nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-12 - 2018-10-08
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.9 szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcím alapján a következőket rendeli el.


1. §.


 A rendelet célja, hatálya


 (1) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.9 szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Csibrák  Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Csibrák  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés, megállapítás menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Csibrák község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen élnek.


2.§.


Az ellátás igénylésének eljárási szabályai


(1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására továbbá a hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az e célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben foglalt igazolásokat, mellékleteket, a kérelemhez csatolni. A kérelmet a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága a hivatalt a család jövedelmi viszonyairól informálja. A hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra használni.


(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


(5) A jövedelmi viszony igazolására szolgáló iratok különösen:

 1. / rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, a megállapító határozata,
 2. / jövedelemmel rendelkező személyek esetén:
 1. /alkalmi munkát végzők esetében a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.


(6) A támogatási igényeket 2018. február 15. napjáig lehet benyújtani.


(7) A szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálását a Képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.


3. §.


 A támogatás feltételei, mértéke


(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

 1. aktív korúak ellátásában, vagy
 2. időskorúak járadékában részesül, vagy
 3. települési lakásfenntartási vagy fűtési támogatásra jogosult, vagy
 4. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
 5. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család, vagy
 6. jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
 7. kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

 

(2) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatására elsődlegesen az (1) bekezdésben felsorolt jogcímeken             ellátásban részesülők támogathatóak, szociális rászorultságuk alapján a rendelkezésre álló keret erejéig.


(3)  Támogatható továbbá az a  65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas csibráki lakos, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft)  nem haladja meg.


(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 3 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.


(5) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás hivatalból is indítható.


4. §.


 (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az       a  személy, család:

 1. Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
 2. Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


5.§.


(1) Az önkormányzat a támogatást 2018. március 31. napjáig használhatja fel.


(2) Az önkormányzat a támogatási összeggel 2018. április 16. napjáig köteles elszámolni a Magyar Államkincstár felé. A támogatási összeg elszámolásához szükséges

 1. /az önkormányzat nevére kiállított számla, mely tartalmazza a vásárolt tűzifa m3-ének mennyiségét, a tűzifa fajtáját és a fizetendő összeget, valamint a szállítójegy

b./ a jogosultak részére a megállapító határozat hitelesített másolata,

c./ a jogosultak által átvett mennyiségre vonatkozóan az átvételi elismervény hitelesített másolata, valamint

d./ a magállapító határozat, és az átvételi elismervény alapján összesített polgármester által aláírt táblázata.


Záró rendelkezések


6. §.


(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 5/2016. (XI. 25.) önkormányzat rendelet hatályát veszti.

(2) Ezen rendelet melléklete: 1. melléklet: Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
                    Kardos János                                           Horváthné Tóth Valéria

                    polgármester                                                          jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Csibrák, 2017 szeptember 11.

                                       Horváthné Tóth Valéria

                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.
73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!