nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2017-07-20 - 2017-09-27
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(egységes szerkezet[1])Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. Az önkormányzat és jelképei


1. §      Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

            a)       képviselő-testületének megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület),

            b)      székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.,

            c)       működési területe: Martonvásár város közigazgatási területe,

            d)      hivatalának neve: Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal)

            e)       jelképei: a címer, a zászló és a pecsétek.

          f)       által alapított kitüntetések, díjak: a Martonvásár díszpolgára kitüntetés és a „Martonvásárért” díj.

g)      hivatalos lapja: a „Forum Martini”, honlapja: a www.martonvasar.hu.

2. §      A címer és a zászló leírását, használatának részletes szabályait külön önkormányzati rendelet határozza meg.

3. §      (1)     Az önkormányzat hivatalos pecsétje: „Martonvásár Város Önkormányzata” feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével.

          (2)     Az önkormányzat hivatalos pecsétjét kell használni a képviselő-testület nevében kötött megállapodásokra.

          (3)     Az önkormányzat kör alakú díszpecsétjén középen Martonvásár Város címere van, a köríven a következő felirat olvasható: „Martonvásár Város Önkormányzata”.

          (4)     Az önkormányzat díszpecsétjét kell használni a képviselő-testület által adományozott kitüntetések, díjak oklevelein, valamint az önkormányzat nemzetközi kapcsolatot tükröző dokumentumokon.

4. §      A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozására, egyéb elismerések alapítására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.II. Fejezet

A helyi önkormányzás általános szabályai


2. Az önkormányzat kapcsolatrendszere


5. §      A képviselő-testület az önkormányzati döntés meghozatala körében a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés részletes eljárási rendjét külön önkormányzati rendeletben határozza meg.

6. §      (1)     A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart az alábbi szabályok figyelembevételével:

                     a)       a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek;

                     b)      a közmeghallgatás idejét, helyét és témáját, valamint más lakossági fórumok megtartásának tervét a képviselő-testület határozza meg, lehetőleg a munkatervének elfogadásakor;

                     c)       a közmeghallgatás pontos időpontjára vonatkozó javaslatot a polgármester a testületi üléstervvel egyidejűleg terjeszti elő;

                     d)      a közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet;

                      e)       a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán elhelyezett hirdetménnyel, az önkormányzati lapban és a város honlapján) tájékoztatni kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 10 nappal.

            (2)     A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

            (3)     A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül, írásban kell választ adni.

            (4)     A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre vonatkoznak a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére irányadó szabályok.

7. §      (1)     A képviselő-testület a helyi közügyek intézése körében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja értelmében, tekintettel az Mötv. 7. §-ában foglaltakra megkeresheti a hatáskörrel és illetékességgel bíró állami szervet.

            (2)     A képviselő-testület felterjesztési jogának gyakorlását megelőzően köteles kikérni a tárgy szerint illetékes képviselő-testületi bizottság(ok) véleményét.

8. §      A képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben élhet, ha az ügy a városfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselő-testület – a polgármester indítványára – lehetőleg csak a közvetlenül érintett lakossági csoport, vagy annak képviseletére létrejött szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést.

9. §      (1)     A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező, területfejlesztési munkában – ezek fejlesztése érdekében, a helyi érdekek képviselete és érvényesítése céljából – együttműködik

                     a)       a járás települési önkormányzataival,

                     b)      a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással,

                     c)       a Fejér Megyei Önkormányzattal,

                     d)      a helyi és térségi civil szervezetekkel.

            (2)     A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a polgármester, alpolgármester, az illetékes bizottság elnöke, továbbá a jegyző látja el, akik tevékenységükről tájékoztatják a képviselő-testületet.

            (3)     Az önkormányzat alapító tagként vesz részt az 1. melléklet szerinti civil szervezetekben.

10. §    Az önkormányzat feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során – a kölcsönös érdekek alapján – együttműködik más települési, megyei (fővárosi) önkormányzatokkal.

11. §    (1)     A külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.

            (2)     A nemzetközi kapcsolatok keretében megoldandó feladatokról, ezek költségigényeiről az éves költségvetéssel egyidejűleg külügyi tervet kell készíteni, s annak végrehajtásáról évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület előtt be kell számolni.

            (3)     Az önkormányzat testvérvárosainak felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.III. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete


3. Az önkormányzat által ellátott feladat- és hatáskörök


12. §    A helyi önkormányzat ellátja

            a)      a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. § (1) bekezdése szerint a törvényben meghatározott kötelező és általa önként vállalt feladat- és hatásköröket,

            b)      a helyi közügyek, valamint az Mötv. 13. §-ában rögzített helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körét,

            c)       az Mötv. 11. §-ában foglaltak figyelembe vételével törvény által megállapított, az önkormányzatok eltérő adottságai szerinti kötelező feladat- és hatásköröket.

