nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-21 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja, alapelvei


1. §. Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.


2. §. Az 1. §‑ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.


3. §. E rendelet alkalmazásában

a) önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett vagy nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, alapítvány, érdekvédelmi szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.

b) nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete.

c) közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.


A pályázatok benyújtása


4. §. (1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti pályázatokat írásban, az 1. számú mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségéhez kell benyújtani évente legkésőbb április 30-ig.


(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést;

b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;

c) az önszerveződő közösség által tervezett program teljes költségvetésének tervezetét, annak részeként a pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.


(3) Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés a)–b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt.A beérkezett pályázatok elbírálása


5. §. (1) A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 15 napon belül, de legkésőbb a soron következő rendes ülésén – a Képviselő-testület bírálja el.


(2) A Képviselő-testület a döntése során különösen az alábbiakat veszi figyelembe:

a) az önszerveződő közösség tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és mennyiben megvalósítható;

b) az önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e;

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;

d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását;

e) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon.


(3) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben részesíti azt a közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget, amely tevékenységét a sport, a kultúra vagy a közbiztonság területén fejti ki.


(4) A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.


(5) A képviselő-testület kedvező döntése esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban és a pályázóval kötött megállapodásban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre a megállapításról szóló határozatban és a pályázóval kötött megállapodásban a pályázó figyelmét fel kell hívni.


(6) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről és a támogatási megállapodás megkötéséről a polgármester gondoskodik.


7. §. A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselő-testület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg  hozzájárult.


8. §. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség

a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;

b) az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.


A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása


9. §. A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a támogatandó rendezvényt megelőző 15 napon belül a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással gondoskodik.


10. §. (1) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. E kötelezettségének a konkrét időponthoz kötött támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül írásban köteles eleget tenni. A novemberben és decemberben megtartott rendezvények támogatásának elszámolási határideje tárgyév december 31.


(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthető.


Egyéb rendelkezések


11. §. (1) Az önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét, valamint annak célját az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


(2) Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással az önszerveződő közösség e rendelet előírásainak megfelelően számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt.


(3) A közzétételről a polgármester gondoskodik. A közzététel határideje a 10. § (1) bekezdését szerinti döntést követő 30 nap.


Átmeneti rendelkezések


12. §. A 4. §. (1) bekezdése szerinti benyújtási határidő 2018. évben május 31. napja.A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések


13. §. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit elsőként a 2018. évre vonatkozóan kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
34.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!