nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2016 (I.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-12 - 2016-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2016 (I.28..) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2016. (I.28.) Önkormányzati rendelete sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:


1.§


(1) A Rendelet hatálya kiterjed arra a gyermekre, aki

a) óvodai nevelést köteles igénybe venni,

b)  törvényes képviselőjével együtt életvitelszerűen Jászfényszaru közigazgatási területén tartózkodik legalább 1 éve, és

c)  sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek).


2.§


(1) A sajátos nevelési igényű gyermeket támogatni kell, amennyiben:

  1. a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményében megfogalmazott fejlesztés Jászfényszaru városban óvodai nevelési feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményben nem biztosított,
  2. térítési díj ellenében igénybe vehető magán köznevelési intézményben a fejlesztése biztosított,
  3. azt a sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselője kéri.


3. §


A támogatás összege havonta sajátos nevelési igényű gyermekenként a magán köznevelési intézmény igénybevételével felmerült és igazolt költségek 100%-a, de legfeljebb 30.000,- forint.


4. §


(1)   A 3. § szerinti támogatást igénybe vételét a sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselője kezdeményezi a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál.

(2)   A beérkezett kérelmet a 2. §-ban foglaltak fennállása esetén Jászfényszaru Város Jegyzője döntésre előterjeszti a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottságnak.

(3)   A támogatást a kérelem benyújtásának hónapjától a nevelési év végéig kell megállapítani.


5.§


A megállapított támogatást -amennyiben lehetséges- közvetlenül a térítési díj ellenében igénybe vehető magán köznevelési intézménynek kell folyósítani; a magán köznevelési intézmény igénybe vételével felmerült és igazolt utazási költséget a Hivatal havonta folyósítja az igazoló okirat beérkezését követő hónap 5. napjáig a kérelmező kérésének megfelelően banki átutalással, vagy a Jászfényszaru Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete útján készpénzben.


6. §


(1) A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A Rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Képviselő-testületének a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról 11/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelete.


                                     

Győriné dr. Czeglédi Márta                                                         Dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. január 28.
  Dr. Voller Erika

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
617.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!