13. §    Az önkormányzat önként vállalhatja – a képviselő-testület vagy helyi népszavazás döntésével – minden olyan helyi közügy önálló megoldását mely nem ütközik az Mötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltakba.

14. §    (1)     A feladatok önkéntes vállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelynek során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárás során a szakmai feladat szerinti és a pénzügyi bizottságot véleményezési jog illeti meg. Az előkészítő eljárást a képviselő-testület döntésétől függően a polgármester vagy az erre felkért bizottság folytatja le, külső szakértő közreműködése is igénybe vehető.

            (2)     Az előkészítő eljárás eredményét összegező előterjesztés – az Mötv. 12. §-ában foglaltakra is figyelemmel – csak akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat felvállalásával elérendő célokat és az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

15. §    (1)     Az önkormányzat feladatainak jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete, feladatainak kormányzati funkció szerinti besorolását 1. függeléke tartalmazza.

            (2)     Az önként vállalt feladat tárgyévi megvalósítása tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell állást foglalni.

16. §    (1)     Az önkormányzat a képviselő-testület egyedi döntéseit követően – saját felelősségére – közvetlen vállalkozási tevékenységet folytathat vagy helyi önkormányzati politikával, annak eszközeivel vállalkozásélénkítő, piacgazdaság-barát környezetet teremt.

            (2)     A gazdasági vállalkozásban való részvétel kérdésében történő képviselő-testületi döntést megelőzően a pénzügyi feladatkörben illetékes bizottság irányításával gazdasági elemzést kell készíteni (szakértői véleményt kell kérni, közgazdasági költség-haszon elemzést kell végeztetni), melynek hiányában az előterjesztés nem terjeszthető a képviselő-testület elé.


4. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök átruházása


17. §    (1)     Az önkormányzati feladat- és hatáskörök az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése alapján a képviselő-testületet illetik meg.

            (2)     A képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével összefüggő hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át, kizárólagos hatáskörébe tartozik az Mötv. 42. §-a szerinti feladat- és hatáskörök gyakorlása.

            (3)     A képviselő-testület, az olyan döntéseket, melyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak szerint

                     a)       bizottságára,

                     b)      társulásra,

                     c)       a polgármesterre,

                     d)      a jegyzőre

                     ruházhatja át.

            (4)     Az átruházott hatáskörben eljáró évente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint köteles beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületnek.

            (5)     A képviselő-testület a hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör gyakorlásának visszavonásáról annak felmerülésekor dönt, egyidejűleg módosítva az átruházott hatáskörök jegyzékét.

            (6)     Az átruházott hatáskörök jegyzéke, az átruházott hatáskör és az átruházott hatáskör gyakorlójának megnevezése mellett, jelen rendelet 4. mellékletét képezi.


5. Az önkormányzat szervezete


18. §    Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei:

            a)      a polgármester,

            b)      a képviselő-testület 23. § (1) bekezdése szerinti bizottságai,

            c)       a jegyző,

            d)      a Martonvásári Polgármesteri Hivatal,

            e)       jelen rendeletben felsorolt társulás.

19. §    A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő. A képviselő-testület tagjainak névsorát jelen rendelet 2. függeléke, az önkormányzat szervezeti felépítését 5. melléklete tartalmazza.IV. Fejezet

A képviselő-testület, szervei, tisztségviselők


6. Az önkormányzati képviselő


20. §    (1)     A képviselő-testület tagja a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 28. §. (2) bekezdése szerint esküt tesz, melyet követően gyakorolhatja a Mötv. 32. §-ában foglalt jogait. [2]

            (2)     A képviselő köteles

                     a)       tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában és ennek érdekében írásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen bejelenteni, ha a testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;

                     b)      felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban;

                     c)       a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni;

                     d)      kapcsolatot tartani a választópolgárokkal;

                     e)       a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a polgármesternek haladéktalanul bejelenti;

                     f)       törvényben meghatározott vagyonnyilatkozati kötelezettségének határidőben eleget tenni.

21. §    A képviselő-testület és a bizottságok tagját, elnökét, valamint a tanácsnokot megillető tiszteltdíj és természetbeni juttatás megállapításának szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.


7. A képviselő-testület bizottságai


22. §    A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére egymással mellérendeltségi viszonyban álló állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre.

23. §  [3]  1)     A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

           a)       Gazdasági Bizottság (rövidítése: GB) 9 taggal, melyből 5 tag képviselő,

                               b)      Humán Bizottság (rövidítése: HB) 9 taggal, melyből 5 tag képviselő.”

            (2)     Az állandó bizottságok személyi összetételét jelen rendelet 3. függeléke, feladatait a 6. melléklet rögzíti.

            (3)     Az ügyrendi és jogi feladatok körében  

                     a)      az összeférhetetlenség megállapításával,

                     b)      a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével,

                     c)       a polgármester és az alpolgármester bérezésével, jutalmazásával,

                     d)      a rendeletalkotás előzetes jóváhagyásával

                     kapcsolatos feladatokat a GB[4] látja  el.

