nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-27 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

                                                         I. fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.


(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani.


(3) E rendelet a Szt-ben és Gyvt-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a Szt. 1. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról.


A rendelet hatálya


2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni az Nőtincs Község Önkormányzata közigazgatási területén életvitelszerűen élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.


2) E rendelet hatálya a Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a)-d) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.


(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. § (3) bekezdésében, a Gyvt. 4. § (1)  bekezdés b) pontjában meghatározottakra.


(4) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül, az Nőtincs Község Önkormányzata területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.


(5) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében más önkormányzattal, illetve civil, társadalmi szervezetekkel kötött ellátási szerződése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátásban részesülő személyekre.


                                                    Hatásköri szabályok


3. § (1) Az Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint a Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt:

a) települési támogatás  az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás megállapításáról ;

b) köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítésről,

c)szociális célú tűzifával történő támogatásról.

d)szociális étkezés megállapítása

(2) Az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a  Bizottság dönt:

a)  Települési támogatás

- rendkívüli települési támogatás

- időszaki települési támogatás

-  a lakhatás támogatása;

- a gyermekek családban történő gondozásának

- gyermek születés költségeihez való hozzájárulásról,

- gyógyszertámogatás megállapításáról,

   - felsőfokú tanintézményben tanulók támogatásáról,

- tanulók közlekedési támogatásáról,

- nyári szünidei étkezés támogatásáról,

- fiatalok otthonteremtési támogatásáról.

b) a személyi térítési díj mérsékléséről, elengedéséről;

c) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a

       részletfizetés engedélyezéséről, a részbeni vagy a teljes elengedésről;


Eljárási rendelkezések


4. § (1) A szociális - a  gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására, felsőfokú tanintézményben tanulók támogatására, tanulók közlekedési támogatása, nyári szünidei étkezés támogatására vonatkozó kérelem kivételével- gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet egész évben folyamatosan lehet benyújtani.


5.  §  A  benyújtott  igazolások,  nyilatkozatok  tartalmát  a  Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizheti az alábbiak szerint:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.


Települési támogatás


6. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.


7. § (1)  A kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg az alábbi igazolásokat illetve nyilatkozatot kell csatolnia:

a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,

b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző   

    hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási

    szerv igazolását,

c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó    

    okiratot,

d) a  tartósan  beteg,  illetőleg  fogyatékos  gyermek  egészségi  állapotára  

    vonatkozó igazolást,

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló

    esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy

     hallgatói jogviszony fennállásáról,

f)  álláskereső esetén az  ellátásról   a munkaügyi központ illetékes

    kirendeltsége  által kiadott előző havi  igazolást, határozatot, vagy az aktív

    korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,

g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a

    gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.


(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül,  bontóperi vagy gyermekelhelyezésről  szóló   ítélet,   képzelt   apát   megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.


8.  §  (1)  A  települési  támogatás egészben vagy részben  természetbeni  szociális  ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.


(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, a gyermek tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása.


(3) A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.


(4) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.


Szociális szolgáltatások


9. § (1) Az ellátás igénylésénél csatolni kell a nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását  a  nyugdíjszerű ellátás  összegéről, egyéb esetben előző havi jövedelemigazolást.


(2) A személyi térítési díjak  mérséklése iránti kérelemhez   csatolni   kell   az   igénybevevő   és   családtagjai nyugdíjszerű ellátásáról szóló igazolást a nyugdíjszerű ellátás összegéről, előző havi jövedelemigazolását, továbbá nyilatkozatát, hogy nincs tartásra kötelezett és képes hozzátartozója, valamint az egészségi állapotról szóló háziorvosi szakvéleményt.


(3) A személyi térítési díjak megállapításához szükséges jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző havi rendszeres jövedelem vehető figyelembe.Az ellátások folyósítása


10.  §  (1)  A  megállapított  támogatás  folyósítása  elsősorban  az  ügyfél  folyószámlájára átutalással történik, illetve az Önkormányzat házipénztárából kerül kifizetésre.


 (2) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatást havonta kell  

 folyósítani.

