nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011 (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete


a helyi adókról


Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:Bevezetés


1. §      Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalavár község illetékességi területén határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be:


a.) építményadó

b.) magánszemély kommunális adója

c.) idegenforgalmi adó

d.) helyi iparűzési adó.


Építményadó


2. §      Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


3. §      Az adó évi mértéke: 600,-Ft/m2.


4. §[1]     Az önkormányzat mentesíti az adó alól a magánszemély által életvitelszerűen lakott lakásingatlant és a hozzá tartozó garázst.


5. §[2]     Életvitelszerűen lakottnak minősül az az ingatlan, ha abban a magánszemély évente legalább 300 napot ténylegesen ott lakik, amelyet az adózó a lakcímnyilvántartás adataival és nyilatkozatával igazol.


6. §      Az építményadót késedelmi pótlékmentesen évi két egyenlő részletben május 31. és szeptember 15. napjáig lehet megfizetni.


6/A. §[3] Az önkormányzat illetékességi területén az életvitelszerűen ott lakó magánszemélyek, akik a községben több lakóingatlannal rendelkeznek, az építményadó hatálya alá eső ingatlanjaik esetében az építményadó mértékéből kedvezményben részesülnek, amely kedvezmény alapján az adó mértéke ingatlanonként 6.500,-Ft/év.


Magánszemély kommunális adója


7. §      Az adó éves mértéke: 6.500,-Ft.8. §      Az önkormányzat mentesíti az adókötelezettség alól  

a.) azon  magánszemély tulajdonában álló adótárgyat, amely után a magánszemély építményadót fizet,

b.) a nem lakás céljára szolgáló építményeket.


9. §      Az önkormányzat 50% mértékű adókedvezményt nyújt a lakcímbejelentés szabályai szerint egyedül élő 70 éven felüli adóalanyok részére.


Idegenforgalmi adó


10. §    Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


11. §    Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 100 Ft.


Helyi iparűzési adó


12. §    (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 2%-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként: 1.000,-Ft.


Záró rendelkezések


13. §    (1) E rendelet 2012. 01. 01. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/1998.(XII.11.), 9/1999.(XI.30.), 12/2001.(XI.28.), 17/2002.(XII.13.), 2/2003.(II.26.), 10/2003.(XII.11.), 13/2008.(XII.05.), 14/2009.(XII.30.), 10/2011.(VII.22.) önkormányzati rendelet.


Gönczné Majoros Ildikó                                                                     Berkenyés István

körjegyző                                                                                            polgármesterA rendelet kihirdetve: 2011. december 16.                                   Gönczné Majoros Ildikó

                                                                                                         körjegyző[1]

Módosította a 14/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1. napjától.

[2]

Módosította a 14/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1. napjától.

[3]

Beiktatta a 14/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!