24. §    (1)     A képviselő-testület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes bizottságot alakíthat.

            (2)     A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről, esetlegesen mandátuma lejáratáról a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.

            (3)     Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, illetve mandátuma lejártát követően a feladat elvégzéséről szóló beszámoló előterjesztésével, illetve annak képviselő-testület általi elfogadásával megszűnik.

25. §    A képviselő-testület éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, melyeket bizottság terjeszt elő vagy melyek csak előzetes bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.

26. §    (1)     A bizottság belső működési szabályait tartalmazó ügyrendjét – a Mötv. és jelen rendelet keretei között – maga állapítja meg a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának elfogadását követő 60 napon belül, amelyet tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé kell terjeszteni az elfogadását követő soros ülésen.

            (2)     A bizottság működésére a jelen rendeletben a képviselő-testület ülésére meghatározott szabályokat kell alkalmazni az alábbiakkal:

                     f)       A képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a képviselő-testületi ülésen.

                     a)       A bizottságot 3 napon belüli időpontra össze kell hívni a képviselő-testület határozata alapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

                     g)      A képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet a bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

                     b)      A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyzőaljegyző.

                     c)       A bizottság döntéseiről csak annak elnöke vagy meghatalmazottja adhat hivatalos tájékoztatást.

                     d)      A bizottság döntését határozatként jeleníti meg. A bizottsági határozat jelölése: a határozat sorszáma évenként 1-től kezdődően / évszám, zárójelben a hónap és a nap, a bizottság rövidített betűjele, a határozat tárgya. A bizottság döntéseiről a hivatal kijelölt szervezeti egysége nyilvántartást vezet és gondoskodik az iratanyag szabályszerű kezeléséről.

                     e)       A bizottság a tevékenységről kétévente beszámol a képviselő-testületnek.


8. A polgármester, alpolgármester


27. §    (1)     A polgármester megbízatását heti 40 órában főállásban látja el.

            (2)     A képviselő-testület a GB[5] javaslatára dönt a polgármester

                     a)       illetménye,

                     b)      jutalmazása,

                     c)       költségtérítése,

                     d)      összeférhetetlensége kimondása,

                     e)       fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása,

                     f)       anyagi felelőssége megállapítása

                     tárgyában.

            (3)     A polgármester feladata különösen, hogy

                     a)       szükség szerint gyakorolja az Mötv-ben és más jogszabályban biztosított jogkörét, hatáskörét;

                     b)      biztosítsa a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését;

                     c)       segítse és összefogja a képviselő-testület tagjainak a munkáját;

                     d)      szervezze a városfejlesztést és közszolgáltatásokat;

                     e)       döntsön külön önkormányzati rendeletben meghatározott egyes gazdálkodási feladatokban, továbbá az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott értékhatárig a forrásfelhasználásról;

                     f)       irányítsa az önkormányzat nemzetközi tevékenységét, ellássa az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat;

                     g)      véleményt nyilvánítson a város életét érintő kérdésekben;

                     h)      nyilatkozatot adjon a média képviselőinek;

                     i)       gondoskodjon a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkájának, céljainak hiteles és tárgyilagos ismertetéséről, a város érdekének megfelelő bemutató, népszerűsítő tevékenység kialakításáról.

            (4)     A polgármester pecsétje „Martonvásár Város Polgármestere” feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével.

28. § [6]  (1)      A Képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két fő társadalmi megbízatású alpolgármestert (a továbbiakban: alpolgármester) választ.

            (2)        Az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztást, a polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester külön írásbeli utasításban állapítja meg.

            


9. Tanácsnok


29. §    (1)     A képviselő-testület – a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára – meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére saját tagjai közül tanácsnokot választhat a határozatban egyidejűleg megjelölve a tanácsnok által ellátott, felügyelt feladatokat.

            (2)     Tanácsnok választására különösen akkor kerül sor, ha az általa ellátandó feladat

                     a)       sokoldalú, komplex megközelítést (pl. településüzemeltetés, település- és területfejlesztés, környezetvédelem) és érdemi koordinációt,

                     b)      speciális szakértelmet vagy nyelvismeretet (pl. közművelődési ügyek, testvérvárosi kapcsolatok, egészségügy, szociális ügyek)

                     igényel.

            (3)     A tanácsnokok személyét és az általuk ellátott, felügyelt feladatköröket jelen rendelet 4. függeléke tartalmazza.


10. A jegyző, aljegyző


30. §    (1)     A polgármester a jegyző kinevezéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

            (2)     A polgármester aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.

            (3)     A polgármester – a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátásával a hivatal megfelelő, szakirányú végzettséggel rendelkező vezetőjét, hiányában köztisztviselőjét bízza meg.

