nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013 (IX.9.) rendelete
Hatályos:2013-09-10 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013 (IX.9.) rendelete
a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A képviselő-testület a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre ruházza át.


  1. §


Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


  1. §


(1) Az Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában az adott közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződése van az önkormányzatnak, a közterület-használat hatósági szerződés szerinti jóváhagyását meg kell tagadni.


(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását amennyiben a kérelmező közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg vagy a jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg.


  1. §


A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 3 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.


  1. §


(1) A filmforgatási célú közterület-használatért fizetendő díj megegyezik az Mgtv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

(2) A képviselő-testület nem állapít meg a közterület-használati díj vonatkozásában kedvezményt és mentességet.


  1. §


(1) A filmforgatási célú közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb, parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás, stáb, valamint parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át.


(2) A filmforgatási célú közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 21 napot.


(3) Ünnepnapra filmforgatási célú közterület-használat nem hagyható jóvá.


(4) A filmforgatás során az igénybe vett területtel szomszédos ingatlanok gyalogosan vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Doman Ferenc

polgármester

Dr. Kiss Tamás

aljegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2013. szeptember 9.Dr. Kiss Tamás

aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!