miklós

megbízott jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. november 15.


Hácskóné Kovács Tímea

jegyző megbízásábólSrágli Miklós

megbízott jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!