II. fejezet


Települési támogatás formái

11. § Települési támogatás

             a) rendkívüli települési támogatás

             b) időszaki települési támogatás

 c) gyermekszületés támogatása

 d) a lakhatás támogatása;

 e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;

 f)  a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való  

    hozzájárulás céljából nyújtható.

    g) gyógyszertámogatás

    h) felsőfokú tanintézményben tanulók támogatása

 i) tanulók közlekedési támogatása

 j) nyári szünidei étkezés támogatása

 k) fiatalok otthonteremtési támogatása


12. § (1) Rendkívüli Települési támogatás állapítható meg a rendkívüli élethelyzetbe került, illetve az időszakosan vagy tartósan létfenntartási  gondokkal küzdő  személynek,  önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy

c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és

egyes törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXCI.  törvény  3.  §  (1)  

bekezdése  szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának

elhúzódása miatt késik vagy

d) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka

halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket

önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

f) gyermek nevelésével, gondozásával kapcsolatos kiadásokra, a nevelésbe   vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,  a  gyermek családba  történő  visszakerülésének  elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek vagy

g) halálesethez kapcsolódó kiadásokra.


 (2) A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet előterjeszteni.   13. § (1)Az időszaki települési támogatás állapítható meg akkor, ha  a családban az egy főre jutó havi jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 300%-át, Egy családnak évente egy alkalommal legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani, s melynek az ütemezhető havi összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 50 %-át.

(2) A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet előterjeszteni.   

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező  családjában élők jövedelméről szóló   igazolásokat, 16 év feletti tanulói jogviszonnyal rendelkező családtag tanulói jogviszony igazolását .


14.§(1) Az önkormányzat egyszeri, gyermekenként 40.000,-Ft összegű települési támogatást biztosít –jövedelemtől függetlenül- azon nőtincsi lakosoknak, akiknek gyermeke született. A támogatást kérelemre kell a nőtincsi lakos szülőnek kifizetni.

(2) A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon lehet  előterjeszteni.     A kérelem melléklete a gyermek születési anyakönyvi kivonata.


15. § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként  a szociálisan rászoruló háztartások részére az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakhatási támogatás nyújtható.

  


(2)Lakhatási támogatás állapítható meg annak:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az SZt 4. §-a szerinti vagyona.

b) egyedül élő személy esetében a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 330 %-át és nincs az  Szt. 4. §-a szerinti vagyona.


(3)A lakhatási támogatás egy havi összege 6.000,- Ft.


(4)A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5)A kérelmet a rendelet 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolásokat, kérelmező nevére szóló  közüzemi számlát, 16 év feletti tanulói jogviszonnyal rendelkező családtag tanulói jogviszony igazolását.


(6) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra

  a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki   

    vagy öröklési szerződése áll fenn;(7) A lakhatást elősegítő települési támogatás   a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a 12. hónap végéig kerül megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.


16. § (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének


a.) 200 %-át,  a támogatás összege a nyugdíjminimum kétszerese

b.) 300 %-át   a támogatás összege a nyugdíjminimum  másfélszerese

c.) 350 %-át   a támogatás a nyugdíjminimum  egyszerese


(2) A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet               előterjeszteni.   

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező  családjában élők jövedelméről szóló   igazolásokat, 16 év feletti tanulói jogviszonnyal rendelkező családtag tanulói jogviszony igazolását, ha a haláleset anyakönyvezése nem helyben történt  az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát.
17. § (1)Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, a nőtincsi általános iskola, illetve önhibáján kívül más intézmény  tanulója  gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) a  gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására

b) a gyermek étkezési támogatására

c)a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási költségére


(2) Az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani,  a  tárgy év  július  és  augusztus  hónapban.  Kötelező  melléklete  a  tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás;


(3)   A   támogatás   természetben  is nyújtható,   utalvány   formájában,   az     

utalványt   az Önkormányzat által megjelölt üzletekben lehet beváltani;


(4)  Az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott   települési támogatás összege:   

  az általános iskola 1. és 5. osztályába járó gyermekeknek gyermekenként  15.000 Ft,   az általános iskola többi osztályába járó gyermekeknek gyermekenként 10.000   Ft,   középiskolás gyermekeknek gyermekenként 10.000 Ft.


(5) Az  (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás

a)  iránti kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani kötelező melléklete a köznevelési intézmény által igazolt,  tanévre szóló étkezési költség;

b)  összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 10 %-a.