31. §    (1)     A jegyző feladata az Mötv. 81. §-ában foglaltakon túl különösen, hogy jelezze a képviselő-testületnek vagy szervének, ha döntése, működése jogszabálysértő.

            (2)     A jegyző az (1) bekezdés szerinti feladatkörében

                     a)      rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet, és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,

                     b)      véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökeinek kérésére jogértelmezési kérdésekben, javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára, gondoskodik az SzMSz mellékleteinek és függelékeinek naprakész állapotban tartásáról,

                     c)       előkészíti és jogi, törvényességi szempontból ellenjegyzi a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

                     d)      tanácskozási joggal részt vesz a testület és részt vehet a bizottságok ülésén,

                     e)       szóbeli, szükség esetén írásbeli vagy jegyzőkönyvben rögzített törvényességi észrevételt tegyen a döntés előkészítés során, vagy az előterjesztés vitájában.


11. Polgármesteri hivatal


32. §    (1)     A képviselő-testület „Martonvásári Polgármester Hivatal” elnevezéssel az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervként polgármesteri hivatalt hoz létre.

            (2)     A hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet.

            (3)     A képviselő-testület dönt

                     a)      a hivatal alapító okiratának jóváhagyásáról,

                     b)      az önkormányzat éves költségvetési rendeletében a hivatal működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokról és a rendelkezési jogosultságokról,[7]

                     c)       c)a polgármester által a jegyző javaslatára a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására benyújtott előterjesztésről.[8]

33. §    A hivatal működési rendjének, a feladat- és hatáskörök gyakorlásának, a munkavégzés szakmai szabályainak, a munkaerő-gazdálkodás és foglalkoztatási jogviszonyokkal összefüggő hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a polgármester jóváhagyásával a jegyző a hivatal szervezeti és működési szabályzatában állapítja meg.


12. Társulások


34. §    (1)     Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében más helyi önkormányzatokkal önkormányzati társulásokban vesz részt.

            (2)     A képviselő-testület a rendelkezésére álló szellemi és anyagi eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok megoldására irányulnak.

            (3)       Az önkormányzat által alapított, részvételével működő társulások felsorolását jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.
V. Fejezet

A képviselő-testület működése


13. Önkormányzati stratégia és munkaterv


35. §    (1)     A képviselő-testület stratégiai tervében hosszútávra szólóan meghatározza az önkormányzat tevékenységének és a város fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat.

            (2)     A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti stratégiai célokat alakuló ülését követő 6 hónapon belül, továbbá szükség szerint felülvizsgálja, a tervet az önkormányzat honlapján közzéteszi. A tervezet előkészítéséről és előterjesztéséről a polgármester gondoskodik. A javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

36. §    (1)     A képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját.

            (2)     A munkaterv tartalmazza

                     a)       a képviselő-testület soros üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét;

                     b)      a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét;

                     c)       a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását;

                     d)      a véleményező bizottságok meghatározását.

            (3)     A munkaterv tervezetét tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a polgármester állítja össze. Új képviselő-testület megválasztását követő első alkalommal a munkaterv 3 hónapon belül kerül előterjesztésre.

            (4)     A munkaterv tervezetével kapcsolatosan megelőző év november 30-ig javaslatot tehetnek

                     a)       a települési képviselők;

                     b)      a bizottságok;

                     c)       a jegyző;

                     d)      az önkormányzat részvételével működő társulás társulási elnöke;

                     e)       a város országgyűlési képviselője;

                     f)       a városi közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetői és az egészségügyi szolgáltatók;

                     g)      az önkormányzati intézmények, alapítványok és cégek vezetői;

                     h)      az illetékes rendőrkapitányság vezetője.

            (5)     A munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról.

            (6)     Az elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőjének és a (4) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározottaknak, továbbá közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos lapjában és a város honlapján.


14. Általános szabályok és a képviselő-testületi ülés összehívása


37. §    A képviselő-testület

            a)       alakuló,

            b)      rendes, azon belül munkatervben meghatározott időpontban soros, eltérő időpontban soron kívüli és

            d)      rendkívüli

            ülést tart.

38. §    (1)     A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. Az ülésre lehetőség szerint minden hónap utolsó keddi napján kerül sor.

            (2)     A képviselő-testület nyári ülésszünetet állapít meg július 15. és augusztus 20. között.

39. § [9]   (1)          A képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármester által általános helyettesként megjelölt alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyén kívül máshol is összehívható.

                     (2)     A polgármesteri, általános helyettesként megjelölt alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a tisztségviselők együttes akadályoztatása esetén elsődlegesen a másik alpolgármester, annak akadályoztatása esetén a GB elnöke hívja össze a képviselő-testület ülését.

                     (3)     A polgármester összehívja továbbá a képviselő-testület ülését az Mötv. 44. §-ában meghatározottak szerint is.

