nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 5/2016 (III.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-01 - 2020-09-30
Mikepércs község képviselő testületének 5/2016 (III.31..) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról


Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

5/2016.  (III. 31.) számú rendelete


a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért,  a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról


amelyet módosított a 17/2016.  (X. 20.) sz. KT rendelet, a 9/2017.(III.30.) sz. Kt rendelet, a 6/2019.  (III. 29.) sz. KT rendelet  a 2/2020.(III.13.) sz. KT rendelet és a 8/2020. (VI.05.) sz. KT rendelet


- egységes szerkezetben -  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B § (1) bekezdés a) pontjában,, 115. § (3) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. §-ában, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőket rendeli el: 


A rendelet hatálya

1.§


E rendelet hatálya kiterjed Mikepércs Község Önkormányzat, vagy intézményei által biztosított

a) az Szt. 57. § (1) bekezdés c) és d)  pontja szerinti személy gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokért,

b) a Gyvt. 21. §-a  szerinti bölcsődei, óvodai, általános iskolai napközis, és menzai gyermekétkeztetésért (a továbbiakban: gyermekétkeztetés), és  Gyvt.41. § (3) bekezdés a) pontja szerinti bölcsődei gondozásért,


fizetendő térítési díjak megállapítására.


Az Szt. szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociálisalapszolgáltatások térítési díja


2.§


Étkeztetés


(1) Az étkeztetés intézményi térítési díját e szolgáltatás ellenértékeként kell megállapítani.

(2) Az intézményi térítési díj összegét, a szolgáltatási önköltséget (nyersanyag- és rezsiköltség)  e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az  étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj összegét e rendelet 1. számú melléklete alapján kell megállapítani, figyelemmel arra, hogy az  étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott  havi jövedelmének 30%-át,  valamint az intézményi térítési díj összegét.

(4) Ha az étel házhoz szállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a szállításért fizetendő személyi térítési díjat a magasabb jövedelemmel rendelkező személy részére kell megállapítani.

 (5) Az  étkeztetés személyi térítési díját a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, utólag kell megfizetni, oly módon, hogy az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló  szociális gondozók otthonukban felkeresik az ellátottakat, és készpénzfizetési számla ellenében átveszik az ellátottól a térítési díjat, amit az átvétel napján 16 óráig befizetnek a Polgármesteri Hivatal házipénztárába. 

(6) Ha a szociális étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően az élelmezésvezetőnél írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési dj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított harmadik munkanaptól mentesül.

(7) Személyi térítési díjkedvezmény az önkormányzatnak a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) számú rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.


3. §


Házi segítségnyújtás


(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját - a szociális segítésre és a személyi gondozásra külön-külön - e szolgáltatás ellenértékeként kell megállapítani.

(2) Az intézményi térítési díj összegét és  a szolgáltatási önköltséget e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A házi segítségnyújtásért  fizetendő személyi térítési díj összegét e rendelet 2. számú melléklete alapján kell megállapítani.

(4) A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, utólag kell megfizetni, oly módon, hogy az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló  szociális gondozók otthonukban felkeresik az ellátottakat, és készpénzfizetési számla ellenében átveszik az ellátottól a térítési díjat, amit az átvétel napján 16 óráig befizetnek a Polgármesteri Hivatal házipénztárába. 

(5) Személyi térítési díjkedvezmény az önkormányzatnak a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) számú rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.


4.§

A Gyvt. szerinti ellátások térítési díja


5.§


Gyermekétkeztetés


(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2) Az intézményi térítési díj összegét és a szolgáltatási önköltséget (nyersanyag- és rezsiköltség) rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az (1) bekezdés szerinti összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának szorzata, amit csökkenteni kell a Gyvt.  21/B. §-ában meghatározott normatív kedvezményekkel, valamint az önkormányzat gyermekvédelmi rendeletében meghatározott rászorultsági kedvezményekkel.

(4) A személyi térítési díjat az önkormányzat gyermekétkezést biztosító intézményének vezetője (élelmezésvezető) állapítja meg. A fizetendő személyi térítési díjat előre, a tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni.

(5) Az előre befizetett térítési díjat vissza kell fizetni, vagy be kell számítani a következő havi térítési díjba, ha a távolmaradást a kötelezett a megadott időben bejelentette.

(6) Ha a jogosult az étkezést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, távolmaradását a nevelési-oktatási intézmény vezetőjénél vagy az élelmezésvezetőnél 8.30 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradása idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.


6. §

Bölcsődei gondozás


(1) A bölcsődében elhelyezett gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozásra) megállapított intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

(2) Az intézményi térítési díj összegét és  a szolgáltatási önköltséget e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A bölcsődei gondozásért  fizetendő személyi térítési díj összegét e rendelet 4. számú melléklete alapján állapítja meg az intézményvezető.

(4) A fizetendő személyi térítési díjat előre, a tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni.

(5) Az előre befizetett térítési díjat vissza kell fizetni, vagy be kell számítani a következő havi térítési díjba, ha a távolmaradást a kötelezett a megadott időben bejelentette.
(6) Ha a jogosult az étkezést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, távolmaradását az intézményvezetőnél 8.30 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradása idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.


Munkahelyi étkezés


7. §

Vendégétkezés


8. §
Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti aszociális étkezésért, házi segítségnyújtásért, a munkahelyi étkezésrt valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 25/2010. (XII. 20.) sz. KT rendelet.


Tímár Zoltán sk.                                                            dr. Vántus Tamás sk.

         polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve: 2016. március 31.


Az alaprendelet kihirdetve: 2016. március 31-én.

Az alaprendeletet módosító 17/2016. (X. 20.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2016. október 20-án. 

Az alaprendeletet módosító 9/2017.  (III. 30.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2017. március 30-án. 

Az alaprendeletet módosító 6/2019.  (III. 29.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2019. március 29-én. 

Az alaprendeletet módosító 2/2020.  (III. 13.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2020. március 13-án. 

Az alaprendeletet módosító 8/2020.  (VI.05.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2020. június 05.-én


                                                                                                  Vida Gáborné sk.

                                                                                                         aljegyző  1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez
Az étkeztetés intézményi térítési díja 2020. május 1-től:


étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

kiszállításos étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

670

770


Az étkezés személy térítési díjának összege 2020. május 1-től:Jövedelem Ft/hó

Étkezés

Ft/adag

Kiszállítással

Ft/adag

25.000 alatt

195

180

25.001  -  35.000

240

275

35.001  -  50.000

340

395

50.001 –  70.000

435

505

70.001 –  90.000

485

560

90.001 -  110.000

510

595

110.001 - 130.000

535

620

130.001 – 150.000

580

665

150.001 felett

670

770


A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmazzák.


3. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez


A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2020. május 1.-től:intézményi térítési díj

bölcsőde

470 Ft

óvoda

470 Ft

napközi

470 Ft

menza

310 Ft


A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmazzák.

4. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez


(1) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2020. szeptember 1-től:  300 Ft/nap


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!