nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-02-14 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete egyes lakossági védőoltások költségeinek átvállalásáról

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003 (V.28.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:


1.§


A rendelet hatálya a Jászfényszaru városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászfényszaru közigazgatási területén tartózkodó, tárgyévben

  1. 6 hetes korát betöltött, de 1 éves kornál fiatalabb gyermekekre,
  1. 13. életévét betöltött, de a 16. évet meg nem haladott korú leánygyermekekre

 (a továbbiakban együttesen jogosult) terjed ki.


2.§


(1) Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) átvállalja az 1. § a) pontjában meghatározott személyek számára beadott, a rotavírus megbetegedést megelőző, teljes oltási sorozat védőoltásának költségét.

 (2) Az önkormányzat az 1. § b) pontja szerinti személyeknek a humán papilloma vírus elleni négykomponensű vakcinát, 3 oltásból álló teljes oltási sorozatot és annak orvos általi beadása költségét térítésmentesen biztosítja.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti védőoltás biztosítására irányuló kérelmet és a szülői beleegyező nyilatkozatot a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a Polgármesterhez, a szülői tájékoztató levél mellékletét képező beleegyező nyilatkozaton feltüntetett határidőig, zárt borítékban.

(4) Nem részesíthető támogatásban az, akinek törvényes képviselője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, továbbá az sem, akinek beoltása orvosilag ellenjavallt.

(5) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(6) Amennyiben az első oltást követően a törvényes képviselő nem gondoskodik arról, hogy gyermeke a teljes oltási sorozatot megkapja, úgy köteles a már megkapott oltás vagy oltások beszerzési árát az önkormányzatnak visszafizetni.


3. §


A védőoltásokkal kapcsolatos preventív célú tájékoztatás az oktatási intézmény, házi gyermekorvos és védőnők bevonásával történik.


4. §


Az oltóanyag beszerzéséről az önkormányzat gondoskodik.5. §


A védőoltás árának pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja.


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


7.§


E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete „A HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról”.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján megtartott ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                    Dr. Voller Erika

            polgármester                                                                                            jegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve:


       


            Dr. Voller Erika

                                                                                                                             jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
642.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!