40. §    (1)     A képviselő-testület ülésére meg kell hívni

                     a)       a képviselőket;

                     b)      a képviselő-testületi bizottságok nem képviselő tagjait;

                     c)       a jegyzőt;

                     d)      a város országgyűlési képviselőjét;

                     e)       a Fejér  Megyei Kormányhivatal vezetőjét, illetve annak képviselőjét;

                     f)       az önkormányzati intézmények vezetőit;

                     g)      aljegyzőt és a  polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit;

                     h)      az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság ügyvezetőjét

                     i)       a napirend előadóját,

                     j)       a megbízott könyvvizsgálót, egyéb szakértőt a véleményezési körébe tartozó napirendi pont tárgyalásához.

            (2)     A meghívó – a feltételek fennállása esetén – elektronikus úton történő megküldésével értesíteni kell az ülés időpontjáról

                     a)       a lakossági szervezetek, pártok képviselőit (igény szerint);

                     b)      városi közszolgáltatást végző szervek vezetőit;

                     c)       helyi egészségügyi szolgáltatókat;

                     d)      az illetékes rendőrkapitányt;

                     e)       a Forum Martini főszerkesztőjét;

                     f)       a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőjét.

41. §    (1)     A képviselő-testületi ülés meghívóját papír alapon, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket – a feltételek fennállása esetén – elektronikus úton, a képviselő külön igénye szerint papír alapon kell a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. Az Mötv. 46. § (2) bekezdése szerinti előterjesztések anyagát kizárólag papír alapon kell megküldeni.

            (2)     Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – halasztást nem tűrő esetben, rendkívüli ülés összehívásakor – az ülés előtt 8 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen célszerű értesítési mód (különösen telefon, személyes értesítés) igénybe vehető, a sürgősség okát azonban a meghívottakkal közölni kell.

            (3)     A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 5 nappal kell tájékoztatni a helyben szokásos módon, továbbá a város honlapján a meghívó közzétételével. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet megtekinteni.

            (4)     A képviselő-testület üléséről a helyi kábel televízión tájékoztatást kell adni abban az esetben, amikor ennek feltételei adottak.


15. A képviselő-testület ülése


42. §    (1)     A képviselő-testület ülésein a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is.

            (2)     Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

                     a)       a napirenddel érintett bizottság nem képviselő tagjait;

                     b)      a jegyzőt, aljegyzőt,

                     c)       a város országgyűlési képviselőjét;

                     d)      a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét, illetve annak képviselőjét;

                     e)       a felkért szakértőt;

                     f)       a hivatal napirendi pont szerinti  belső szervezeti egységének képviselőjét.

43. §    A képviselő-testület nyilvános ülésén bármely állampolgár szabadon részt vehet és  a napirendek lezárása után az ülésvezető előzetes engedélyével egy alkalommal, 3 perc időtartamban felszólalhat.

44. §    A képviselő-testület zárt ülést a Mötv. 46. § (2) bekezdése szerinti esetben tarthat.

45. § [10]   A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általános helyettesként megjelölt alpolgármester, kettőjük együttes akadályoztatása esetén a másik alpolgármester, távollétében a GB elnöke vezeti.”

46. §    A polgármester a testületi-ülés vezetése során

            a)       megnyitja, illetve berekeszti az ülést;

          b)      megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívására az SZMSZ szabályainak megfelelően került sor;

          c)       megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri azt;

            d)      előterjeszti a napirendi javaslatot;

            e)       tájékoztatást ad a sürgősségi előterjesztésről;

            f)       napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat;

          g)      a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;

          h)      hozzászóláskor megadja, megtagadja, illetve megvonja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében;

            i)       figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától;

          j)       tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti;

          k)      biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít.

47. §    (1)     A polgármester, az ülés levezető elnöke a 46. § k) pont szerinti jogkörében eljárva a képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedésekkel él:

                     a)       figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához, az üléshez méltatlan magatartást tanúsít;

  1. rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja;
  2. ismétlődő rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.
  1. A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.
  2. A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

48. §    (1)     A képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a testület a napirend előtti témák között napirendre tűzi, valamint dönt a napirendben nem szereplő beszámolók, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról.

            (2)     Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatot tehet. A kezdeményező javaslatát indokolni köteles. A testület a javaslatról vita nélkül határoz.

49. §    (1)     A képviselő-testület tagja a képviselő-testület ülésén az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy tudakozódásként kérdést tehet fel

                     a)       a polgármesternek, alpolgármesternek,

                     b)      bizottság elnökének,

                     c)       a képviselő-testület tagjának,

                     d)      a jegyzőnek, polgármesteri hivatal belső szervezeti egysége vezetőjének,

                     e)       önkormányzati intézményvezetőnek.

            (2)     A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén kell választ adni lényegre törően, legfeljebb 5 percben. Amennyiben összetett problémafelvetésről van szó, 15 napon belül, írásban kell a választ megadni.

