nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-22 -tól
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Zalavár Község Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésre és a házasságkötést lebonyolító anyakönyvvezetőre terjed ki.

2. §

Házasságkötés lebonyolítására szolgáló hivatali helységeket az önkormányzat 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. szám, Dózsa Gy. u. 61. szám és Petőfi S. u. 5. szám alatti épületében biztosítja.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai


3. §


(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli lebonyolítása iránti kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a házasuló feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt feltételeket biztosítják.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításáért fizetendő díjak mértéke


4. §


(1) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: 5.000,- Ft+Áfa.

(2) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának díja: 5.000,- Ft+Áfa.

(3) Amennyiben a házasuló felek egyike zalavári lakóhellyel rendelkezik, a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli lebonyolítása díjmentes.5. §


Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést lebonyolító anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy házasságkötésenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.


6. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete hatályát veszíti.


               Horváth Ildikó                                                      Dr. Puskás László

                 polgármester                                                        címzetes főjegyzőZáradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2017. április 21. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2017. április 21.

                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                               címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!