nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-27 -tól
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében és 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. A rendelet hatálya


 1. § (1) A személyes gondoskodás keretén belül Nyim Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) szociális alapszolgáltatásként falugondnoki szolgáltatást működtet Nyim község közigazgatási területén.


(2) A rendelet személyi hatálya Nyim község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


 1. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen,

személyes szolgáltatás alapfeladatai


2. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a)  közreműködés az étkeztetésben,

b)  közreműködés a házi segítségnyújtásban,

c)  közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d)  az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

da)       a háziorvosi rendelésre szállítás,

db)       az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

dc)       a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,

e)  az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása.


3. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás által biztosított szociális étkeztetés ellátását

a) az étel házhoz szállításával, vagy

b) az ellátott étkezési helyre, illetve onnan otthonába szállításával.


(2) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.


4. §  (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat segíti a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás által biztosított ellátásokat

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállításával,

b) a házi gondozó munkájába tartozó, nem szakmai jellegű feladatok ellátásával.


(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.


5. § (1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgálat az ellátott kérésére tájékoztatást nyújt

a) a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,

b) a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybe vétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről.


(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.


6. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgálat ellátja

a) a háziorvosi rendelésre szállítást,

b) az egyéb egészségügyi intézménybe való szállítást,

c) a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását.


(2) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.


(3) A (2) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnoknak csak a képviselő-testületi határozat, vagy a polgármester által átruházott hatáskörben hozott határozata alapján kell teljesítenie.


(4) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni

a) az igénylő egészségi állapotát,

b) a kezelés jellegét,

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.


7. § (1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával, a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.


(2) A gyógyszerkiváltás történhet

a) a vény átadásával a falugondnoknak,

b) az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján.


(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket heti két alkalommal igény szerint kiváltja, majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.


8. § (1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata az önkormányzat közigazgatási területén lakó, illetve az önkormányzat intézményeibe járó gyermekek meghatározott intézményekbe, iskolai és egyéb rendezvényekre illetve onnan vissza, a lakóhelyükre történő, nem rendszeres szállítását jelenti.


 (2) A falugondnoki szolgálat az (1) bekezdésben meghatározott, nem rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselő-testületi határozat, illetve a polgármester átruházott hatáskörben meghozott döntése alapján végezhet.


(3) Ez a feladatellátás a falugondnoki szolgálat számára a határozatban foglaltaknak megfelelően lehet kötelező, illetve nem kötelező feladat.


3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó

közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai


9. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.


10. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények (közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek) szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, a jegyző, vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.


(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

a) képviselő-testületi ülés,

b) közmeghallgatás

c) falugyűlés,

d) egyéb lakossági fórum,

e) Önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények.


(3) Az Önkormányzat által szervezett rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel a falugondnok számára a következő feladatokat jelentheti:

a) a rendezvény helyszínének berendezésével kapcsolatos feladatok ellátása,

b) rendezvényekhez kapcsolódó szállítási feladatok,

c) a rendezvény meghívottjainak szállítása,

d) a rendezvények során rendezőként való részvétel, a felmerült problémák kezelése, hárítása,

e) a rendezvény utáni takarítási feladatokban való részvétel.


 1. A feladatellátás a polgármester, illetve a jegyző intézkedése alapján kötelező.


11. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata segítséget nyújtani a rászorulóknak hivatalos ügyeik intézésében, így

a) az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban,

b) a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében.


(2) A falugondnoki szolgálat meghallgatja a lakosság igényeit, majd az információkat továbbítja az Önkormányzat felé.


(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező.


12. § (1) A falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb alapellátások biztosításában való közreműködést.


(2) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező.


 1. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó

az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások


13. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

a) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,

b) az önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása,

d) irányítja a polgármester által hozzá rendelt alkalmazottakat, közmunkásokat,

e) ellátja a falu karbantartási munkáiban tevékenyen részt vesz az azokhoz tartozó megvalósítási, szervezési és  anyag beszerzési feladatokat,

f) a falu közvagyonát képző karbantartásra szoruló részekről jelzést ad és a polgármester utasításai alapján a munkákat szervezi vagy elvégzi,

g) jó gazda módjára, felügyeli a falu rendjét, tisztaságát.


14. § (1) A falugondnoki szolgálat önkormányzati információkat szolgáltat a lakosság részére. Így tájékoztatást nyújt különösen

a) az Önkormányzat által szervezett programokról,

b) az önkormányzati testületi ülés, közmeghallgatás, falugyűlés és egyéb lakossági fórum időpontjáról,

c) a lakosságot érintő információkról.


(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.


 1. A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok


15. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak

a) személyszállítási feladatok,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.


16. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladati között ellátja

a) a családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

b) a közösségi ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

c) a nappali ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

d) a munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását,

e) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok a falugondnok kötelező feladatai.