50. §    (1)     A képviselő-testület tagja a testület ülésén

                     a)       a polgármesterhez, az alpolgármesterhez,

                     b)      a bizottságok elnökeihez,

                     c)       a jegyzőhöz

                     önkormányzati ügyben, szóban vagy írásban interpellációt terjeszthet elő valamely döntés végrehajtása vagy intézkedés elmulasztása tárgyában.

            (2)     Az interpellációt a polgármesternél az ülést megelőzően 3 nappal le kell adni. A polgármester az interpellációt haladéktalanul továbbítja a címzettnek.

            (3)     Az érintettnek az ülésen kell választ adnia, azonban ha a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, az ülést követő 15 napon belül kell írásban kell válaszolni és ennek tartalmáról a soron következő ülésen tájékoztatást adni.

            (4)     A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik. Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt az elfogadásról vagy a kérdés további napirenden tartásáról. Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni.

51. §    (1)     A képviselő-testület a sürgősségi indítvány elfogadásáról, annak azonnali megtárgyalásáról, vagy elvetéséről egyszerű szótöbbséggel, soron kívül dönt.

            (2)     A sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az képviselő-testületi ülést megelőző nap 12 óráig írásban nyújtható be a polgármesternél.

            (3)     Sürgősségi indítványt nyújthat be

                     a)       a polgármester, az alpolgármester,

                     b)      a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei,

                     c)       a képviselő-testület tagja,

                     d)      a jegyző, aljegyző.

            (4)     Ha a polgármester vagy valamely sürgősségi indítvány előterjesztésére jogosult ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését vitára kell bocsátani. A polgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid indokolására.

            (5)     Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló javaslatot, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, s a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról; melyik ülésen, hányadik napirendként tárgyalják azt.


16. Az előterjesztés


52. §    (1)     Előterjesztésnek minősül minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag.

            (2)     A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:

                     a)       beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről;

                     b)      döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányul;

                     c)       tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek.

53. §    (1)     Előterjesztés benyújtására jogosult:

                     a)       a polgármester; az alpolgármester,

                     b)      a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei;

                     c)       a képviselő-testület tagja;

                     d)      a jegyző, aljegyző

                     e)       a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetői,

                     f)       önkormányzati intézményvezetők,

                     g)      felkért előadók.

54. §    (1)     A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést a (2) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 8., bizottsági véleményezést igénylő anyagot 15. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

            (3)     Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot ebben az esetben is írásban kell benyújtani.

            (4)     Előterjesztés csak az érintett bizottság véleményének, valamint a jegyző jogszerűségi észrevételeinek ismeretében tűzhető napirendre.

            (5)     Alakuló ülésen, továbbá bizottsági ülések határozatképtelensége esetén a rendes testületi ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell tárgyalnia, a képviselő-testület a bizottsági vélemények nélkül dönt az előterjesztésekről.

55. §    (1)     Az előterjesztés részletes tartalmi és alaki követelményeit a jegyző előterjesztése alapján külön szabályzatban határozza meg a képviselő-testület.

            (2)     Az előterjesztés első része tartalmazza

                     a)       a címet vagy tárgyat,

                     b)      az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket,

                     c)       a tárgykört érintő jogszabályokat,

                     d)      az előkészítésben részt vevők véleményét,

                     e)       mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést és a döntést indokolják,

                     f)       a várható hatások ismertetését.

            (3)     Az előterjesztés második része tartalmazza

                     a)       az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

                     b)      a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.


17. Napirendek tárgyalása, vita


56. §    (1)     A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során:

                     a)       Az előterjesztő a napirendhez a vita előtt legfeljebb 5 percben szóbeli kiegészítést tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat  kell tartalmaznia.

                     b)      Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.

                     c)       A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a második és a további hozzászólásokat 3 percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól.

                     d)      Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

                     e)       Az önkormányzat bizottságai, valamint a képviselő-testület tagjai a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthatnak be a képviselő-testülethez.

                     f)       Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.

            (2)     Az előterjesztő vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, indokolással. A napirendi pont elnapolásáról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz, ha azzal az előterjesztő egyetért. Ha az elnapolással az előterjesztő nem ért egyet, a vitát tovább kell folytatni.

57. §    Valamely napirendi pont tárgyalása során egy alkalommal az elnök saját hatáskörben, vagy testület bármely tagjának, a jegyzőnek az indokolt kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama legfeljebb 5 perc lehet.

58. §    (1)     Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja.

            (2)     A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül határoz.

59. §    A napirend vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványait.

60. §    A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyző törvényességi észrevételt tehet, melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.


18. Döntéshozatal


61. §    (1)     Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani:

                     a)       először – az elhangzás sorrendjében – a módosító indítványokról dönt a képviselő-testület, majd

                     b)      a döntéséről összefoglaló határozatot hoz.

            (2)     Rendelet-tervezetben benyújtott módosítási javaslatokról a képviselő-testület határozattal – az elfogadott módosító javaslatokkal korrigált rendelet szövegéről – dönt.

