nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016(X.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-27 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016(X.26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


Az alapellátás körzetei


1. §

Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot.


2. §

Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.


3. §

Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvos külön szerződés alapján, a védőnő a körzetéhez tartozó feladatként végzi a településen működő alábbi köznevelési intézmények tekintetében:

a) Járdánházi Óvoda

b) Járdánházi IV. Béla Általános Iskola


4. §

Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe - feladat-ellátási szerződés alapján – egy fogorvosi körzethez tartozik.  A fogorvosi körzet székhelye: 3663. Arló, Rákóczi út 5.


5.§

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Nádasd – völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás útján látja el. A társulás székhelye: 3671. Borsodnádasd, Köztársaság út 12.
Záró rendelkezések

6.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzet megállapításáról szóló 8/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet.                                Kovács Gábor sk.                                            Dr. Tóth Rita sk.

                                  Polgármester                                                        Jegyző

Záradék

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet  12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. október 26. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2016. október 26.


                                                                                                          Dr. Tóth Rita sk.

                                                                                                                  Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!