nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat KÉpviselő-testületének 9/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-10-01 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat KÉpviselő-testületének 9/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 105.074 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            0  e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          12.010 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                         2.510  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                         9.500  e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    5.825  e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  3.780  e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  0         e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     0         e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele              0         e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0         e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26.735 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                            0  e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                      3.800 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                        43.179 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                        0         e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                             9.745  e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:  105.074 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 101.274 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3.800 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              101.274  e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              22.247 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   5.969 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  38.900 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         18.935 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      5.110  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         3.800 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   2.000 e Ft

      bb) felújítások                                                                      1.800  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       500 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 105.024 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 50e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) óvoda napelemes rendszer beruházás 2.000 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) orvosi rendelő járda, akadálymentesítés, áteresz felújítása 800 e Ft,

bb) sportcsarnok tetőfelújítás, gázkazán felújítás 1.400 e Ft


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély 1.500 e Ft

b) foglalkoztatást hely.támogatás: 14.935 e Ft

c) lakásfenntartási támogatás: 500 e Ft

d) ápolási díj: 1.500 e Ft

e) köztemetés: 250 e Ft

f) átmeneti segély: 250 e Ft.


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...............-.................... fejlesztési cél,

b) ...............-.................... fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.


5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 36.480  e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint .............-....... e Ft többlet/hiány.


(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 26.735  e Ft

b) külső finanszírozással 9.745. e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                 26.735 e Ft,

      aa) működési célú                                                                 26.735 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            0  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 0 e Ft,

      ba) működési célú                                                                 0 e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                               0 e Ft,

      ca) működési célú                                                                 0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 105.074 ezer forintban állapítja meg.


10. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0  e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          12.010 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       2.510  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       9.500  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    5.825 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  3.780 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  0  e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     0  e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26.735 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                         0 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei         3.800 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                             43.179 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                        0 e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                             9.745 e Ft


(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 105.074 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 101.274 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3.800 e Ft.


11. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             101.274 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              16.648 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   4.457e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  35.725 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         18.935 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      5.110 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        3.800e Ft

      ba) beruházások,                                                                   2.000 e Ft

      bb) felújítások                                                                      1.800 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       500 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              10.286 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 105.024 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 50 e Ft,


12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.


4. Az önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése


13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 10.286 ezer forintban állapítja meg.


14. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     10.286 e Ft


(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 10.286 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,


(3) A  Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 10.286 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.


15. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             10.286 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              5.599 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   1.512e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  3.175 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   0 e Ft

      bb) felújítások                                                                      0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft


(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 10.286 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,


16. § (1) A képviselő-testület a  Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


17. § A  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 21. számú melléklet tartalmazza.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


19. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000 Ft/év/fő.


20. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


7. Egyéb rendelkezések


22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.


23. § E rendelet kihirdetés követő  napon lép hatályba.


               Babina Sándor   sk.                                                                    Dr. Berényi Sándor sk.

                     jegyző                                                                                           polgármester
Szerkesztés...Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet melléklet
170 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!