nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-12-15 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2014. /II.28./ önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről.

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


2/2014. /II.28./  önkormányzati rendelete

                                                        2014. évi költségvetéséről.


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                           A rendelet hatálya

                                                                      

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

                                                                      

2.§.

 (1) Az önkormányzat önálló címet alkot.


I.

                                               A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.[1]


(1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételeket  57 213 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről      17 894 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                          11 176 ezer Ft,

- működési bevételek                                                              5 959 ezer Ft,

- működési célú átvett pénzeszközök                                      7 727 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   6 435 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                          4 223 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 3 799 ezer Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási összegét

55 632 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                                

           

Finanszírozási kiadások                                             612 e Ft

Finanszírozási bevételek                                            612 e Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  5 088 ezer Ft


A költségvetési többlet külső finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások:

                        Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre:               6 669 ezer Ft(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


 (4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg.

(1 fő teljes munkaidős,  2 fő 6 órás munkavállaló)

 (5) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 2 főben állapítja megAz önkormányzat bevételei és kiadásai


4.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza


                                                                       5.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§.


A 3.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


7.§.

A 3.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.


8.§.

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.  9.§.

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.


10.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát a 7. számú melléklet tartalmazza.


11.§.

Az önkormányzat 2014. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. számú melléklet tartalmazza.


12.§.


Az önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

13.§.Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.


14.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11. számú

melléklet tartalmazza.

II.


A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


15.§.

A rendelet 3.§-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.


16.§.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából (földterület, épületek, építmények) - származó bevétel felhalmozási kiadásokra kell fordítani.


17.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

                                                          

18.§.

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.


(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.

19.§.

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.


20.§.

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.


21.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.


(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


22.§.

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
  2. a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
  3. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel

     alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


23.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt Lenti Fiókja vezeti.


24.§.


A köztisztviselők illetményalapja 2014. évben 38.650 Ft.


III.


Záró rendelkezések


25.§.


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.Völgyi Péter                                                                          dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetve: 2013. február 28.                           dr. Hercz Judit

                                 jegyző[1]

A rendelet szövegét a  3/2015. /II.24./ önkormányzati rendelete módosította. Hatályos: 2015.II.25.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
2014. évi ktsgvetés egységes szerk táblák
149.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!