(6) Az  (1) bekezdés c) pontjában szabályozott települési támogatás összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a lehet, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.18.§ (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez legfeljebb fél év időtartamra települési támogatást állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek  :

 a)  rendszeres és igazolt gyógyszerköltsége - orvosi szakvélemény és, a gyógyszertár  költségszámítása alapján -  eléri a havi 5.000,- Ft-ot, és 

 b)  családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi        nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében 300%-át. 

(2) A támogatás összege 1 évre 

                 a)   5.000,- Ft-10.000,Ft közötti gyógyszerköltség esetén 3.000,-Ft/hó,      

                   b) 10.000,- Ft –ot meghaladó gyógyszerköltség esetén 5.000,-Ft/hó. 

(3) A kérelmet a rendelet  1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet   előterjeszteni.   

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező  családjában élők jövedelméről szóló igazolásokat, 16 év feletti tanulói jogviszonnyal rendelkező családtag tanulói jogviszony igazolását valamint - a  gyógyszerköltségről szóló igazolást.                                                                                           


19. § (1)  Települési támogatásban részesíthető az az első diplomát szerző személy, aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán  tanulmányokat folytat és családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  400 %-át nem haladja meg.

(2)    A támogatás egy oktatási évben két alkalommal adható.

A kérelmet a tanév első félévére vonatkozóan október 31. napjáig, míg a második félév tekintetében március 31. napjáig lehet benyújtani.

(3)      A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon lehet benyújtani melyhez csatolni kell:

- az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,

- jövedelemigazolásokat

(4)     Egy hallgató számára, egy szemeszterben maximum 35.000.- Ft támogatás nyújtható, a család egy főre eső jövedelmének figyelembe vételével az alábbiak szerint:

családban az egy főre jutó jövedelem                                        támogatás

mindenkori öregségi nyugdíjminimum                                        összege

           251  – 400 %-a                                                            20.000 forint

           101  - 250 %-a                                                             25.000 forint

           100 %-ig                                                                      35.000 forint.

(5)   Nem részesíthető támogatásban az, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjban részesül.


20.§ (1) Települési támogatás állapítható meg a tanulók közlekedési költségeinek támogatására a tanuló bérletének teljes összegének kifizetésére, a középiskola nappali tagozatán tanulók számára, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2)  A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő, vagy a nagykorú tanuló nyújthatja be az adott tanév szeptember hó 30. napjáig, a második félév vonatkozásában január 31. napjáig. Amennyiben a törvényes képviselő több gyermek számára nyújt be kérelmet, azt a tanintézmény megnevezésével egy kérelemben teheti meg. 

(3)A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon lehet benyújtani,a kérelem mellékletét képezik a jövedelemigazolások és a tanuló iskolalátogatási bizonyítványa.

(4) A támogatás kifizetése: a lejárt tanulói bérlet leadását követő 15 napon belül   történik a házi pénztárból.

21. §  (1) A nyári szünidőben az általános iskolás tanulók részére települési támogatás állapítható meg a gyermekek étkeztetésének támogatására. A támogatás keretében napi egyszeri étkezést –ebédet- lehet igénybe venni, annak a tanulónak, akinek a családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj   400%-át.

(2) A támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a törvényes képviselő nyújthatja be az adott év május hó 31. napjáig. Kérelemhez csatolni kell a kérelmező családjában élők  jövedelméről szóló gazolásokat.

(3)Az ebédet a Nőtincsi Általános iskolában működő konyháról az arra rendszeresített ételhordóban lehet elvinni.


22. §  (1) A fiatalok otthonteremtési támogatására települési támogatás állapítható meg a község területén belüli

  1. lakás vásárlásához
  2. lakás építéséhez.


(2) Lakásvásárlás esetén a támogatás kérhető előzetesen, - vásárlás előtt - és vásárlást követően is.


(3) A támogatás ugyanazon lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez csak egyszer adható, illetve ugyanazon család csak egyszer támogatható.


(4) Támogatásban részesíthetők azok a szociálisan rászoruló   házastársak, élettársak vagy gyermekét egyedül nevelő szülő akiknek életkora 20 – 40 év között van, és akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.


(5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás,

(6) A támogatás mértéke 200.000.-Ft – azaz Kétszázezer  forint.


  

(7) A támogatás iránti kérelmeket a rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon   lehet benyújtani.


(8) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személyek valamelyikének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti közeli hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.


