nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015(V.01.) önkormányzati rendelet
Hatályos:2018-01-01 -tól
Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015(V.01.) önkormányzati rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjérőlNyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

      1.§


        (1)    A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

 1. valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és
 2. a közszolgáltatóra.


 (2)    A rendelet területi hatálya kiterjed Nyékládháza Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokra.


 (3)    A rendelet tárgyi hatálya


 1. a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Nyékládháza Város Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.


 1.  A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra, és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.  (4)   A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

                                                                     2.§

      (1)[1] Nyékládháza város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

 (2)            A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 2012. évi CLXXXV. törvény 34.  § (5) bekezdése szerint kell megkötni.


 1. A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

a)    a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait és

b)    az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait.


       (4)[2] A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.3. A közszolgáltatás igénybevétele

A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelességei


3.§


     (1)     A Közszolgáltató jelen rendeletben és a Ht.-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.


(2)    Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.


 1. Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.


 1. Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.


(5)[3] A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.4.§


 1. A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:


         a) 60 l-es gyűjtőedény,

         b) 110-120 l-es gyűjtőedény (max. 120 l),

         c) hulladékzsák.


(2)[4] A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős háztartások. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.


(3)  A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján   a  település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a Közszolgáltató részére.


(4) A 60 l-es gyűjtőedényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez.
4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


                                                                       5.§ 


       (1)     A rendszeres hulladékszállítási szolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52 alkalommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, melyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás.


 1. A szállítás napját — és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az érintettekkel, valamint az önkormányzattal.


                                                                         6.§


 1. A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.


 1. [5]  


 1.    A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.


 1.    A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművei nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.


 1.    A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlan használó köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


 1. A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.


 1. A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.


 1. A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.


 1. Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.


 1. A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlan használó szükség szerint köteles gondoskodni.

5. Díjfizetés

    7.§

        (1)   A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért

               közszolgáltatási  díjat kötelesek fizetni, a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.


(2)[6] A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv szedi be.


8. §


 1.         közszolgáltatási díj számlázása háromhavonta történik utólag.


 1. Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.


 1. [7]Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató, illetve a Koordináló szerv késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult. 1. .§
(2)[8]  Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

6.A közszolgáltatás szüneteltetése
 1. A lakóingatlan használaton kívülisége esetén írásban kérhető a mentesség a szolgáltatási díj megfizetése alól a Közszolgáltatótól 30 nappal az adott időszakot megelőzően.


 1. A közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmet az ingatlan használójának hitelt érdemlően igazolnia kell a Polgármesteri Hivatal felé. A Hivatal a kérelemhez csatolja az önkormányzat jegyzőjének igazolását arról, hogy az ingatlan üresen áll, és továbbítja azt a Közszolgáltató felé.


7. Lomtalanítás


                                                                         11.§


 1. A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal a Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban és módon, térítésmentesen gondoskodik


 1. A Közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról és egyéb feltételeiről a lomtalanítást megelőző 15 nappal korábban értesíti a lakosságot.


(3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, építési törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amelynek összegyűjtése a gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.8. Elkülönített gyűjtés


12. §


         (1)   Az elkülönített hulladék gyűjtés a közszolgáltatás része.


 (2)  A település területén üzembe helyezett elkülönített gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződésmentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők.


 (3)  Az elkülönített hulladék gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.


 1.  A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal.9. Adatvédelem, adatkezelés


13.§
 1. Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait az igénybevételre kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében, a további adatokat pedig kizárólag a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő felhasználásra adhatja át a közszolgáltatónak, és az adatokat a közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel. Továbbá a Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismerheti meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


 1. A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


 1. A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.


 1. A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


 1. Nyékládháza Város Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjmentesség érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a mentesség megállapításához szükséges adatok kezelésére mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az 1. § (2) bekezdésében meghatározott területen ingatlanhasználónak minősül.


 1. A Közszolgáltató a 14. §-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az ingatlanhasználóval jogviszonyban áll.
10. Záró rendelkezések


14.§

      (1)      E rendelet 2015. május 1. napjával lép hatályba.


      (2) Hatályát veszti a Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete.

Urbán Sándorné                                           Dr. Guba Zoltánné dr. Ducsai Dalma

   polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetésre került:


Nyékládháza, 2015. április 30.    Dr. Guba Zoltánné Dr. Ducsai Dalma

                                                                                                     jegyző[1]

Módosította az 18/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. január 01. napjától.

[2]

Módosította az 18/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 01. napjától.

[3]

Módosította az 18/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. január 01. napjától.

[4]

Módosította az 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. január hó 22. napjától.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. október hó 30.napjától.

[6]

Módosította az 18/2017.(XI.12.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. január hó 01. napjától.

[7]

Módosította az 18/2017.(XI.12.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2018. január hó 01. napjától.

[8]

Módosította az 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. február hó 12. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
28.81 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!