nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jobaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-25 - 2017-09-06
Jobaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Jobaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya Jobaháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések létesítésére terjed ki.


2. §


E rendelet alkalmazásában:


a)  Hivatali helyiség: az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított, a házasságkötés lebonyolítására kijelölt helyiség (Jobaháza Község Önkormányzatának Nagyterme, 9323, Jobaháza, József A. u. 3.).

b)  Hivatali munkaidő: a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


3. §


(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben, valamint – a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – hivatali munkaidőn kívül lehet lebonyolítani.


(2) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötéseket – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – az alábbiak szerint lehet lebonyolítani:


a) Hétfő-csütörtök: 16.00 és 18.00 óra,

b) Péntek: 13.00 és 18.00 óra,

c) Szombat: 10.00 óra és 18.00 óra között.


(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.


Az engedélyezés szabályai


4. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani a Hivatal jegyzőjéhez az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.


(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés az At. 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésén túl akkor engedélyezhető, ha a helyszínen az anyakönyvvezető életét, testi épségét semmi sem veszélyezteti, az anyakönyv megfelelő védelme biztosított, valamint az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul.


Díjfizetési kötelezettség


5. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés hivatali helyiségben történő lebonyolítása díjmentes.


(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés lebonyolítása díjmentes.


(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolítása díjmentes.


(4) Amennyiben a házasulandó felek valamelyikének egészségi állapota indokolja, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá az érintettek valamelyikének lakásán lebonyolított házasságkötés térítésmentes.


6. §


(1)  Az 5. § (1) bekezdése szerinti házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 20.000,- Ft díjazás illeti meg.


(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 20.000,- Ft díjazás illeti meg.


(3)   Az 5. § (3) bekezdése szerinti házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 20.000,- Ft díjazás illeti meg.


(4) Az anyakönyvvezetőt évente egy alkalommal a köztisztviselői illetményalappal megegyező összegű ruházati költségtérítés illeti meg.


Záró rendelkezések


7. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jobaháza Községi Önkormányzatának az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2011. (XI. 3.) rendelete.Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
70.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!