(9) A megállapított  támogatás kifizetésének feltétele a támogatással érintett ingatlanban állandó lakcím létesítése,

a) lakásvásárlás előtt az előzetes kérelem alapján megítélt támogatás esetén a támogatás odaítélésétől számított 60 napon belül, az adás-vételi szerződés eredetijének bemutatása és másolatának benyújtása,

b) lakásvásárlást követően megítélt támogatás esetén, az adás-vételi szerződés eredetijének bemutatása,

c) lakásépítés esetén jogerős használatbavételi engedély.


(10) A támogatás kifizetéséről az (9) bekezdésben rögzített iratok benyújtását követő 15 napon belül  - a polgármester utalványozását követően- a kérelmező által kért számlára történő utalással a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.Köztemetés


23. § Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól


a) egészben mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem

    haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,

b) 50 %-ban mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem

    haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

     feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan

      veszélyeztetné.Szociális földprogram


24. § Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként szociális földprogramot működtet.

A programban való részvétel feltételeit, az együttműködési megállapodás és a szociális földprogram helyi végrehajtására vonatkozó szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.


Szociális célú tüzifa

25. § (1) Természetbeni ellátásként  juttatott szociális célú tűzifára jogosult azon személy illetve család, aki a tűzifa vásárlásáról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét, és lakásában  tűzifával történő fűtés van.

/2/ Előnyben kell részesíteni azon rászorulókat akik aktív korúak ellátásában,   részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

/3/ Háztartásonként legfeljebb 3 köbméter tűzifa biztosítására kerülhet sor.


III. FejezetSzociális és gyermekjóléti szolgáltatásokA szociális szolgáltatások formái


26. § (1) Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái:

a) étkeztetés;

b) házi segítségnyújtás;

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;

d) családsegítés;

e) gyermekjóléti szolgáltatás;Ellátások biztosítása


27. § (1) Az önkormányzat külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha

a) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna;

b) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan igazolt kedvezőtlen változás következett be, amely az azonnali ellátást igényli;

c) a kérelmező kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és az igénylő életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetbe kerül,  ha a gyermek elhelyezését azonnali végrehajtást elrendelő határozat alapozza meg.

(2) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában az önkormányzat- családsegítés kivételével - és az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, figyelemmel a Szt-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltakra.

(3) A szociális alapszolgáltatásokat - a családsegítés kivételével – írásban kell kérelmezni. 


28. § /1/A szociális étkeztetés biztosítása a helyi általános iskolában működő konyhán keresztül történik.

/2/Az önkormányzat által szervezett étkeztetésre jogosult, aki

- nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesül, vagy nyugdíjkoron túli  

-egészségügyi állapota miatt átmenetileg maga és családja rászorul  feltéve hogy a napi egyszeri meleg étel részére más módon nem biztosítható. 

 /3/ Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj havonta a kérelmező jövedelmének 15 %-a, naponta az előbbiek szerint meghatározottak 1/20-ad része.

/5/ A személyi térítési díj megállapítása és beszedése a Hivatal pénzügyi dolgozójának hatásköre.

/6/ Az  ellátás személyi térítési díjának kiszámításánál ügyelni kell arra, hogy az ne haladja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének az Sztv. 116. §-ban meghatározott százalékát.29. § /1/ Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Sztv. 63.§-ában meghatározottak szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek,és róluk nem gondoskodnak.

/2/.Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Nagyoroszi székhelyű társulás által biztosított intézményi háttérrel biztosítja.


30. § /1/Az önkormányzat a  családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását -a társult önkormányzatok által létrehozott – Nagyoroszi székhelyű Nyugat Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretében látja el, mely szolgálat a települési szintű feladatok ellátására az Együtt a gyermekekért gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot bízta meg.

/2/A családsegítő szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.Térítési díjak


Az intézményi és személyi térítési díjak általános szabályai31. § (1) A Képviselő-testület rendeletében évenként megállapított intézményi térítési díjak összegéről a rendeletalkotást követő 30 napon belül  a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.


(2) A Gazdasági, Szociális és Egészségügyi Bizottság a személyi térítési díjat elengedheti, ha az igénybevevő egyedül élő és nincs tartásra képes vagy köteles hozzátartozója, vagy egészségi állapota  indokolja,  vagy  önmaga  ellátására  képtelen,  vagy  családjában  egy  főre  jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és vagyona nincs.


(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől  számított  8  napon  belül   a  Képviselő- testülethez fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozatban kell dönteni.


(4) A szociális szolgáltatások személyi térítési díját - havonta - utólag kell megfizetni.