62. §    (1)     A képviselő személyes érintettségének tényéről a képviselő-testület aktuálisan dönt.

            (2)     A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatára a képviselő-testület vita nélkül dönt. Szavazategyenlőség esetén a polgármester szünetet rendel el, majd újra elrendeli a szavazást. A szünet időtartama legfeljebb 5 perc lehet. A szavazást kétszer lehet megismételtetni.

63. §    (1)     Minősített többség – legalább 5 fő képviselő-testületi tag „igen” szavazata – szükséges a Mötv. 50. §-ában meghatározott ügyek eldöntéséhez.

            (2)     Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján

                     a)       az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez

                     b)      alapítvány létrehozásához

                     c)       hitelfelvételhez

                     d)      kitüntetéshez és elismerő cím adományozásához

                     e)       helyi népszavazás kiírásához

                     f)       stratégiai terv elfogadásához,

                     g)      a rendezési tervhez.

64. §    (1)     Nyílt szavazás esetén bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel név szerinti szavazás rendelhető el. Erről a testület vita nélkül dönt. 

            (2)     Név szerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő a válaszát „igen”-nel vagy „nem”-mel adja meg.

            (3)     A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

65. §    A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik, eredményét a polgármester állapítja meg. A szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén elrendeli a szavazás megismétlését.

66. §    (1)     A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. A titkos szavazásról bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel dönt.

            (2)     A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik.

            (3)     A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját, a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket.

            (4)     A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, illetve elhalasztásáról – annak konkrét idejének megjelölésével – azonnal dönteni kell. A szavazás újabb szavazategyenlőség esetén azonnal megismételhető.

            (5)     A titkos szavazás lebonyolításában a PGB és a jegyző működik közre.


19. Határozat


67. §    (1)     A képviselő-testület határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint dátummal (hónap római számmal, nap arab számmal) kell ellátni a határozat tárgyának megjelölésével a következő minta szerint:

„Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

...../..... (......)  határozata,

a ……..-ról/-ről”

            (2)     A testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti, valamint tárgy szerinti és határidős nyilvántartást vezet. A határozatokat keresést biztosító elektronikus rendszerben is rögzíteni kell.

            (3)     A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.

            (4)     A végrehajtásért felelősek kötelesek a végrehajtásra vonatkozó jelentéseket leadni a végrehajtási határidő leteltét követő 15 napon belül, amelyeket a testület elé kell terjeszteni.


20. Rendelet


68. §    Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

            a)       a képviselő-testület tagja;

            b)      az önkormányzat bizottságai;

            c)       a polgármester, az alpolgármester;

            d)      a jegyző.

69. §    A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:

            a)       a képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél – elveket, szempontokat állapíthat meg, a jegyző beszerzi a lakosság, előzetes véleményezésre jogosult szerv vagy szervezet véleményét;

            b)      a rendelet-tervezetet a tárgy szerint érintett intézmény vagy a hivatal szervezeti egysége készíti elő, amelyben a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság közreműködik;

            c)       az előkészítéssel szakbizottság vagy ideiglenes bizottság, szükség szerint szakértő is megbízható;

            d)      az előterjesztő – a polgármester és a bizottságok egyetértése esetén – előzetes hatásvizsgálatot követően a rendelet-tervezetet indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti, a GB[11] előzetesen valamennyi rendelet-tervezetet véleményezi törvényességi és jogharmonizációs szempontból;

            e)       a testületet tájékoztatni kell az előkészítés és véleményezés során javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira is.

70. §    (1)               Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A helyben szokásos mód: az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés.

            (2)     Az önkormányzati rendeleteket jól látható helyen el kell helyezni a városi könyvtárban, ismertetni kell kivonatos formában a FORUM MARTINI hivatalos lapban, valamint közzé kell tenni Martonvásár internetes honlapján is.

            (3)     A jegyző az önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet.


21. A képviselő-testületi ülések dokumentálása


71. §    A képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyv készül a jogszabályban meghatározott előírások betartásával. A nyilvános ülésen készített hanganyag meghallgatását a felvételtől számított 1 évig kell biztosítani a hivatalban.

72. §    A nyilvános ülések jegyzőkönyvét másolati formában hozzáférhetővé kell tenni a az érdeklődők számára a városi könyvtárban és elektronikus formában a honlapon is.

73. §    (1)     A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmát, a csatolandó mellékleteket jogszabály határozza meg, azon túlmenően a jegyzőkönyv vagy melléklete tartalmazza

                     a)       az ülés megnyitásának és bezárásnak időpontját,

                     b)      a határozathozatal módját,

                     c)       a polgármester esetleges intézkedéseit a rend fenntartása, különösebb események kezelése érdekében,

                     d)      képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólását,

                     e)       az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat.