17. § (1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat segíti az Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelete alapján megállapított ellátást:

 1. a családgondozó ellátotthoz való szállításával,
 2. az ellátott, illetve családja családgondozóhoz, majd onnan településre történő szállításával.


(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.


18. § (1) A munkanélküliek Munkaügyi Központba történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a járási Munkaügyi Kirendeltség székhelyére, illetve vissza a településre, eseti igény szerint.


(2) A szállítást a polgármester az igénylő kérelmére, a körülmények mérlegelését követően engedélyezheti.


(3) A feladat ellátása nem kötelező.


19. § (1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az Önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó a közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is. A személyszállítás történhet meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, s rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.


(2) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező.


20. § A falugondnoki szolgálat részletes szakmai programja a rendelet 1. melléklete.


 1. A falugondnoki szolgálat keretében

ellátandó feladatok rangsorolása


21. § (1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.


(2) Az egyéb, nem kötelező szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.


(3) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell, a polgármester dönt.


22. § (1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, 2-19. §-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a jegyző, illetve a polgármester intézkedése utasítja vagy kötelezi, és az nem ellentétes a rendeletben és a szakmai programban meghatározott céllal.


(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek.


7. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere


23. § (1) A rendeletben meghatározott szolgáltatások igénybevétele önkéntes. A szolgáltatásokat azon az 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetik igénybe

a) akik szociálisan rászorultak és koruk, egészségügyi állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek, és nincs hozzátartozójuk, vagy más személy, akinek segítségét igénybe vehetnék, 

b) azok a családok, melyek szociális, vagy mentálhigiéniás állapotuk miatt veszélybe kerültek,

c) azok a személyek, akik önmaguk és családjuk szállítását megoldani nem tudják, vagy az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.


(2) A szolgáltatások igénybevétele minden esetben szigorúan csak a szociális rászorultságon, egészségügyi állapoton alapulhat és az e rendeletben és a falugondnok szakmai programjában meghatározott feladatokra terjedhet ki. A szociális rászorultság eldöntése érdekében a polgármester környezettanulmány elkészítését kérheti, egyéb irat becsatolását kérheti.


24. § (1) A falugondnoki szolgálat szolgáltatásai igénybevételének engedélyezése írásbeli kérelemre történik, kizárólag az e célra rendszeresített formanyomtatványon. Az írásbeli kérelmet az ellátást kérő benyújthatja:

a) a falugondnoknál,

b) a polgármesternél,

c) a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál.


(2) A falugondnoki szolgálat igénybevételével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester döntése ellen a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott, a képviselő-testületnek címzett írásbeli fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elbírálásáról a képviselő-testület soron következő testületi ülésén dönt.


(3) A kérelmeket a benyújtásuktól számított 15 napon belül el kell bírálni.


(4) A falugondnoki szolgálat igénybevételének engedélyezése történhet

a) határozatlan időre, vagy

b) valamely feltétel bekövetkeztéig, vagy

b) határozott időre.


(5) Amennyiben a döntésre jogosult az ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített határozat hozható. A meghozott határozat egy példányát a falugondnoknak is át kell adni. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy az adott ellátás:

a) a falugondnoki szolgálat számára kötelezően előírt feladat, tehát a szolgáltatás az ellátást megítélő határozat alapján ténylegesen igénybe vehető,

b) a falugondnoki szolgálat számára nem kötelezően előírt feladat, ezért a határozat a vonatkozó ellátás igénybevételének lehetőségét nyitja meg, de adott szolgáltatás falugondnoki szolgálat keretében való tényleges megvalósítását nem garantálja.


 1.  A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

25. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban megállapodást köt azt ellátást biztosító Önkormányzattal. A megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.


(2) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:

b) az ellátás időtartama,

c) a szolgáltatás formáját, módját, körét,

d) annak tényét, hogy az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.


26. § (1) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik

a) a kérelmező halálával,

b) a kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá,

d) ha az ellátásban részesülő személy a falugondnoki szolgálattal való együttműködést megtagadja, lehetetlenné teszi, visszautasítja.


(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott lemondás csak írásban lehetséges.


27. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.


(2) A falugondnok a feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.


(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.


(4) A falugondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, a túlórakeret kimerülését követően a következők szerint kell megoldani

 1. kötelező feladat esetében a falugondnok adott feladatra történő külön megbízásával, melyért megbízási díjra jogosult,
 2. nem kötelező feladat esetében a falugondnok helyettesítésével.


 1. Vegyes és záró rendelkezések


28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


29. § (1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint, a rendeletben meghatározott kiegészítésékkel együtt kell eljárni.


(2) Az Önkormányzat az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 8. számú melléklete szerinti, a falugondnoki szolgálat tevékenységnaplója utolsó oszlopának ellátottak általi aláírásától eltekint.
                           Pistár Péter                                                                        Budainé Vajk Ildikó 

                           polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. február 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. február 26.

                                                                                                        Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
271.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!