  

Záró és hatályba léptető rendelkezések


32.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba


33.§ E rendelet hatályba lépésekor a Nőtincs község Önkormányzatának      a 9/2015(VIII.19)  a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosításának rendjéről szóló  rendelet hatályát veszti34. § A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni, kivéve a már fennálló jogosultság alapján folyósított lakhatási támogatást, amit a rendelet hatálybalépését követő hónaptól az e rendelet szerinti összegben kell folyósítani.
Nőtincs, 2016. április 25.

.           Acsay Ákos                                                 Dr Császár Károlyné

            polgármester                                                             jegyző

6/2016. (IV.26.) rendelet

1. számú melléklete


KÉRELEM

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZKérelmező neve: ………………………………………………………………………………

Születési neve : .……………………….………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………….    Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap

TAJ száma: ………………………………


Állampolgársága:  ………………………..


Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………


A  települési támogatást


  rendkívüli települési támogatás

 gyermekszületés támogatása

  az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

  a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

 időszaki települési támogatás

  gyógyszertámogatás

  felsőfokú tanintézményben tanulók támogatása

  tanulók közlekedési támogatása

 általános iskolás tanulók nyári szünidei étkezés támogatása

 fiatalok otthonteremtési támogatása

   

céljából kérem megállapítani.

 (Kérjük a megfelelőt X-el jelölje)

Lakóhelye

….........……………………..(település)……………………….  út/utca/tér/köz ..………… szám ……….. épület/lépcsőház  ……… emelet…………………ajtó.                              Tartózkodási helye:

….........……………………..(település)……………………….  út/utca/tér/köz ..………… szám ……….. épület/lépcsőház  ……… emelet…………………ajtó.

Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),


 Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermek):

Név

Születési hely,év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ számKérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i): A jövedelem típusa

 Kérelmező

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

 1.

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó 2.

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.

 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6.

 Egyéb jövedelem
 7.

 Összes jövedelem


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő


Kérelem indoklása:  


………………………………………………………………………………………………..…………………


……………………………………………….......................................................................................................


…………………………………………………………………………………………………...........................


………………………………………………………………………………………..………………………….


……………………………………………………………………………………………..…………………….


………………………………………………………………………………………..…………………………


…………………………………………………..…………………………………………………………….. 


Nyilatkozat

                                    

Különélésről és gyerektartásról


Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.


Házastársamtól/élettársamtól……….………..  óta különélek.


Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal igazolnom kell.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli


…………………………….., 2016………………………………


……………………………………….

Kérelmező/képviselő* aláírása

6/2016.(IV.26.) rendelet

2. számú melléklete

KÉRELEM

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS


Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………

Születési neve : .……………………….………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………….    Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap

TAJ száma: ………………………………


Állampolgársága:  ………………………..


Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………Lakóhelye

….........……………………..(település)……………………….  út/utca/tér/köz ..………… szám ……….. épület/lépcsőház  ……… emelet…………………ajtó.                              

Tartózkodási helye:

….........……………………..(település)……………………….  út/utca/tér/köz ..………… szám ……….. épület/lépcsőház  ……… emelet…………………ajtó.

Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),


Az életvitelszerű tartózkodási helyén a tartózkodás jogcíme:

 tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb…………...


Kérelmező családtagjainak személyi adatai (férj, feleség, élettárs, kiskorú gyermek):

Név

Születési hely,év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám


Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme (i): A jövedelem típusa

 Kérelmező

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

 1.

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó 2.

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.

 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6.

 Egyéb jövedelem
 7.

 Összes jövedelem


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/főKérelem indoklása:  


………………………………………………………………………………………………..…………………


……………………………………………….......................................................................................................


…………………………………………………………………………………………………...........................


………………………………………………………………………………………..………………………….


……………………………………………………………………………………………..…………………….


………………………………………………………………………………………..…………………………


…………………………………………………..…………………………………………………………….. Nyilatkozat

                                    

Különélésről és gyerektartásról


Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.


Házastársamtól/élettársamtól……….………..  óta különélek.


Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Tudomásul veszem, hogy a fent leírt élethelyzet jellegét megfelelő dokumentummal igazolnom kell.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli


…………………………….., 2016………………………………


..………………………………………….

Kérelmező/képviselő* aláírása


Vagyonnyilatkozat

 Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a)[1] személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b)[2] tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.[3] * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!