            (2)     A jegyzőkönyvet a képviselő-testület abc-rendben soron következő, jelenlévő egy tagja hitelesíti.
VI. Fejezet

Az önkormányzat vagyona és gazdálkodása


22. Az önkormányzat gazdasági alapjai


74. §    (1)     A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, más célú hasznosításra rendeletet alkot.

            (2)     A képviselő-testület – jogszabályban meghatározott keretek között – hitelt abban az esetben vehet fel, amennyiben más finanszírozási mód nem lehetséges vagy gazdaságilag célszerűtlen.

            (3)     Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet határozza meg.

            (4)     Az önkormányzat feladatai hatékonyabb ellátása, gazdálkodása elősegítése érdekében gazdasági társaságot hozhat létre. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolását a rendelet 5. függeléke tartalmazza.


23. Az önkormányzat költségvetése


75. §    (1)     A képviselő-testület a költségvetését külön önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a feladatfinanszírozási rendszer keretében nyújtott támogatás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

            (2)     A költségvetés tervezetében először a jogszabályban kötelezően előírt önkormányzati feladatok megvalósítását kell kidolgozni, csak ezt követően lehet javasolni további, önként vállalt önkormányzati feladat támogatását.

            (3)     A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik:

                     a)       az első fordulóban a képviselő-testület elfogadja a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek alapján a következő évi költségvetési koncepciót,

                     b)      a második fordulóban, közmeghallgatást követően, a képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet, amely több változatban is készülhet.

            (4)     A tervezeteket a jegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a testület elé. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság kötelezően megtárgyalja és véleményezi. A külön jogszabályban előírt kötelező érdekegyeztetést a polgármester folytatja le.


24. Az önkormányzat gazdálkodása


76. §    (1)     Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a hivatal látja el. E körben különösen:

                     a)       jogszabályban előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi beszámolót, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének,

                     b)      beszedi az önkormányzat saját bevételeit,

                     c)       megigényli a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervétől a címzett és céltámogatásokat,

                     d)      gondoskodik az önkormányzat kettős könyvvitelének szabályszerű vezetéséről, s ezen belül kialakítja saját, valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét,

                     e)       biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását, elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s ezt csatolja az év végi költségvetési  beszámolóhoz,

                     f)       az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, teljesítéséről.

            (2)     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről a jogszabályok figyelembevételével saját hatáskörben döntsön és erről a testületet folyamatosan tájékoztassa.

            (3)     A képviselő-testület gazdasági programját, fejlesztési tervét a Mötv. 116. §-ában meghatározott tartalommal és időben fogadja el.

            (4)     Az önkormányzat a költségvetési, költségvetés teljesítési, szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét, stratégiai rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési terveit a város honlapján közzéteszi.

77. §    (1)     A polgármester gazdálkodási feladat- és hatáskörében

                     a)       a képviselő-testület elé terjeszti a gazdasági programtervezetet, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét,

                     b)      gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról,

                     c)       tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről,

                     d)      a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat,

                     e)       a képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,

                     f)       szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét,

            (2)     A polgármester kötelezettségvállalásának határáról az önkormányzat éves költségvetési rendelete rendelkezik.

78. §    A jegyző gazdálkodási feladat- és hatáskörében

            a)       elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezetét, a költségvetésről szóló koncepciót, a költségvetési törvény elfogadását követően a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét,

            b)      az önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára,

            c)       kialakítja a számviteli rendet a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján,

            d)      az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyedéves és éves információt szolgáltat,

            f)       ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügygazdasági ellenőrzését,

            g)      ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatainak irányítását a képviselő-testület felhatalmazása alapján,

            h)      elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, s ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal,

            i)       szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet,

            j)       részt vesz az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról,

            k)      a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat.


25. Az önkormányzati gazdálkodás kontrollrendszere


79. §    A belső ellenőrzésről átruházott hatáskörben önkormányzati társulás gondoskodik.
VII. Fejezet

26. Záró rendelkezések


80. §    (1)     Ez a rendelet 2014. február 13. napján lép hatályba.

            (2)     Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I.30.) önkormányzati rendelete.                       Dr. Szabó Tibor                                                  Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                             aljegyzőKihirdetve: 2014. február 12.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                            aljegyző


[1]

Egységes szerkezetben a képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2014. (X. 22.), 18/2016. (X.12.) önkormányzati rendelettel, valamint a képviselő-testület szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelettel, valamint a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelettel, továbbá a a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 20/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelettel.


[2]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a.


[3]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[4]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a.


[5]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a

[6]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a.


[7]

Módosította a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2017.02.21-től

[8]

Módosította a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2017.02.21-től

[9]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[10]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. §-a.


[11]

2014. X. 23. napi hatállyal módosította a 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 8. §-a.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
20 KB
2. melléklet
25.5 KB
3. melléklet
95.5 KB
7. melléklet
21.5 KB
5. melléklet
298.48 KB
6. melléklet
1.11 MB
4. melléklet
42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!